prof. ThDr. PhDr. PaedDr. Ľubomír Pekarčík, PhD.

  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

   

  Meno a priezvisko
  prof. ThDr. Ľubomír Pekarčík, PhD.
  Typ dokumentu:
  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
  Názov vysokej školy:
  Katolícka univerzita v Ružomberku
  Sídlo vysokej školy:
  Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok
  Názov fakulty:
  Pedagogická fakulta
  Sídlo fakulty:
  Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
  I. - Základné údaje
  I.1 - Priezvisko
  Pekarčík
  I.2 - Meno
  Ľubomír
  I.3 - Tituly
  prof., PhDr., ThDr., PaedDr., PhD.
  I.4 - Rok narodenia
  1960
  I.5 - Názov pracoviska
  Katedra katechetiky a praktickej teológie, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku
  I.6 - Adresa pracoviska
  Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
  I.7 - Pracovné zaradenie
  profesor
  I.8 - E-mailová adresa
  lubomir.pekarcik@ku.sk
  I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
  https://www.portalvs.sk/regzam/detail/7927
  I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
  Učiteľstvo a pedagogické vedy, Sociálna práca
   
  II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
  II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
   
   
   
  II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  Rímskokatolícka Cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
  II.b - Rok
  1985
  II.c - Odbor a program
  Katolícka teológia
  II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  Rímskokatolícka Cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
  II.b - Rok
  1998
  II.c - Odbor a program
  Katolícka teológia
  II.4 - Titul docent
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  Pázmány Péter Katolikus Egyetem v Budapešti, Hittudományi Kar - Teologická fakulta, HU
  II.b - Rok
  2003
  II.c - Odbor a program
  Katolícka teológia
  II.5 - Titul profesor
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku
  II.b - Rok
  2008
  II.c - Odbor a program
  Sociálna práca
  II.6 - Titul DrSc.
   
   
   
  III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania
  III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
  odborný asistent Katedra náboženskej výchovy a histórie, Katecheticko-pedagogická fakulta, Žilinská univerzita, pracovisko Ružomberok 1995-2000
  prodekan pre rozvoj a výchovnú prácu Katedra náboženskej výchovy a histórie, Katecheticko-pedagogická fakulta, Žilinská univerzita, pracovisko Ružomberok 1998-2000
  poverený prorektor Katolícka univerzita, Ružomberok 2000-2001
  odborný asistent Katedra kresťanskej filozofie a systematickej teológie, Filozofická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku 2000-2004
  docent Katedra katechetiky a praktickej teológie, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku 2004-2008
       
  IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností
  IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
  rigorózne konanie v odbore Katolícka teológia (ThDr.) Rímskokatolícka Cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave 1998
  rigorózne konanie v odbore Učiteľstvo Náboženskej výchovy (PaedDr.) Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku 2003
  rigorózne konanie v odbore Sociálna práca (PhDr.) Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku 2006
       
  V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole
  V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
  V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
  Morálna teológia 1 Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii) I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Morálna teológia 2 Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii) I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Morálna teológia 3 Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii) II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Morálna teológia 4 Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii) II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Sociálna náuka Cirkvi Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii) II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
         
  V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
  V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
  Sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby II. sociálna práca/Social Work
  Sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby II. sociálna práca/Social Work
       
  V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
  V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
  V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
  0
  V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
  0
  V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
  2
  V.4.2 - Počet obhájených prác
  V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
  7
  V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
  9
  V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
  13
  V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
  V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
  Katolícka sociálna náuka Sociálna práca I. sociálna práca/Social Work
  Katolícka sociálna náuka Sociálna práca I. sociálna práca/Social Work
         
  VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti
  VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  71
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  7
  VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
  VI.1.a - Celkovo
  0
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  0
  VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  55
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  0
  VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  0
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  0
  VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
  VI.1.a - Celkovo
  18
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  0
  VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
   
  1.AAB 05 PEKARČÍK, L.: Pastorálny rozmer sociálnej práce. Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku,2013. 95s. ISBN 978-80-561-0097-4.
  2.AEC PEKARČÍK, Ľ.: Social work and theology. What does theology expect of social work?. In: Dialogue interdisciplinaire entre la théologie, la pédagogie, la médecine et le travail social. François Miche. Fribourg: S.É.C.T., 2010, S. 45-55. ISBN 978-2-9700716-3-1.
  3.AEC PEKARČÍK, Ľ.: The Church and Man´s Social Good. In: Dialogue interdisciplinaire entre la théologie, la pédagogie, la médecine et le travail social. François Miche. Fribourg: S.É.C.T., 2010, S. 75-84. ISBN 978-2-9700716-3-1.
  4.ABD PEKARČÍK, Ľ.: Mons. František Tondra ako morálny teológ. In: Spišský biskup František Tondra v spomienkach. František Dlugoš a kolektív. Levoča: MTM - Levoča, 2014, S. 45-74. ISBN 978-80-89736-03-4.
  5.ADE PEKARČÍK, Ľ.: Planification des services sociaux et critères de qualité. Revue Internationale des Sciences humaines et naturelles. Année 2012, num. 3 (2012), p. 47-53. ISSN 2235-2007.
  VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
   
  1.

