doc. PaedDr. Anna Blahutová, PhD.

  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

   

  Meno a priezvisko
  doc. PaedDr. Anna Blahutová, PhD.
  Typ dokumentu:
  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
  Názov vysokej školy:
  Katolícka univerzita v Ružomberku
  Sídlo vysokej školy:
  Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok
  Názov fakulty:
  Pedagogická fakulta
  Sídlo fakulty:
  Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
  I. - Základné údaje
  I.1 - Priezvisko
  Blahutová
  I.2 - Meno
  Anna
  I.3 - Tituly
  doc, PhD.
  I.4 - Rok narodenia
  1954
  I.5 - Názov pracoviska
  Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta
  I.6 - Adresa pracoviska
  Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
  I.7 - Pracovné zaradenie
  vedecko-pedagogický pracovník, funkčné miesto docent
  I.8 - E-mailová adresa
  anna.blahutova@ku.sk
  I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
  https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4810
  I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
  Učiteľstvo a pedagogické vedy
   
  II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
  II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  Fakulta telesnej výchovy a športu UK
  II.b - Rok
  1978
  II.c - Odbor a program
  Trénerské štúdium -metodik
  II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu
  II.b - Rok
  1980
  II.c - Odbor a program
  učiteľstvo telesnej výchovy
  II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu
  II.b - Rok
  1988
  II.c - Odbor a program
  učiteľstvo telesnej výchovy
  II.4 - Titul docent
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu
  II.b - Rok
  2011
  II.c - Odbor a program
  učiteľstvo telesnej výchovy
  II.5 - Titul profesor
   
   
   
  II.6 - Titul DrSc.
   
   
   
  III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania
  III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
  metodik Strediska vrcholového športu MŠ SSR Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu 1978 - 1990
  Odborný asistent v odbore učiteľstvo a pedagogické vedy Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu, Katedra turistiky a lyžovania 1990 - trvá (úväzok)
  vysokoškolský pedagóg na Pedagogickej fakulte Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta 2017 - trvá
       
  IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností
  IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
  Svetový seminár v lyžovaní - certifikát FIS - Interski 1994
  praktické semináre pre učiteľov lyžovania na školách INTERSKI - IVSS 1994- 2014
       
  V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole
  V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
  V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
  Športy v prírode Učiteľstvo telesnej výchovy I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  História športu Učiteľstvo telesnej výchovy I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Výcvikový kurz I. Učiteľstvo telesnej výchovy I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Výcvikový kurz II. Učiteľstvo telesnej výchovy I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Výcvikový kurz III. Učiteľstvo telesnej výchovy I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
         
  V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
  V.3.a - Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania V.3.b - Študijný odbor, ku ktorému je priradený
  Kinantropológia Športová príprava
     
  V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
  V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
  V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
  6
  V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
  0
  V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
  0
  V.4.2 - Počet obhájených prác
  V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
  15
  V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
  42
   
  V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
  V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
  Športy v prírode -turistika Výcvikové kurzy 1 Učiteľstvo
  Športy v prírode -lyžovanie Výcvikové kurzy 1 Učiteľstvo
  Športy v prírode - cyklo-kanoistika Výcvikové kurzy 1 Učiteľstvo
  Športy v prírode -bežecké lyžovanie Výcvikové kurzy 1 Učiteľstvo
  Športy v prírode - didaktika lyžovania Výcvikové kurzy 2 Učiteľstvo
         
  VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti
  VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  98
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  13
  VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
  VI.1.a - Celkovo
  0
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  1
  VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  17
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  8
  VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  0
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  0
  VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
  VI.1.a - Celkovo
  0
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  0
  VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
   
  1.AAB BLAHÚTOVÁ Anna: Zjazdové lyžovanie sociálno-psychologické aspekty športovej výkonnosti. Bratislava: PEEM, 2005, ISBN 80-89197-37-X.
  2.BDF BLAHÚTOVÁ Anna: Rozvoj koordinačných schopností v športovej prírave detí vo veku 5 až 12 rokov v zjazdovom lyžovaní. Telesná výchova ašport, 20(3), 2010. s. 35-39
  3.AED BLAHÚTOVÁ Anna: Komercionalizmus, spoločensko-ekonomické podmienky a sponzoring v systéme vrcholovej športovej prípravy. Zborník vedeckých prác Aktuálne problémy telesnej výchovy a športu IX. Ružomberok, Verbum, 2020, ISBN 978-80-561-0757-7. s. 16-25
  4.AFG MAČURA Peter, BLAHÚTOVÁ Anna, HUBINÁK Andrej, KOŠTIAL Ján, KRŠKA Peter, NOVOTNÁ Naďa, SEDLÁČEK Jaromír, HULINKOVÁ Mária. Basic motor competencies in the 1st and 2nd grade elementary school children in Slovakia. Sport and quality of life (elektronický dokument): book of abstract, 12(1) ISBN 978-80-210-9429-1. Brno: Masarykova Univerzita, 2019, s. 58 (online).
  5.AFC MAČURA Peter, BLAHÚTOVÁ Anna, HUBINÁK Andrej, KOŠTIAL Ján, KRŠKA Peter, NOVOTNÁ Naďa, SEDLÁČEK Jaromír, HULINKOVÁ Mária. Basic motor competencies in the 1st and 2nd grade elementary school children in Slovakia. In Proceedings of the 12th International Conference on Kinatropology. Sport and quality of life, Brno, Czech Republic, November 7-9, 2019;Masaryk University Press:Brno. ISBN 978-80-210-9631-8. s. 74-83.
  VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
   
  1.ACB BLAHÚTOVÁ Anna: Športová príprava v zjazdovom lyžovaní. Verbum, KU, 2019, Ružomberok ISBN 978-80-561-0643-3.
  2.ACB BLAHÚTOVÁ Anna: Technika a didaktika lyžovania. Verbum, KU, 2017, Ružomberok ISBN 978-80-561-0504-7.
  3.AED BLAHÚTOVÁ Anna: Komercionalizmus, spoločensko-ekonomické podmienky a sponzoring v systéme vrcholovej športovej prípravy. Zborník vedeckých prác Aktuálne problémy telesnej výchovy a športu IX. Ružomberok, Verbum, 2020, ISBN 978-80-561-0757-7. s. 16-25
  4.AFG MAČURA Peter, BLAHÚTOVÁ Anna, HUBINÁK Andrej, KOŠTIAL Ján, KRŠKA Peter, NOVOTNÁ Naďa, SEDLÁČEK Jaromír, HULINKOVÁ Mária. Basic motor competencies in the 1st and 2nd grade elementary school children in Slovakia. Sport and quality of life (elektronický dokument): book of abstract, 12(1) ISBN 978-80-210-9429-1. Brno: Masarykova Univerzita, 2019, s. 58 (online).
  5.AFC MAČURA Peter, BLAHÚTOVÁ Anna, HUBINÁK Andrej, KOŠTIAL Ján, KRŠKA Peter, NOVOTNÁ Naďa, SEDLÁČEK Jaromír, HULINKOVÁ Mária. Basic motor competencies in the 1st and 2nd grade elementary school children in Slovakia. In Proceedings of the 12th International Conference on Kinatropology. Sport and quality of life, Brno, Czech Republic, November 7-9, 2019;Masaryk University Press:Brno. ISBN 978-80-210-9631-8. s. 74-83.
  VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
   
  1.BDF BLAHÚTOVÁ Anna: Rozvoj koordinačných schopností v športovej prírave detí vo veku 5 až 12 rokov v zjazdovom lyžovaní. Telesná výchova ašport, 20(3), 2010. s. 35-39. [3] RÁZUSOVÁ Z. Vplyv špecifického pohybového programu na zmeny úrovne rovnováhových schopností u detí v mladšom školskom veku v zjazdovom lyžovaní. Scientia Movens. Praha: Univerzita Karlova, 2012,s. 434.
  2.BDF BLAHÚTOVÁ Anna: Rozvoj koordinačných schopností v športovej prírave detí vo veku 5 až 12 rokov v zjazdovom lyžovaní. Telesná výchova ašport, 20(3), 2010. s. 35-39. [1]ČILÍK I, et al. Influence of specialized training program on the changes in the level of balance abilities in 8-10 year old alpine skiers. Acta Gymnica, 44(1), 2014, s. 15-22.
  3.AAB BLAHÚTOVÁ Anna: Zjazdové lyžovanie sociálno-psychologické aspekty športovej výkonnosti. Bratislava: PEEM, 2005, ISBN 80-89197-37-X. [4] GREGOR T. Analýza psychologickej prípravy a predštartových stavov zjazdových lyžiarov. Telesná výchova a šport, 20(2), 2010, s. 40
  4.AAB BLAHÚTOVÁ Anna: Zjazdové lyžovanie sociálno-psychologické aspekty športovej výkonnosti. Bratislava: PEEM, 2005, ISBN 80-89197-37-X. [3] PODEŠVA V, et al. SKI. Praha: Olympia, 2008, s. 10
  5.AAB BLAHÚTOVÁ Anna: Zjazdové lyžovanie sociálno-psychologické aspekty športovej výkonnosti. Bratislava: PEEM, 2005, ISBN 80-89197-37-X. [4] BEŤÁK B, et al. Vplyv kurzovej formy vyučovania zimných športov na zmenu postojov žiakov stredných škôl k učiteľom telesnej a športovej výchovy. Banská Bystrica: Belianum, 2015, s. 118
  VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
   
  IX. - Iné relevantné skutočnosti
  IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou
  veterán -pretekár Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní