prof. PaedDr. ICDr. ThDr. František Dlugoš, PhD.

  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

   

  Meno a priezvisko
  prof. PaedDr. František Dlugoš, PhD.
  Typ dokumentu:
  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
  Názov vysokej školy:
  Katolícka univerzita v Ružomberku
  Sídlo vysokej školy:
  Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok
  Názov fakulty:
  Pedagogická fakulta
  Sídlo fakulty:
  Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
  I. - Základné údaje
  I.1 - Priezvisko
  Dlugoš
  I.2 - Meno
  František
  I.3 - Tituly
  prof., ThDr., PaedDr., ICDr., PhdDr., PhD.
  I.4 - Rok narodenia
  1955
  I.5 - Názov pracoviska
  Katedra katechetiky a praktickej teológie, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku
  I.6 - Adresa pracoviska
  Hrabovská cesta 1A, Ružomberok 034 01
  I.7 - Pracovné zaradenie
  profesor
  I.8 - E-mailová adresa
  frantisek.dlugos@ku.sk
  I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
  https://www.portalvs.sk/regzam/detail/7964?mode=full&do=filterForm-submit&surname=Dlugo%C5%A1&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
  I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
  Učiteľstvo a pedagogické vedy
   
  II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
  II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
   
   
   
  II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  Cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
  II.b - Rok
  1984
  II.c - Odbor a program
  Katolícka teológia
  II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  Katolícka univerzita, Ružomberok
  II.b - Rok
  2002
  II.c - Odbor a program
  Katolícka teológia
  II.4 - Titul docent
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  Fakulta humanistiky, Trnavská univerzita, Trnava
  II.b - Rok
  2000
  II.c - Odbor a program
  História
  II.5 - Titul profesor
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  Katolícka univerzita, Ružomberok
  II.b - Rok
  2004
  II.c - Odbor a program
  Katolícka teológia
  II.6 - Titul DrSc.
   
   
   
  III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania
  III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
  odborný asistent CMBF Univerzita Komenského, Teologický inštitút, Spišské Podhradie 1993-2000
  docent Katedra katechetiky a praktickej teológie, Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2000-2006
  profesor/vedúci katedry Katedra katechetiky a praktickej teológie, Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2006- súčasnosť
       
  IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností
  IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
  rigorózne konanie (ThDr.) v odbore História Cirkvi Pápežská akadémia teologická, Krakov, PL 1999
  rigorózne konanie (ICDr.) v odbore Cirkevné právo Katolícka univerzita, Lublin, PL 2002
  rigorózne konanie (PaedDr.) v odbore Teória vzdelávania - Didaktika náboežnskej výchovy Katolícka univerzita v Ružomberku 2004
       
  V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole
  V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
  V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
  Dejiny Cirkvi 1 Učiteľstvo náboženskej výchovy I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Dejiny Cirkvi 2 Učiteľstvo náboženskej výchovy I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Didaktika náboženskej výchovy 1 Učiteľstvo náboženskej výchovy II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Didaktika náboženskej výchovy 2 Učiteľstvo náboženskej výchovy II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Didaktika náboženskej výchovy 3 Učiteľstvo náboženskej výchovy II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
         
  V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
  V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
  učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii) I. čiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  učiteľstvo náboženskej výchovy I. čiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii) II. čiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  učiteľstvo náboženskej výchovy II. čiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
       
  V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
  V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
  V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
  0
  V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
  2
  V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
  2
  V.4.2 - Počet obhájených prác
  V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
  150
  V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
  432
  V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
  27
  V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
  V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
  Kanonické právo učiteľstvo náboženskej výchovy II. čiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Kanonické právo učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii) II. čiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
        čiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
         
  VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti
  VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  187
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  98
  VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
  VI.1.a - Celkovo
  0
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  0
  VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  315
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  25
  VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  17
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  3
  VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
  VI.1.a - Celkovo
  70
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  46
  VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
   
  1.AAA DLUGOŠ, F: The Education of Priests and Teachers of Religion at CMBF in Bratislava and at the Clerical Seminary of Bishop Ján Vojtaššák. [1st ed.]. - Wrotham : Greyhound self-publishing, 2015. 208 p. ISBN 978-1-909219-36-6.
  2.AAA DLUGOŠ, F: The Theological Education of Priests and the Didactic Religious Education of Teachers in Spiš Seminary from 1815 – 1950. [1st ed.]. Dublin : International Scientific Board of Catholic Researchers and Teachers in Ireland, 2015. 126 p. ISBN 978-1-78626-033-8.
  3.

  AAA DLUGOŠ, F.: Pápež z druhého konca sveta. 2016. - 1. vyd.- Drohobych (Ukraine): Druk: Tzov „trek ltd“. [tlačená forma]. ISBN 978-617-7263-30-1

  4.AAB DLUGOŠ, F: Formácia kňazov a učiteľov na Spiši v rokoch 1815 - 1950 . [1. vyd.]. Levoča : MTM - Levoča, 2016. 207 s. ISBN 978-80-89736-29-4.
  5.AAB DLUGOŠ, F.: Historia Ecclesiae Christi 5: Od Benedikta XV. po Benedikta XVI. Cirkev na Slovensku 1914-1970. [1. vyd.] Ružomerok : Verbum-vydavateľstvo Katolíckej univerzity ,2010. 335 s. ISBN 978-80-8084-526-1
  VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
   
  1.

  AAB Mariánska hora včera a dnes [textový dokument (print)] / Dlugoš, František [Autor, 100%] ; Akimjak, Amantius [Recenzent] ; Pekarčík, Ľubomír [Recenzent]. – 1. vyd. – Levoča (Slovensko) : MTM Levoča, 2021. – 299 s. [10 AH] [tlačená forma]. – ISBN 978-80-8215-027-1

  2.

