Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených skupín (Levoča)

    Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených skupín (Levoča)

    Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených skupín zabezpečuje študijný program predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín v bakalárskom (Bc.) stupni štúdia.

    Katedra ponúka študijný program, ktorý do praxe pripravuje učiteľov, asistentov učiteľov materskej školy, vychovávateľov v školských zariadeniach /školské kluby detí, centrá voľného času/ tak, aby mohli v nich viesť edukačný zameraný na mimotriedne a mimoškolské aktivity pre deti predškolského veku a žiakov mladšieho školského veku s akcentom na sociálne znevýhodnené detí MŠ a žiakov ZŠ. Tento študijný program je jediným takto zameraným programom v rámci všetkých fakúlt v celej Slovenskej republike a je kreovaný v súlade s filozofiou inkluzívnej edukácie.

    Viac o katedre