doc. PaedDr. Peter Mačura, PhD.

  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

   

  Meno a priezvisko
  Doc. PaedDr. Peter Mačura, PhD.
  Typ dokumentu
  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
  Názov vysokej školy
  Katolícka univerzita v Ružomberku
  Sídlo vysokej školy
  Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok
  Názov fakulty
  Pedagogická fakulta
  Sídlo fakulty
  Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
  I. - Základné údaje
  I.1 - Priezvisko
  Mačura
  I.2 - Meno
  Peter
  I.3 - Tituly
  doc., PaedDr., PhD.
  I.4 - Rok narodenia
  1956
  I.5 - Názov pracoviska
  Katolícka Univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra telesnej výchovy a športu
  I.6 - Adresa pracoviska
  Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
  I.7 - Pracovné zaradenie
  docent
  I.8 - E-mailová adresa
  macurapeter@hotmail.com
  I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
  https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4838?do=filterForm-submit&name=Peter&surname=Ma%C4%8Dura&university=722000000&faculty=722020000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
  I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
  Učiteľstvo a pedagogické vedy
  I.11 - ORCID iD
  https://orcid.org/0000-0001-7862-7194
  II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
  II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
   
   
   
  II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu
  II.b - Rok
  1980
  II.c - Odbor a program
  učiteľstvo pre školy II. cyklu - aprobácia telesná výchova a angličtina
  II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu
  II.b - Rok
  1992
  II.c - Odbor a program
  75-02-9 učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – teória vyučovania telesnej výchovy
  II.4 - Titul docent
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu
  II.b - Rok
  2009
  II.c - Odbor a program
  športová kinantropológia
  II.5 - Titul profesor
   
   
   
  II.6 - Titul DrSc.
   
   
   
  III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania
  III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
  Interný vedecký ašpirant Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu 1981 - 1984
  Odborný asistent v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu 1984 - 2009
  Docent v odbore športová kinantropológia Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu 2009 - 2017
  Docent v odbore pedagogické vedy Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta 2017 - súčasnosť
  IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností
  IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
  Kvalifikácia trénera basketbalu 1. triedy Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu 1981
  V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole
  V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
  V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
  Hry 2 Učiteľstvo telesnej výchovy I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Hry 3 Učiteľstvo telesnej výchovy I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Hry 2 Učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii) I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Hry 3 Učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii) I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
  V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
  Učiteľstvo telesnej výchovy I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii) I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
  V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
  V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
  8
  V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
  2
  V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
  2
  V.4.2 - Počet obhájených prác
  V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
  14
  V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
  70
  V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
  1
  V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
  V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
  Kondičná príprava v športových hrách 1, 2 Učiteľstvo telesnej výchovy I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Kondičná príprava v športových hrách 1, 2 Učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii) I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Základné pohybové kompetencie a zručnosti MOBAK Učiteľstvo telesnej výchovy, Učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii) I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Netradičné hry Učiteľstvo telesnej výchovy, Učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii) I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Prípravné športové hry Predškolská a elementárna pedagogika I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti
  VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  180
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  20
  VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
  VI.1.a - Celkovo
  0
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  0
  VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  163
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  57
  VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  4
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  3
  VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
  VI.1.a - Celkovo
  8
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  0
  VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
   
  1.AFC Mačura, P. et al. 2020. Basic motor competencies in the 1st and 2nd grade elementary school children in Slovakia. In Proceedings of the 12th International Conference on Kinanthropology. Sport and Quality of Life. Brno: Masaryk University Press, 2020. ISBN 80-210-9631-8. p. 74-83.
  2.ACA Hajossy, R. – Mačura, P. 2017. Physics and Mathematics of Successful Basketball Shooting. 2. vyd. Wien: Internationale Stiftung Schultung, Kunst, Ausbildung, 2017. 251 p. ISBN 3-9504553-2-8.
  3.AAA Mačura, P. 2013. Physical factors in basketball shooting. Riga: Latvijas sporta pedagogijas académija, 2013. 109 p. ISBN 978-9934-520-03-7.
  4.ACB Mačura, P. et al. 2013 English for Slovak sports experts. Bratislava : Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu v spolupráci s vysokoškolskými pracoviskami, 2013. 420 s. ISBN 80-223-3710-6.
  5.AAA Mačura, P. 2008. Biomechanika basketbalovej streľby. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008. 218 s. ISBN 80-244-2081-3.
  VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
   
