Katedra  predškolskej  a  elementárnej  pedagogiky  Pedagogickej  fakulty  Katolíckej univerzity  v  Ružomberku  zabezpečuje  vysokoškolské  štúdium  v bakalárskom študijnom  programe: Predškolská a elementárna pedagogika, v magisterskom študijnom programe: Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a v doktorandskom študijnom programe: Predškolská a elementárna pedagogika, a to v dennej aj v externej forme.

    Katedra poskytuje možnosti na vykonanie rigoróznej skúšky a obhajoby rigoróznej práce v študijnom programe Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie.