ThDr. Mykhaylyna Kľusková, PhD.

  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

   

  Meno a priezvisko
  ThDr. Mykhaylyna Kľusková, PhD.
  Typ dokumentu:
  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
  Názov vysokej školy:
  Katolícka univerzita v Ružomberku
  Sídlo vysokej školy:
  Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok
  Názov fakulty:
  Pedagogická fakulta
  Sídlo fakulty:
  Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
  I. - Základné údaje
  I.1 - Priezvisko
  Kľusková
  I.2 - Meno
  Mykhaylyna
  I.3 - Tituly
  ThDr., PhD.
  I.4 - Rok narodenia
  1977
  I.5 - Názov pracoviska
  Katedra katechetiky a praktíckej teológie Pedagogickej fakulty
  I.6 - Adresa pracoviska
  Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
  I.7 - Pracovné zaradenie
  odborná asistentka
  I.8 - E-mailová adresa
  mykhaylyna.kluskova@gmail.com
  I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
  https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8023?mode=full&do=filterForm-submit&name=Mykhaylyna&surname=K%C4%BEuskov%C3%A1&university=722000000&faculty=722020000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
  I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
  Učiteľstvo a pedagogické vedy
  I.11 - ORCID iD
  0000-0003-0896-6945
  II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
  II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
   
   
   
  II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  Katolícka univerzita v Ľubline (Poľsko)
  II.b - Rok
  2001
  II.c - Odbor a program
  Katolícka teológia
  II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  Katolícka univerzita v Ľubline (Poľsko)
  II.b - Rok
  2009
  II.c - Odbor a program
  Katolícka teológia
  II.4 - Titul docent
   
   
   
  II.5 - Titul profesor
   
   
   
  II.6 - Titul DrSc.
   
   
   
  III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania
  III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
  Odborná asistentka v odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta 01.02.2006-31.08.2013
  Univerzitná koordinátorka programu LLP Erasmus Katolícka univerzita v Ružomberku 01.09.2008-05.03.2014
  Odborná asistentka v odbore Učiteľstvo a pedaogické vedy Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta 01.09.2013-30.06.2014
  Odborná asistentka v odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta 01.07.2014 - súčasnosť
       
  IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností
  IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
  Účasť na seminári pre prednášajúcich Sväte Písmo s témou Pentateuch Pápežský biblický inštitút (Pontificio Instituto Biblica), Rím, Taliansko 2014
  Účasť na kurze anglického jazyka Katolícka univerzita v Ružomberku 2018
  Účasť na seminári pre prednášajúcich Sväte Písmo s témou Historícke knihy Starého zákona Pápežský biblický inštitút (Pontificio Instituto Biblica), Rím, Taliansko 2018
  Účasť na seminári pre prednášajúcich Sväte Písmo s témou Žaltár a Kniha Jób Pápežský biblický inštitút (Pontificio Instituto Biblica), Rím, Taliansko 2020
       
  V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole
  V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
  V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
  Biblická teológia 2 Učitelstvo umelecko-vychovných a výchovných predmetov I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Biblická teológia 3 Učitelstvo umelecko-vychovných a výchovných predmetov I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Biblická exegéza (prednáška) Učitelstvo umelecko-vychovných a výchovných predmetov II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
         
  V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
  V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
   
  V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
  1
   
  V.4.2 - Počet obhájených prác
  V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
  2
  V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
  2
   
  V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
  V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
  Judaizmus Učitelstvo umelecko-vychovných a výchovných predmetov II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Seminár zo Starého zákona Učitelstvo umelecko-vychovných a výchovných predmetov I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Biblická geografia a archeológia Učitelstvo umelecko-vychovných a výchovných predmetov I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Seminár záverečnej práci 2 Učitelstvo umelecko-vychovných a výchovných predmetov I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Biblická exegéza (cvičenia) Učitelstvo umelecko-vychovných a výchovných predmetov II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
         
  VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti
  VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  23
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  11
  VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
  VI.1.a - Celkovo
  1
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  1
  VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  12
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  10
  VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  2
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  2
  VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
  VI.1.a - Celkovo
  4
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  2
  VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
   
  1.KĽUSKOVÁ, M.: Prawda o Bogu i Jego planie dla Izraela w Ps 105 i 106. The Biblical Annals 7 (2017) 2, s. 207-233. e-ISSN 2451-2168
  2.

  KĽUSKOVÁ, M. (2,6%), in: HROBOŇ, B. a kol.: Žalmy 76-100. Komentáre k Starému zákonu. 6. zv. Trnava: Dobrá kniha, 2018, s. 357-380, ISBN 978-80-8191-135-4

  3.KĽUSKOVÁ, M.: Człowiek sprawiedliwy a człowiek bezbożny w świetle Ps 37. The Biblical Annals 9 (2019) 1, s. 5-34. e-ISSN 2451-2168
  4.

  KĽUSKOVÁ, M. (3% [1,45 AH]), in: DUBOVSKÝ, P. a kol.: Žalmy 120 – 150. Komentáre k Starému zákonu. Zv. 9. Trnava: Dobrá kniha, 2021, s. 449-469. ISBN 978-80-8191-308-2

  5.KĽUSKOVÁ, M.: The Portrayal of Gad in 1 Chr 21. Studia Biblica Slovaca 13 (2021) 2, s. 196-214. ISSN 1338-0141.
  VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
   
  1.KĽUSKOVÁ, M.: Prawda o Bogu i Jego planie dla Izraela w Ps 105 i 106. The Biblical Annals 7 (2017) 2, s. 207-233. e-ISSN 2451-2168
  2.