  1.AFC Mačura, P. et al. 2020. Basic motor competencies in the 1st and 2nd grade elementary school children in Slovakia. In Proceedings of the 12th International Conference on Kinanthropology. Sport and Quality of Life. Brno: Masaryk University Press, 2020. ISBN 80-210-9631-8. p. 74-83.
  2.ACA Hajossy, R. – Mačura, P. 2017. Physics and Mathematics of Successful Basketball Shooting. 2. vyd. Wien: Internationale Stiftung Schultung, Kunst, Ausbildung, 2017. 251 p. ISBN 3-9504553-2-8.
  3.ADF Mačura, P. et al. 2017. Testové batérie MOBAK: Porovnanie. In Disputationes scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. ISSN 1335-9185, 2017, roč. 17, č. 4/A, s. 58-75.
  4.AED Mačura, P. – Urban, Ľ. 2016. Medzištátne basketbalové súťaže reprezentačných družstiev mužov. In Zborník vedeckých prác Katedry športových hier FTVŠ UK v Bratislave č. 24 Medzištátne súťaže v športových hrách [online]. Bratislava: Univerzita Komenského vo Vydavateľstve UK, 2016. [cit. 2020.11.19.]. ISBN 80223-4206-3, s. 5-58.
  VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
   
  1.AAA Mačura, P. 2008. Biomechanika basketbalovej streľby. 2. prepracované a 1. slovenské vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2008. 240 s. [1] Marko, M. et al. 2017 Biomechanical analysis of extraleague player´s shooting in Eurovia Slovak Basketball league. In Sport science, ISSN (print) 1840-3662 – ISSN (online) 1840-3670, 2017, vol. 8, no 2, p. 56.
  2.AGI Peráček, P., ... Mačura, P. ... et al. 2006. Systém tvorby nových študijných programov pre I. a II. stupeň vysokoškolského vzdelávania v športových hrách a športových špecializáciách – futbal, hádzaná, basketbal, volejbal, tenis a ľadový hokej: výskumná správa. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2006. 248 s. [1] Andrejkovič, I. 2008. Relation of solving 2 on 2 game situation during matches and within training sessions in ice-hockey U18 category. In Sport science, ISSN (print) 1840-3662 – ISSN (online) 1840-3670, 2008, vol. 2, no. 2, p. 25-26.
  3.BCI Slovík, J., ... Mačura, P. 1989. Teória a didaktika športových hier pre metodické zameranie štúdia. Bratislava: Univerzita Komenského, 1989. 106 s. [1] Peráček et al. 2017. Selected indicators of an individual game performance of a goalkeeper at the European championship among the 17-year-old elite soccer players. In Journal of physical education and sport. ISSN (print) 2247-8051 – ISSN (online) 2247-806X, 2017, vol. 17, no. 1, p. 193.
  4.ADF Kucsa, R. – Mačura, P. 2015. Physical characteristic of female basketball players according to playing position. In Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae. ISSN (online) 0520-7371 ISSN (print) 2585-8777, 2015, vol. 55, no. 1, p. 49-50. [3] Angulo, O.J.S. et al. 2020. Perfil fisiológico y rendimiento deportivo en jugadoras de baloncesto universitario. In European scientific journal. ISSN (print) 1857-7881 – ISSN (online) 1857-7431, 2020, vol. 16, no. 26, p. 19.
  5.BCI Trnovský, I., ... Mačura, P. ... et al. 1992 Teória a didaktika športovej špecializácie basketbal. Bratislava: Univerzita Komenského, 1992. 174 s. [1] In Marko, M. et al. 2017 Biomechanical analysis of extraleague player´s shooting in Eurovia Slovak Basketball league. In Sport science, ISSN (print) 1840-3662 – ISSN (online) 1840-3670, 2017, vol. 8, no. 2, p. 56.
  VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
   