  AAB Vitráže v Bazilike sv. Jakuba [textový dokument (print)] / Dlugoš, František [Autor, 50%] ; Kudláček, Zdeněk [Autor, 50%] ; Akimjak, Amantius [Recenzent] ; Pekarčík, Ľubomír [Recenzent]. – 1. vyd. – Levoča (Slovensko) : MTM Levoča, 2021. – 233 s. [6,4 AH] [tlačená forma]. – ISBN 978-80-8215-023-3

  Počet všetkých autorov: 2

  3.AAA : Pápež obdarený múdrosťou a odvahou : Benedikt XVI. ukončil svoj pontifikát historickým rozhodnutím / Dlugoš František, Kľuska Branislav (Recenzent), Lapšanský Jozef (Recenzent). - 1. vyd. - Drohobych (Ukraine) : TzOV "Trek LTD", 2017. - 126 s. - [tlačená forma].- ISBN 978-617-7263-49-3
  4.

  AFD Sedemdesiat rokov od biskupskej konsekrácie pedagóga a väzňa pre vieru Štefana Barnáša / Dlugoš, František [Autor, 100%] ; Význam služby biskupov v cirkvi: pri príležitosti výročí svätenia českých a slovenských biskupov [05.11.2019, Ružomberok, Slovensko]

  In: Zborník prednášok z vedeckej konferencie - z Týždňa vedy a techniky s názvom Význam služby biskupov v cirkvi: pri príležitosti výročí svätenia českých a slovenských biskupov [textový dokument (print)] / Dlugoš, František [Zostavovateľ, editor] ; Zimny, Jan [Recenzent] ; Lapšanský, Jozef [Recenzent] ; Kopnický, Miroslav [Recenzent]. – 1. vyd. – Levoča (Slovensko) : MTM Levoča, 2019. – ISBN 978-80-8215-002-8, s. 91-102 [tlačená forma]

  5.AAB DLUGOŠ, F.: Vzdávali úctu Levočskej Panne Márii [textový dokument (print)] : sv. Ján Pavol II a kardináli / Dlugoš, František [Autor, 100%] ; Akimjak, Amantius [Recenzent] ; Kľuska, Branislav [Recenzent]. – 1. vyd. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU ; Levoča (Slovensko) : MTM Levoča, 2019. – 259 s. [tlačená forma]. – ISBN 978-80-89736-96-6
  VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
   
  1.

  DLUGOŠ, F.: Spišský biskup František Tondra v spomienkach. Levoča: MTM, 2014, s.75-102 ISBN 978-80-89736-03-4

    [3] MAJDA, P.: Analysis of life attitudes of bishop František Tondra. Dublin: International Scientific Board of Catholic Reserch and Teachers in Ireland, 2020, 121s., ISBN 978-1-9162020-7-8, s. ohlasu: 66,104

   

  2.

  AAB DLUGOŠ, F., - KUMOR, B.: Cirkevné dejiny : súčasné obdobie : 1914 -2000. - Spišské Podhradie : Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, 2004. - 757 s. - ISBN 80-89170-09.

  [4] AKIMJAK, A.: Liturgické aktivity ThDr. Jozefa Ligoša. In ThDr. Jozef Ligoš, spišský kapitulný vikár : zborník z domcej vedeckej konferencie 34. ročníka Znaky časov : STUDIA THEOLOGICA SCEPUSIENSIA XVI. Spišské Podhradie : Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, 2014, s. 94. ISBN 978-80-89170-45-6

  3.

  AAB DLUGOŠ, F.: Štefan Barnáš - episcopus dolorum . Levoča : MTM, 2006. - 223 s. ISBN 80-89187-11-0. 2017

  [4] LETZ, R.: Biskup Štefan Barnáš. 1. vyd. Bratislava : Ústav pamäti národa, 2017, s. 154. ISBN 9788089335824

  4.

  AAB DLUGOŠ, F.: Historia Ecclesiae Christi 5: Od Benedikta XV. po Benedikta XVI. Cirkev na Slovensku 1914-1970. Levoča 2010, Ružomerok : Verbum-vydavateľstvo Katolíckej univerzity 2010, ISBN 978-80-8084-526-1

  [3] SOBCZUK, J.: "Kościół katakumbowy" na Słowacji. In Umęczeni - mordowani - niepokonani: Łódź : Wydawnictwo Uczelnia Nauk Społecznych, 2014, s. 125. ISBN 8364838008

  5.

  DLUGOŠ, F.: Prenasledovanie veriacich Spišskej diecézy v rokoch 1948-1949. Levoča: Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, 2003, ISBN 978-80-968909-0-5.

    [3] MAJDA, P.: Analysis of life attitudes of bishop František Tondra. Dublin: International Scientific Board of Catholic Reserch and Teachers in Ireland, 2020, 121s., ISBN 978-1-9162020-7-8, s. ohlasu: 17

   

  VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
   
  VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností
  VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
  člen redakčnej rady časopis Tribunál - Spišská diecéza 2002-2011
  člen edičnej rady VERBUM -Vydavateľstvo KU, Edícia humanitné, spoločenské a behaviorálne štúdie (sociálna práca) 2002-súčasnosť
  člen komisie Historická komisia pri Konferencii biskupov Slovenska 1998- súčasnosť
  člen vedeckej rady Medzinárodná vedecká rada katolíckych škôl krajín Vyšehrádskej štvorky 2004- súčasnosť
  člen redakčnej rady časopis Disputationes Scientificae, ISSN 1335-9185 2006-2018
       
  IX. - Iné relevantné skutočnosti