PaedDr. Katarína Russinová, PhD.

  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

   

  Meno a priezvisko
  PaedDr. Katarína Russinová, PhD.
  Typ dokumentu:
  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
  Názov vysokej školy:
  Katolícka univerzita v Ružomberku
  Sídlo vysokej školy:
  Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok
  Názov fakulty:
  Pedagogická fakulta
  Sídlo fakulty:
  Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
  I. - Základné údaje
  I.1 - Priezvisko
  Russinová
  I.2 - Meno
  Katarína
  I.3 - Tituly
  PaedDr. PhD.
  I.4 - Rok narodenia
  1989
  I.5 - Názov pracoviska
  Katedra katechetiky a praktickej teológie, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku
  I.6 - Adresa pracoviska
  Hrabovská cesta 1A, Ružomberok 043 01
  I.7 - Pracovné zaradenie
  odborný asistent
  I.8 - E-mailová adresa
  katarina.russinova@ku.sk
  I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
  https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&surname=Russinov%C3%A1&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
  I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
  Učiteľstvo a pedagogické vedy
   
  II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
  II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku
  II.b - Rok
  2011
  II.c - Odbor a program
  Učiteľstvo umelecko-výchovných predmetov v kombinácii učiteľstvo náboženskej výchovy a histórie
  II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku
  II.b - Rok
  2013
  II.c - Odbor a program
  Učiteľstvo umelecko-výchovných predmetov v kombinácii učiteľstvo náboženskej výchovy a histórie
  II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku
  II.b - Rok
  2016
  II.c - Odbor a program
  Odborová didaktika Teória vzdelávania náboženskej výchovy
  II.4 - Titul docent
   
   
   
  II.5 - Titul profesor
   
   
   
  II.6 - Titul DrSc.
   
   
   
  III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania
  III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
  odborný asistent Katedra katechetiky a praktickej teológie, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku 2018- súčasnosť
       
  IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností
  IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
  rigorózne konanie v odbore Učiteľstvo náboženskej výchovy (PaedDr.) Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku 2020
       
  V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole
  V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
  V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
  Liturgika 1 Učiteľstvo náboženskej výchovy I. Učiteľstvo a pedagogické vedy / Teacher Training and Education Science
  Liturgika 1 Učiteľstvo náboženskej výchovy ( v kombinácii) I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Liturgika 2 Učiteľstvo náboženskej výchovy II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Liturgika 2 Učiteľstvo náboženskej výchovy ( v kombinácii) II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Pastorálna teológia 2 Učiteľstvo náboženskej výchovy II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
         
  V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
  V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
  V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
  2
  V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
  1
  V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
  0
  V.4.2 - Počet obhájených prác
  V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
  6
  V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
  2
  V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
  0
  V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
  V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
  Patrológia Učiteľstvo náboženskej výchovy I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Patrológia Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii) I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Katechetika 1 Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii) I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Katechetika 2 Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii) I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Služby laikov Cirkvi Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii) II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
         
  VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti
  VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  13
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  9
  VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
  VI.1.a - Celkovo
  0
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  0
  VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  0
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  0
  VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  0
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  0
  VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
  VI.1.a - Celkovo
  0
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  0
  VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
   
  1.AFD RUSSINOVÁ, K.: Účasť biskupa Pavla Hnilicu SJ na Druhom vatikánskom koncile a jeho osobný prínos. In Konferencia na aktuálne spoločensko-teologické témy IX., Zborník z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Ružomberok 24. marec 2014 / ed. M. Lazúrová, K. Russinová. Levoča : MTM, 2014. s. 27- 42. ISBN 978-80-89187-87-4.
  2.AFD RUSSINOVÁ, K.: Účasť Eduarda Nécseya na Druhom vatikánskom koncile a jeho osobný prínos. In Konferencia z praktickej teológie a religionistiky IX., Zborník z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Ružomberok 1. december 2014 / ed. M. Rejdugová, K. Russinová, Ľ. Ďurajdová. Levoča : MTM, 2014 , s. 11- 24. ISBN 978-80-89736-04-1
  3.AFC RUSSINOVÁ, K.: Prínos Mons. Daniela Faltina pri obnove Cirkvi na Slovensku po roku 1989. In Jednota v mnohosti. Zborník z medzinárodnej teologickej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov In pluribus unitas, Olomouc 27.- 29.marec 2014. Olomouc : Refugium, 2014, s. 156-162. ISBN 978-80-7412-192-0.
  4.AFD RUSSINOVÁ, K.: Život a dielo biskupa Ambróza Lazíka. In: Konferencia na aktuálne spoločensko-teologické témy X. : Zborník z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Ružomberok 13. apríl 2015 / ed. M. Rejdugová, K. Russinová, Ľ. Ďurajdová. Levoča : MTM Levoča, 2015, s. 9-18. ISBN 978-80-89736-18-8.
  5.AFD RUSSINOVÁ, K.: Biskup Ambróz Lazík a liturgická reforma Druhého vatikánskeho koncilu na Slovensku In: Konferencia na aktuálne spoločensko-teologické témy XI. : Zborník prednášok z vedeckej konferencie doktorandov a pedagógov : Ružomberok 19. apríl 2016 / ed. F. Dlugoš. Levoča : MTM - Levoča, 2016, s. 77-93. ISBN 978-80-89736-37-9.
  VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
   
  1.ABD RUSSINOVÁ, K.: Cesta k svätosti v živote pražského arcibiskupa Františka kardinála Tomáška. (s. 125-184) In DLUGOŠ, F. a kol.: Vernosť Bohu – cesta svätosti. Levoča : MTM, 2018, ISBN 978-80-89736-84-3, 230s. [tlačená forma] – 1. vyd.
  2.ABD RUSSINOVÁ, K.: Obnova cirkevného školstva na Slovensku po roku 1989. (s.87-143) IN Dlugoš, F. a kol.: Slovenský katolicizmus po odkliatí Cirkvi. (tlač) Levoča : MTM, 2019, ISBN 978-80-89736-98-0. 284s. – 1. vyd.
  3.BEF RUSSINOVÁ, K.: Slovenskí biskupi Ambróz Lazík a Róbert Pobožný - opora prenasledovanej cirkvi. In DLUGOŠ, F. (edit): Význam služby biskupov v cirkvi: pri príležitosti výročí svätenia českých a slovenských biskupov [05.11.2019, Ružomberok, Slovensko] Zborník prednášok z vedeckej konferencie - z týždňa vedy a techniky s názvom Význam služby biskupov v cirkvi: pri príležitosti výročí svätenia českých a slovenských biskupov. – 1. vyd. – Levoča (Slovensko) : MTM Levoča, 2019. – ISBN 978-80-8215-002-8, s. 131-172 [tlačená forma]
  4.

  AFD Formačný program Diecézna animátorská škola - princípy a aktuálne výzvy pastorácie mladých v Spišskej diecéze / Russinová, Katarína [Autor, 100%] ; Liturgia, spoločenstvo, svedectvo a služba našej Cirkvi [12.11.2020, Bratislava, Slovensko]

   

  In: Tvar a tvár našej Cirkvi [textový dokument (print)] : Ekleziologické štúdie, články a perspektívy / Jančovič, Jozef [Zostavovateľ, editor] ; Moricová, Jana [Recenzent] ; Lojan, Radoslav [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Univerzita Komenského v Bratislave. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, 2021. – ISBN 978-80-88696-81-0, s. 234-260 [tlačená forma]

  VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
   
  VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
   
  IX. - Iné relevantné skutočnosti