  1.VEGA č. 1/0529/16 Účinnosť športovej prípravy klubových a reprezentačných basketbalových družstiev v závislosti od veku a pohlavia. Obdobie trvania projektu 2016-2018. Hlavné riešiteľské pracovisko FTVŠ UK v Bratislave, spoluriešitelia projektu PF UKF v Nitre, UPJŠ v Košiciach, FF UMB v Banskej Bystrici, VŠEMVS v Bratislave, SPU v Nitre, PF UK v Bratislave. Zodpovedný riešiteľ za FTVŠ UK Peter Mačura. Cieľom štúdie bolo zistiť účinnosť súčasnej prípravy v basketbale na klubovej a reprezentačnej úrovni oboch pohlaví a všetkých vekových kategórií a intervenciami potenciálne prispieť k jej budúcej vyššej kvalite. Vychádzajúc z výsledkov slovenských basketbalových družstiev v medzinárodných a medzištátnych súťažiach sme očakávali, že bude potrebné upraviť športovú prípravu podľa pohlavia, veku a hráčskej výkonnosti. The aim of the study was to determine the effectiveness of the current training process in basketball at the club and national team level of both sexes and all ages with the intention of interventions to contribute to its future higher quality. Based on the results of Slovak basketball teams in international and international competitions, we expected that it would be necessary to adjust sports training according to gender, age and level of player´s performance.
  2.VEGA č. 1/0280/ Základné pohybové kompetencie a zručnosti žiakov základných škôl vo vzťahu k pohlaviu, veku a pohybovým aktivitám. Obdobie trvania projektu 2019-2021. Hlavné riešiteľské pracovisko PF KU v Ružomberku, spoluriešiteľ projektu FŠ PU v Prešove. Zodpovedný riešiteľ za PF KU Peter Krška. Zástupca zodpovedného riešiteľa Peter Mačura. Projekt sa orientuje na vyhodnocovanie účinnosti pedagogickej činnosti učiteľa v telesnej a športovej výchove v primárnom vzdelávaní. Pomocou relatívne novo skonštruovaných testových batérií pre žiakov prvých až štvrtých tried (MOBAK 1-2, MOBAK 3-4 ) vychádzajúcich z premisy, aby žiak splnil pohybové úlohy chceme zistiť úroveň pohybových kompetencií slovenských detí aktuálneho veku s možnosťou porovnania s rovesníkmi v krajinách Európskej únie. Implementáciou týchto nenáročných testových batérií do učebného procesu v Slovenskej republike chceme prispieť k zvýšeniu záujmu detí o pohybové aktivity. The project focuses on evaluating the effectiveness of teachers' pedagogical activities in physical and sports education in primary education. Using relatively newly designed test batteries for students in the first to fourth grades (MOBAK 1-2, MOBAK 3-4) based on the premise, so that the student fulfills movement tasks, we want to determine the level of movement competencies of Slovak children of the age range with the possibility of comparison with peers in European Union countries. By implementing these easy to do test batteries into the learning process in the Slovak Republic, we want to contribute to increasing children's interest in physical activity. Výstupy (3) Výstup č. 1 Mačura, P. et al. 2019. Testová batéria MOBAK 5-6. In Telesná výchova a šport. ISSN 1335-2245. Metodická príloha. 2019, roč. 29, č. 1. s. I-VIII. Ohlasy na výstup č. 1 (0) Výstup č. 2 Mačura, P. et al. 2020. Basic motor competencies in the 1st and 2nd grade elementary school children in Slovakia. In Sport and Quality of Life [online]. Brno: Masaryk University Press, 2020. s. 74-83. [cit. 2019.11.19.]. Dostupné na internete: https://conference.fsps.muni.cz/news/news/proceedings-from-12th-conference-2019. ISBN 978-80-210-9631-8. Ohlasy na výstup č. 2 (0) Výstup č. 3 Herzánová, Z. – Mačura, P. 2020. Počet krokov 8-ročného dievčaťa v školský a víkendový deň. [CD ROM]. In Aktuálne problémy telesnej výchovy a športu č. 9. Ružomberok: Verbum, 2020, s. 58-64. ISBN 80-561-0757-7. Ohlasy na výstup č. 3 (0)
  VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností
  VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
  Člen redakčnej rady vedeckého časopisu Acta Facultatis Physicae Educationis Universitatis Comenianae Univerzita Komenského v Bratislave 2015 - 2017
  Člen redakčnej rady časopisu Telesná výchova a šport Vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport s podporou Fakulty telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského v Bratislave 2011 - 2017
  Člen skúšobnej komisie pre štátnu doktorskú skúšku a člen skúšobnej komisie pre obhajobu dizertačnej práce Masarykova univerzita v Brne, Fakulta sportovních studií 2018 - 2020
  Posudzovanie dizertačných prác Masarykova unoverzita v Brně, Prešovská univerzita v Prešove, Univerzita Komenského v Bratislave 1987 - súčasnosť
  Člen Výkonného výboru Slovenskej basketbalovej asociácie, Predseda a člen Výboru Združenia trénerov Slovenskej basketbalovej asociácie, Predseda a člen Metodickej komisie Slovenskej basketbalovej asociácie Slovenská basketbalová asociácia 1978 - 2015
  VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore
  VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
  Democritus University of Thrace Komotini, Grécko 2008 Erasmus učiteľská mobilita
  Lithuanian Academy of Physical Education Kaunas, Litva 2009 Erasmus učiteľská mobilita
  Aristotle University of Thessaloniki, School of Physical Education and Sports Science Tessaloniki, Grécko 2010 Medziuniverzitná dohoda
  Latvijas Sporta pedagoġijas acadēmija Riga, Lotyšsko 2010 Erasmus učiteľská mobilita
  Scania Sport Federation Malmö, Švédsko 2010 Pozvanie prednášať budúcim trénerom a inštruktorom v športe
  University of Worcester, Institute of Sport and Exercise Science Worchester Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska 2011 Ersamus učiteľská mobilita
  IX. - Iné relevantné skutočnosti