  KĽUSKOVÁ, M. (2,6%), in: HROBOŇ, B. a kol.: Žalmy 76-100. Komentáre k Starému zákonu. 6. zv. Trnava: Dobrá kniha, 2018, s. 357-380, ISBN 978-80-8191-135-4

  3.KĽUSKOVÁ, M.: Człowiek sprawiedliwy a człowiek bezbożny w świetle Ps 37. The Biblical Annals 9 (2019) 1, s. 5-34. e-ISSN 2451-2168
  4.

  KĽUSKOVÁ, M. (3% [1,45]), in: DUBOVSKÝ, P. a kol.: Žalmy 120 – 150. Komentáre k Starému zákonu. Zv. 9. Trnava: Dobrá kniha, 2021, s. 449-469. ISBN 978-80-8191-308-2

  5.KĽUSKOVÁ, M.: The Portrayal of Gad in 1 Chr 21. Studia Biblica Slovaca 13 (2021) 2, s. 196-214. ISSN 1338-0141.
  VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
   
  1.

  KĽUSKOVÁ, M. (4%), in: HROBOŇ, B. a kol.: Žalmy 51-75. Komentáre k Starému zákonu. 5. zv. Trnava: Dobrá kniha, 2017, s. 551-585. ISBN 978-80-8191-066-1, [4] Panczová, H: Technika prekladu z biblickej gréčtiny (4): Analýza nového slovenského prekladu žalmov 50 (51) – 74 (75) podľa Septuaginty. Studia Biblica Slovaca 2017 (9), č. 2, ISSN 1338-0141, cyt. na s. 209, 210 (2x), 211 (3x), 212 (3x), 217, 219, 220 (3x), 222, 225, 227, 229, 233 (3x), 238, 240, 241.

  2.

  KĽUSKOVÁ, M. (4%), in: HROBOŇ, B. a kol.: Žalmy 51-75. Komentáre k Starému zákonu. 5. zv. Trnava: Dobrá kniha, 2017, s. 551-585. ISBN 978-80-8191-066-1, [4] Jančovič, J.: Nádej a plnenie proroctva o novej zmluve (Jer 31,31-34). In: Lichner, M. (ed.): Teologálne čnosti z interdisciplinárneho pohľadu: zborník príspevkov z interdisciplinárnej medzinárodnej konferencie. Trnava: Dobrá kniha, 2018. ISBN 978-80-8191-154-5, cyt. na s. 92.

  3.KĽUSKOVÁ, M.: „Veď ma po ceste večnosti“ (Žalm 139). In DLUGOŠ, F. a kol.: Vernosť Bohu – cesta k svätosti. Levoča: MTM, 2018, s. 185-211. ISBN 978-80-89736-84-3, [4] SARKA, R.: Dogmatika pre katechetickú prax I. Teologická teória poznania. Jeden BOH a stvorený svet. Ružomberok: Verbum 2018, s. 55. ISBN 978-80-561-0613-6.
  4.KĽUSKOVÁ, M.: Prawda o Bogu i Jego planie dla Izraela w Ps 105 i 106. The Biblical Annals 7 (2017) 2, s. 207-233. e-ISSN 2451-2168, [1] Kľuska, B.: Duch Paraklet a pamięć Kościoła w ujęciu Czwartej Ewangelii. Verbum Vitae 37 (2020) 1, s. 91-109. ISSN 1644-856 / e-ISSN 2451-280X.
  5.KĽUSKOVÁ, M.: Człowiek sprawiedliwy a człowiek bezbożny w świetle Ps 37. The Biblical Annals 9 (2019) 1, s. 5-34. e-ISSN 2451-2168, [1] Slawik, J.: Psalm 37 zbiorem sentencji mądrościowych? Analiza Psalmu 37 i pytanie o zakorzenienie psalmów mądrościowych w Psałterzu. Collectanea Theologica 91/4 (2021) 5–62 (cit. na s. 35, 55). ISSN: 0137-6985, eISSN: 2720-1481
  VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
   
  1.APVV-17-0001 Komentár ku Knihe žalmov II a III, Trnavská univerzita v Trnave - Teologická fakulta, Bratislava, VV 2017; komentár k Ž 12; 13; 34; 88; 143.
  2.KEGA 017KU-4/2021 Online podpora vzdelávania študentov náboženskej výchovy v oblasti biblickoteologických disciplín (2021-2023). Zástupca vedúceho projektu. Priprava výstupov k predmetom Biblická teológia 2 a Biblická teológia 3
  3.Erasmus+ KA 203 Upgrade with Learner-Centred Approach (2020-2022). Príprava informačných listov predmetov predstavujúcich prístup zameraný na žiaka
  4.Štrukturálne fondy EU, výzva „Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov“ Kto vie, nech učí (začiatok riešenia 2020/2021)
  VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností
  VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
  Recenzná činnosť pre zahraničný vedecký časopis Kieleckie Studia Teologiczne, Poľsko 2018
  Recenzná činnosť pre domáci vedecký biblický časopis Studia Biblica Slovaca 2019
  Recenzná činnosť pre zahraničný biblický časopis zapísaný v databáze SCOPUS The Biblical Annals, Poľsko 2020
       
  IX. - Iné relevantné skutočnosti
  IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou
  - Organizácia exkurzií do židovských múzeí v Bratislave pre poslucháčov predmetu Judaizmus (október 2013; október 2014; december 2017); - Prednáška na tému Literárne bohatstvo biblických apokryfov pre poslucháčov Univerzity tretieho veku (november 2017) - Podieľanie sa na organizovaní študentskej konferencie (18.02.2020)