  BEE PEKARČÍK, Ľ: Family as the first social educational environment child and school as a second socialization environment / Pekarčík, Ľubomír [Autor, 100%] In: Revue Internationale des Sciences humaines et naturelles [textový dokument (print)] . – Zürich (Švajčiarsko) : Internationale Stiftung Schulung, Kunst, Ausbildung. – ISSN 2235-2007. – č. 3 (2020), s. 155-167 [tlačená forma]

  2.BDF PEKARČÍK, Ľ.: Charitatívna starostlivosť cirkvi o Rómov = Church Charitable Care for Roma / Pekarčík, Ľubomír [Autor, 50%] ; Nemcová, Anna [Autor, 50%] In: Pedagogické diskusie [textový dokument (print)] : časopis vysokoškolských pedagógov, študentov a mladých výskumníkov na Inštitúte Juraja Páleša v Levoči, Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. – Levoča (Slovensko) : MTM Levoča, Levoča (Slovensko) : Milan Tejbus - MTM. – ISSN 1339-9217. – Roč. 5, č. 4 (2019), s. 35-45 [tlačená forma]
  3.ABD PEKARČÍK,Ľ.: Znovu objavenie úcty k biskupovi Jánovi Vojtaššákovi po roku 1989. s. 181-210 In DLUGOŠ, F. a kol.: Slovenský katolicizmus po odkliatí Cirkvi. (tlač) Levoča : MTM, 2019, 284s. ISBN 978-80-89736-98-0
  4.AFC KAZIMIEROVÁ, K. - PEKARČIK, Ľ.: Význam projektov pri integrácii ľudí s autizmom = Meaning of the project for the integration of people with autism /; rec. Stanisław Lipiński, 2017.In: Autyzm wyzwaniem XXI wieku / red. nauk. Danuta Marzec, Jolanta Miękina. - 1. vyd. - Częstochowa : Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, 2017. ISBN 978-83-7455-540-1, S. 224-232.
  5.AFC PEKARČIK,Ľ.-MARZEC,A.- STARONIEK, A.: NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS IN THE EUROPEAN SYSTEM OF SOCIAL ASSISTANCE In: 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM, 2018, Bulharsko: Sofia: STEF92 Technology. ISBN 978-619-7408-56-0. ISSN 2367-5659. s.953 – 960.
  VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
   
  1.PEKARČÍK, L.: Humanizmus v sociálnej starostlivosti o človeka. Ružomberok. PF KU, 2006. 88 s. ISBN 80-8084-118-7. [3] JANIGOVÁ, E.: Pielęgnacja w rodzinie nad umierającymi = Starostlivosť v rodine o umierajúcich. In Wychowanie i kształcenie w duchu katolickim : materialy z Międzynarodowej Konferencji Naukowej. Częstochowa : UKiP J&D Gębka, 2008, s. 88, 93.
  2.PEKARČÍK, Ľ.: Sociálna starostlivosť o problémové rodiny / Ľubomír Pekarčík. - Ružomberok : Katolícka univerzita, 2007. - 95 s. - ISBN 978-80-8084-234-5. O [3] KĽUSKA, B.: Idea chrześcijańskiego nawrócenia w procesie resocjalizacji. In Socjalizacja - wyzwanie współczesności : praca zbiorowa. Tarnów : Biblos, 2010, s. 87. ISBN 978-83-733294-0-9
  3.PEKARČÍK, Ľ.: Základy sociálnej náuky Cirkvi. Ružomberok: PF KU, 2007. 149 s. ISBN 978-80-8084-216-1. [3] KAMANOVÁ, I. - DOMITEROVÁ, M.: Les obstacles à la communication de la personne handicapée physique. Des réponses possibles à ce problème en Slovaquie. 1re ed. Fribourg : S.É.C.T. (Sciences, Éducation, Cultures, Traditions), 2013, s. 57, 58, 182.
  4.PEKARČÍK, L.: Sociálna práca a teológie: čo očakáva teológia od sociálnej práce? In: Zborník z interdisciplinárnej vedeckej konferencie. Ružomberok: PF KU, 2006, s. 33-43. ISBN 80-8084-089-X. [3] PALUCH, M. WYCZAWSKI, B.: Pomoc spoleczna rodzinie w sytuacji kryzysowej na Słowacji. In Wychowanie i kształcenie w duchu katolickim : materialy z Międzynarodowej Konferencji Naukowej. Częstochowa : UKiP J&D Gębka, 2008, s. 75, 76.
  VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
   
  VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností
  VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
  člen redakčnej rady časopis Disputationes scientificae, ISSN 1335-9185 2006-2018
  člen edičnej rady VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku 2002- súčasnosť
       
  IX. - Iné relevantné skutočnosti