PaedDr. Anna Mrvová

  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

   

  Meno a priezvisko
  PaedDr. Anna Mrvová
  Typ dokumentu:
  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
  Názov vysokej školy:
  Katolícka univerzita v Ružomberku
  Sídlo vysokej školy:
  Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok
  Názov fakulty:
  Pedagogická fakulta
  Sídlo fakulty:
  Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
  I. - Základné údaje
  I.1 - Priezvisko
  Mrvová
  I.2 - Meno
  Anna
  I.3 - Tituly
  PaedDr., PhD.
  I.4 - Rok narodenia
  1981
  I.5 - Názov pracoviska
  Katolícka univerzita, Pedagogická fakult, Katedra katechetiky a praktickej teológie
  I.6 - Adresa pracoviska
  Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok
  I.7 - Pracovné zaradenie
  odborný asistent (Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru)
  I.8 - E-mailová adresa
  anna.mrvova@ku.sk
  I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
  https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18772?do=filterForm-submit&surname=Mrvov%C3%A1&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
  I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
  Učiteľstvo a pedagogické vedy
   
  II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
  II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta
  II.b - Rok
  2004
  II.c - Odbor a program
  Učiteľstvo umelecko-výchovných predmetov v kombinácii učiteľstvo náboženskej výchovy a biológie
  II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta
  II.b - Rok
  2005
  II.c - Odbor a program
  Učiteľstvo umelecko-výchovných predmetov: biológia
  II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta
  II.b - Rok
  2015
  II.c - Odbor a program
  Odborová didaktika Teória vzdelávania náboženskej výchovy
  II.4 - Titul docent
   
   
   
  II.5 - Titul profesor
   
   
   
  II.6 - Titul DrSc.
   
   
   
  III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania
  III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
  učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov SOU Ružomberok, SPŠ Ružomberok, ŠÚV Ružomberok 2004-2005
  učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov Združená stredná škola Ružomberok 2005-2009
  učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov Gymnázium sv. Andreja , Ružomberok 2009- súčasnosť
  odborný asistent Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra katechetiky a praktickej teológie 2020- súčasnosť
       
  IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností
  IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
  nemecký jazyk a literatúra (Mgr.) Katolícka univerzita, Filozofická fakulta, Ružomberok 2009
  Infovek Infovek 2006
  Práca s interaktívnou tabuľou Gymnázium sv. Andreja , Ružomberok 2009
       
  V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole
  V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
  V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
  Didaktika náboženskej výchovy 1 Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii) II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Didaktika náboženskej výchovy 2 Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii) II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Pedagogická prax priebežná 1 Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii) II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Pedagogická prax priebežná 2 Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii) II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Pedagogická prax náčuvová Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii) I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Súvislá prax Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii) II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
         
  V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
  V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
  V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
  0
  V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
  0
  V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
  0
  V.4.2 - Počet obhájených prác
  V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
  0
  V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
  0
  V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
  0
  VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti
  VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  5
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  0
  VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
  VI.1.a - Celkovo
  0
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  0
  VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  0
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  0
  VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  0
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  0
  VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
  VI.1.a - Celkovo
  0
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  0
  VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
   
  1.

  AFC 01 MRVOVÁ, A.: Inštrukcia Dignitas personae o terapeutickom používaní kmeňových buniek. Zborník z medzinárodnej konferencie Jednota v mnohosti - Olomouc 2014, Olomouc: Fórum Velehrad X., Refugium, 2014. s. 139-200. ISBN 978-80-7412-192-0. 

  2.

  AFD 01 MRVOVÁ, A.: Teologická bioetika – jej východiská, ciele a prínosy pre spoločnosť. In Zborník prednášok z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, Konferencia z praktickej teológie a religionistiky VIII. eds. Martina Hrbčeková, Magdaléna Lazurová, Katarína Russinová; rec. Ľubomír Pekarčík, Róbert Sarka, Branislav Kľuska. - Levoča : MTM, 2013. s. 101-115. ISBN 978-80-89187-77-5.

  3.

  AFD 03 MRVOVÁ, A.: Etické aspekty produkcie a terapeutického používania ľudských embryonálnych kmeňových buniek. in: Zborník z konferencie z praktickej teológie a religionistiky IX. Ružomberok: PF KU- 01.12.2014. Levoča: MTM, 2014. s. 137-150. ISBN 978-80-89736-04-1. 

  4.

  AFD 02 MRVOVÁ, A.: Postoj Cirkvi k terapeutickému klonovaniu ľudských embryonálnych kmeňových buniek. In: Konferencia na aktuálne spoločensko-teologické témy IX. : Zborník prednášok z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov / eds. Magdaléna Lazurová, Katarína Russinová; rec. František Dlugoš, Ľubomír Pekarčík, Branislav Kľuska. - Levoča : MTM, 2014. s. 53-64. ISBN 978-80-89187-87-4.

  5.

  BEF 01 MRVOVA, A.: Kategória dôstojnosti človeka v chápaní bioetiky. In: Zborník prednášok z týždňa vedy a umenia 10.11.– 16.11.2014. Ružomberok: PF KU Ružomberok, 2014. s. 224-232. ISBN 978-80-561-0200-8. 

  VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
   
  VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
   
  VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
   
  IX. - Iné relevantné skutočnosti