doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D.

  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

   

  Meno a priezvisko
  doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D.
  Typ dokumentu:
  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
  Názov vysokej školy:
  Katolícka univerzita v Ružomberku
  Sídlo vysokej školy:
  Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok
  Názov fakulty:
  Pedagogická fakulta
  Sídlo fakulty:
  Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
  I. - Základné údaje
  I.1 - Priezvisko
  Zvonař
  I.2 - Meno
  Martin
  I.3 - Tituly
  doc., Mgr., PhD.
  I.4 - Rok narodenia
  1974
  I.5 - Názov pracoviska
  Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta
  I.6 - Adresa pracoviska
  Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
  I.7 - Pracovné zaradenie
  od 01.04.2021 profesor
  I.8 - E-mailová adresa
  martin.zvonar@ku.sk
  I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
  https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18844
  I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
  Vedy o športe
   
  II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
  II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  Masarykova univerzita, Fakulta spoortovních studií
  II.b - Rok
  2002
  II.c - Odbor a program
  Zeměpis, Tělesná výchova s port
  II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  Masarykova univerzita, Fakulta spoortovních studií
  II.b - Rok
  2002
  II.c - Odbor a program
  Zeměpis, Tělesná výchova s port
  II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  Masarykova univerzita, Fakulta spoortovních studií
  II.b - Rok
  2006
  II.c - Odbor a program
  Kinantropologie
  II.4 - Titul docent
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  Masarykova univerzita, Fakulta spoortovních studií
  II.b - Rok
  2011
  II.c - Odbor a program
  Kinantropologie
  II.5 - Titul profesor
   
   
   
  II.6 - Titul DrSc.
   
   
   
  III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania
  III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
  Odborný asistent v odbore kinantropológia Masarykova univerzita, Fakulta spoortovních studií 2006 - 2011
  Docent v odbore učiteľstvo a pedagogické vedy Masarykova univerzita, Fakulta spoortovních studií 2011 - súčasnosť
  Odborný asistent v odobre vedy o športe Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta od 1.10.2020
  Profesor v odbore vedy o športe Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta od 01.04.2021
       
  IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností
  IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
  Individuálny kurz anglického jazyka City and Guilts 2012
       
  V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole
  V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
  V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
  Antropomotorika Pedagogika I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Úvod do kineziologie Pedagogika I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Antropomotorika Pedagogika II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Výzkumné trendy v kinantropologii Pedagogika I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Diagnostika výkonu Osobní a kondiční tréner I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
         
  V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
  V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
  V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
  1
  V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
  2
  V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
  5
  V.4.2 - Počet obhájených prác
  V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
  11
  V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
  41
  V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
  10
  VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti
  VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  220
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  7
  VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
  VI.1.a - Celkovo
  56
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  32
  VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  64
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  11
  VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  41
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  33
  VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
  VI.1.a - Celkovo
  15
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  10
  VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
   
  1.

   AAA Effects of Carrying Police Equipment on Spatiotemporal and Kinetic Gait Parameters in First Year Police Officers

  Kasovic, Mario; Stefan, Lovro; Borovec, Krunoslav; et al.

  INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH  Volume: ‏ 17  Issue: ‏ 16    Article Number: 5750  Published: AUG 2020 

  2.

   AAA Higher Levels of Physical Fitness Are Associated with Lower Peak Plantar Pressures in Older Women

  STEFAN, Lovro, Mario KASOVIĆ and Martin ZVONAŘ. Higher Levels of Physical Fitness Are Associated with Lower Peak Plantar Pressures in Older Women. Geography, Environment, Sustainability, Moscow: MGU Press, 2020, vol. 12, No 10, p. 1-8. ISSN 2071-9388. doi:10.3390/su12104119.

  3.

  AAA Association between the levels of physical activity and plantar pressure in 6-14-year-old children

  STEFAN, Lovro, Mario KASOVIĆ and Martin ZVONAŘ. Association between the levels of physical activity and plantar pressure in 6-14-year-old children. PeerJ, London: PEERJ INC, 2020, vol. 8, No 1, p. 1-11. ISSN 2167-8359. doi:10.7717/peerj.8551.

  4.

