Katedra špeciálnej pedagogiky a liečebnej pedagogiky zabezpečuje študijné programy Špeciálnej pedagogiky a pedagogiky mentálne postihnutých v bakalárskom (Bc.), v magisterskom (Mgr.) aj v rozširujúcom štúdiu. Má priznané práva v rigoróznom konaní. V študijnom programe Liečebná pedagogika sú priznané práva v bakalárskom (Bc.) stupni štúdia.

    Študijný program Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých pripravuje do praxe pedagogických zamestnancov - učiteľov, asistentov učiteľov a vychovávateľov pre špeciálnu edukačnú prácu v špeciálnych základných školách, praktických školách, odborných učilištiach, špeciálnych a špecializovaných triedach ZŠ pre jednotlivcov so zdravotným znevýhodnením. Absolventi tohto študijného programu nájdu uplatnenie aj ako odborní zamestnanci v prostredí materských, základných a stredných škôl, v školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie, v detských integračných centrách, v reedukačných centrách,  domovy mládeže  pre  mládež.  Príprava  študentov  je  realizovaná  s akcentom  na inkluzívne vzdelávanie a inkluzívnu diagnostiku zdravotne znevýhodnených detí a žiakov v prostredí bežných MŠ a ZŠ.

    Poslaním študijného programu Liečebná pedagogika je príprava odborníkov pre kvalifikované využívanie vedeckých poznatkov v rámci zabezpečovania výchovných a spoločenských cieľov pri vzdelávaní, rehabilitácii a inklúzii jednotlivcov s postihnutím, znevýhodnením či s narušením. Absolventi tohto štúdia sa môžu uplatniť predovšetkým v sociálnych zariadeniach, v školách a školských zariadeniach, v mimovládnych organizáciách a v inštitúciách zameraných na pomoc ľuďom so zdravotným znevýhodnením.

    Katedra špeciálnej pedagogiky a liečebnej pedagogiky orientuje svoje aktivity v oblasti vedy, výskumu a publikačnej činnosti na riešenie medzinárodnej spolupráce s významnými pracoviskami v rámci krajín Európskej únie a na Ukrajine. Na národnej úrovni členovia katedry pôsobia ako experti v národných edukačných projektoch zameraných na inkluzívne vzdelávanie detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V súčasnosti rieši projekt VEGA Tvorba inkluzívneho prostredia v materskej škole a inkluzívne prístupy v diagnostike a v stimulácii vývinu sociálne znevýhodnených detí.