Katedra špeciálnej pedagogiky a liečebnej pedagogiky (Levoča)

    Katedra špeciálnej pedagogiky a liečebnej pedagogiky (Levoča)

    Katedra špeciálnej pedagogiky a liečebnej pedagogiky zabezpečuje študijné programy Špeciálnej pedagogiky a pedagogiky mentálne postihnutých v bakalárskom (Bc.), v magisterskom (Mgr.) aj v rozširujúcom štúdiu. Má priznané práva v rigoróznom konaní. V študijnom programe Liečebná pedagogika sú priznané práva v bakalárskom (Bc.) stupni štúdia.

    Katedra špeciálnej pedagogiky a liečebnej pedagogiky orientuje svoje aktivity v oblasti vedy, výskumu a publikačnej činnosti na riešenie medzinárodnej spolupráce s významnými pracoviskami v rámci krajín Európskej únie a na Ukrajine. Na národnej úrovni členovia katedry pôsobia ako experti v národných edukačných projektoch zameraných na inkluzívne vzdelávanie detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V súčasnosti rieši projekt VEGA Tvorba inkluzívneho prostredia v materskej škole a inkluzívne prístupy v diagnostike a v stimulácii vývinu sociálne znevýhodnených detí.

    Viac o katedre