  AAA Domain-Specific and Total Sedentary Behavior Associated with Gait Velocity in Older Adults: The Mediating Role of Physical Fitness

  KASOVIĆ, Mario, Lovro STEFAN and Martin ZVONAŘ. Domain-Specific and Total Sedentary Behavior Associated with Gait Velocity in Older Adults: The Mediating Role of Physical Fitness. International Journal of Environmental Research and Public Health, Basel (Switzerland): MDPI AG, 2020, vol. 17, No 2, p. 1-9. ISSN 1660-4601. doi:10.3390/ijerph17020593.

  5.

  AAA Foot characteristics during walking in 6-14-year-old children

  KASOVIĆ, Mario, Lovro STEFAN and Martin ZVONAŘ. Foot characteristics during walking in 6-14-year-old children. Scientific reports, LONDON: NATURE PUBLISHING GROUP, 2020, vol. 10, No 1, p. 1-9. ISSN 2045-2322. doi:10.1038/s41598-020-66498-5.

  VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
   
  1.

   AAA Effects of Carrying Police Equipment on Spatiotemporal and Kinetic Gait Parameters in First Year Police Officers

  Kasovic, Mario; Stefan, Lovro; Borovec, Krunoslav; et al.

  INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH  Volume: ‏ 17  Issue: ‏ 16    Article Number: 5750  Published: AUG 2020 

  2.

   AAA Higher Levels of Physical Fitness Are Associated with Lower Peak Plantar Pressures in Older Women

  STEFAN, Lovro, Mario KASOVIĆ and Martin ZVONAŘ. Higher Levels of Physical Fitness Are Associated with Lower Peak Plantar Pressures in Older Women. Geography, Environment, Sustainability, Moscow: MGU Press, 2020, vol. 12, No 10, p. 1-8. ISSN 2071-9388. doi:10.3390/su12104119.

  3.

  AAA Association between the levels of physical activity and plantar pressure in 6-14-year-old children

  STEFAN, Lovro, Mario KASOVIĆ and Martin ZVONAŘ. Association between the levels of physical activity and plantar pressure in 6-14-year-old children. PeerJ, London: PEERJ INC, 2020, vol. 8, No 1, p. 1-11. ISSN 2167-8359. doi:10.7717/peerj.8551.

  4.

  AAA Domain-Specific and Total Sedentary Behavior Associated with Gait Velocity in Older Adults: The Mediating Role of Physical Fitness

  KASOVIĆ, Mario, Lovro STEFAN and Martin ZVONAŘ. Domain-Specific and Total Sedentary Behavior Associated with Gait Velocity in Older Adults: The Mediating Role of Physical Fitness. International Journal of Environmental Research and Public Health, Basel (Switzerland): MDPI AG, 2020, vol. 17, No 2, p. 1-9. ISSN 1660-4601. doi:10.3390/ijerph17020593.

  5.

  AAA Foot characteristics during walking in 6-14-year-old children

  KASOVIĆ, Mario, Lovro STEFAN and Martin ZVONAŘ. Foot characteristics during walking in 6-14-year-old children. Scientific reports, LONDON: NATURE PUBLISHING GROUP, 2020, vol. 10, No 1, p. 1-9. ISSN 2045-2322. doi:10.1038/s41598-020-66498-5.

  VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
   
  1.

  "AAA Domain-Specific and Total Sedentary Behavior Associated with Gait Velocity in Older Adults: The Mediating Role of Physical Fitness

  KASOVIĆ, Mario, Lovro STEFAN and Martin ZVONAŘ. Domain-Specific and Total Sedentary Behavior Associated with Gait Velocity in Older Adults: The Mediating Role of Physical Fitness. International Journal of Environmental Research and Public Health, Basel (Switzerland): MDPI AG, 2020, vol. 17, No 2, p. 1-9. ISSN 1660-4601. doi:10.3390/ijerph17020593."                                                                                                   

   

  Cited : AAA The Moderated-Mediation Effect of Workplace Anxiety and Regulatory Focus in the Relationship between Work-Related Identity Discrepancy and Employee Innovation By: Liu, Chang-E; Hu, Chenhong; Xie, Wei; et al. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH  Volume: ‏ 17  Issue: ‏ 17    Article Number: 6121  Published: ‏ SEP 2020

  2.

  AAA Special footwear designed for pregnant women and its effect on kinematic gait parameters during pregnancy and postpartum period

  By: Gimunova, Marta; Zvonar, Martin; Sebera, Martin; et al.

  PLOS ONE  Volume: ‏ 15  Issue: ‏ 5    Article Number: e0232901  Published: ‏ MAY 12 2020   

   

  Cited:   AAA Optimization Methodology for Additive Manufacturing of Customized Parts by Fused Deposition Modeling (FDM). Application to a Shoe Heel

  By: Garcia-Dominguez, Amabel; Claver, Juan; Sebastian, Miguel A.

  POLYMERS  Volume: ‏ 12  Issue: ‏ 9    Article Number: 2119  Published: ‏ SEP 2020

  3.

  Cited: AAA Anthropometric Indices and Some Aspects of Physical Fitness in Croatian Adolescents by Gender

  By: Zvonar, Martin; Kasovic, Mario; Stefan, Lovro

  INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH  Volume: ‏ 16  Issue: ‏ 14    Article Number: 2582  Published: ‏ JUL 2 2019         

   

  AAA Subcutaneous Adipose Tissue in Female Volleyball Players: Is It Related with Performance Indices?

  By: Papadopoulou, Sophia D.; Zorzou, Amalia; Garcia-de-Alcaraz, Antonio; et al.

  MEDICINA-LITHUANIA  Volume: ‏ 56  Issue: ‏ 4    Article Number: 159  Published: ‏ APR 2020

  4.

  AAA Percentile Curves for Body-Mass Index, Waist Circumference, Waist-To-Height Ratio and Waist-To-Height Ratio(Exp) in Croatian Adolescents

  By: Zvonar, Martin; Stefan, Lovro; Kasovic, Mario

  INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH  Volume: ‏ 16  Issue: ‏ 11    Article Number: 1920  Published: ‏ JUN 1 2019 

   

  Cited: AAA Developing waist circumference, waist-to-height ratio percentile curves for Pakistani children and adolescents aged 2-18 years using Lambda-Mu-Sigma (LMS) method By: Asif, Muhammad; Aslam, Muhammad; Altaf, Saima; et al. JOURNAL OF PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY & METABOLISM  Volume: ‏ 33  Issue: ‏ 8  Pages: ‏ 983-993  Published: ‏ JUL 2020

  5.

  AAA Association between the levels of physical activity and plantar pressure in 6-14-year-old children

  By: Stefan, Lovro; Kasovic, Mario; Zvonar, Martin

  PEERJ  Volume: ‏ 8    Article Number: e8551  Published: ‏ FEB 14 2020 

   

  Cited by: The Impact of Overweight and Obesity on Plantar Pressure in Children and Adolescents: A Systematic Review

  By: Catan, Liliana; Amaricai, Elena; Onofrei, Roxana Ramona; et al.

  INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH  Volume: ‏ 17  Issue: ‏ 18    Article Number: 6600  Published: ‏ SEP 2020

  VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
   
  1.

  2019-2020 Řešitel projektu „Metodika diagnostiky zdatnosti dětské populace ČR“. Projec is focused on metoodology of planned general testing of Healty oriented fitness of outh czech population

  2.

  2019-2020 Koordinátor projektu „Podpora talentovaných studentů na MU“ . Project is focuse on systematic support of selected talented students at Czech universities

  3.

  2019 - 2021 Spoluřešitel projektu TAČR "Specifická obuv pro děti s vylgozitou kotníků". Projct is focised on evaluating of specific shoes created with respcct to newborn valgosity

  4.

  2020 - 2024 Pohybová aktivita a zdatnost - spoluřešitel EU Teaming projektu epigenomického výzkumu. Project is leading by Faculty of science Masaryk university and its main focus is analisys of bilogical and physological variables cennecting with life style, dietary habit and space of living. 

  VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností
  VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
  Člen Vedeckej rady Fakulty tělesné výchovy a sportu UK Praha 2018 - trvá
  Členka Vedeckej rady Fakulty Športu PU Prešov 2016 - trvá
       
  VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore
  VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
  University of Zagreb Zagreb, Faculty kinesiology, Croatia 01.11.2019 - 10.11.2019 Damir Knjaz, lesson on biomechancal topics
  Potchefstroom campus North West university, Sout Africa 8.12.2019 - 17.12.2019 Resarch topics wit potential for cooperation
  University of Brasov Facilty of Sport, Romania 3.3. - 10.3.2019 Development of specific shoes
  Normal sport university Beijing, Choina 12.9 2019 - 23.9. 2019 Lessons on topic - education of referies in Czech republic
  Saigon State University Saigon, Vietnam 4.9.2018 - 15.9.2018 Biomechanical research at Masaryk university
         
  IX. - Iné relevantné skutočnosti
   
  Dátum poslednej aktualizácie
  16.01.2022