Mgr. Ľuboslav Šiška, PhD.

  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

   

  Meno a priezvisko
  Mgr. Ľuboslav Šiška, PhD.
  Typ dokumentu
  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
  Názov vysokej školy
  Katolícka univerzita v Ružomberku
  Sídlo vysokej školy
  Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok
  Názov fakulty
  Pedagogická fakulta
  Sídlo fakulty
  Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
  I. - Základné údaje
  I.1 - Priezvisko
  Šiška
  I.2 - Meno
  Ľuboslav
  I.3 - Tituly
  Mgr. PhD.
  I.4 - Rok narodenia
  1980
  I.5 - Názov pracoviska
  Pedagogická fakulta Katolíckej Univerzity v Ružomberku
  I.6 - Adresa pracoviska
  Hrabovská cesta 1
  I.7 - Pracovné zaradenie
  vedecko-pedagogický pracovník
  I.8 - E-mailová adresa
  luboslav.siska@ku.sk
  I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
  https://www.portalvs.sk/regzam/detail/31297
  I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
  Učiteľstvo a pedagogické vedy
   
  II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
  II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  Univerziza Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu
  II.b - Rok
  2013
  II.c - Odbor a program
  Šport, trénerstvo
  II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  Univerziza Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu
  II.b - Rok
  2015
  II.c - Odbor a program
  Šport, trénerstvo
  II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta
  II.b - Rok
  2019
  II.c - Odbor a program
  Športová edukológia
  II.4 - Titul docent
   
   
   
  II.5 - Titul profesor
   
   
   
  II.6 - Titul DrSc.
   
   
   
  III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania
  III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
  Odborný asistent v odbore učiteľstvo a pedagogické vedy Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta 2020 - 2021
  Funkčné miesto docent v odbore učiteľstvo a pedagogické vedy Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta 2021 trvá
  V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole
  V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
  V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
  Gamnstika I. Učiteľstvo telesnej výchovy I. učiteľstvo a pedagogické vedy
  Gamnstika II. Učiteľstvo telesnej výchovy I. učiteľstvo a pedagogické vedy
  Výcvikový kurz II. Učiteľstvo telesnej výchovy I. učiteľstvo a pedagogické vedy
  Výcvikový kurz IV. Učiteľstvo telesnej výchovy I. učiteľstvo a pedagogické vedy
  Výcvikový kurz V. Učiteľstvo telesnej výchovy I. učiteľstvo a pedagogické vedy
  V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
  V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
  V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
  8
  V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
  1
   
  V.4.2 - Počet obhájených prác
   
   
   
  V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
  V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
  Pohybové hry Predškolská a elementárna pedagogika I. učiteľstvo a pedagogické vedy
  Zdravý životný štýl Učiteľstvo telesnej výchovy I. učiteľstvo a pedagogické vedy
  Kondičná príprava v gymnastike 1 Učiteľstvo telesnej výchovy I. učiteľstvo a pedagogické vedy
  Kondičná príprava 1 Urgentná zdravotná starostlivosť I. Zdravotnícke vedy
  Rekondično-relaxačné cvičenie 1 Fyzioterapia I. Zdravotnícke vedy
  VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti
  VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  51
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  51
  VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
  VI.1.a - Celkovo
  7
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  7
  VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  35
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  35
  VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  18
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  18
  VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
   
   
  VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
   
  1.ADM ŠIŠKA Ľuboslav, HUBINÁK Andrej, KRŠKA Peter, BROĎÁNI Jaroslav: Development of specific training load in boxing. Journal of physical education and sport 20(5), 2020. p. 2580 - 2585. ISSN 2247-8051.
  2.ADM HALMOVÁ Nora, KANÁSOVÁ Janka, ŠIŠKA Ľuboslav: Physical fitness and level of body components in the 11-15-year old population in west Slovakia. Trends in sport sciences 26(1), 2019. p. 21-26. ISSN 2299-9590
  3.ADM HLAVAČKA Pavol, ŠIŠKA Ľuboslav, BROĎÁNI Jaroslav: Influence of periodization in long-term sports preparation on dynamics of changes in punch force of a boxer. Gazzetta Medica Italiana Archivio per le scienze Mediche. 177(1-2), 2018. p. 20-25. ISSN 0393-3660.
  4.ADM ŠIŠKA Ľuboslav, BROĎÁNI Jaroslav: Analysis of a Boxing match. Journal of physical education and sport 16(4), 2016. p. 1111 - 1114. ISSN 2247-806X.
  5.ADM ŠIŠKA Ľuboslav, BROĎÁNI Jaroslav, ŠTEFANOVSKÝ Miloš, TODOROV Svätoslav: Basic reliability parameters of a boxing punch. Journal of physical education and sport 16(1), 2016. p. 241 - 244. ISSN 2247-806X.
  VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
   
  1.ADM ŠIŠKA Ľuboslav, HUBINÁK Andrej, KRŠKA Peter, BROĎÁNI Jaroslav: Development of specific training load in boxing. Journal of physical education and sport 20(5), 2020. p. 2580 - 2585. ISSN 2247-8051.
  2.ADM HALMOVÁ Nora, KANÁSOVÁ Janka, ŠIŠKA Ľuboslav: Physical fitness and level of body components in the 11-15-year old population in west Slovakia. Trends in sport sciences 26(1), 2019. p. 21-26. ISSN 2299-9590
  3.ADM HLAVAČKA Pavol, ŠIŠKA Ľuboslav, BROĎÁNI Jaroslav: Influence of periodization in long-term sports preparation on dynamics of changes in punch force of a boxer. Gazzetta Medica Italiana Archivio per le scienze Mediche. 177(1-2), 2018. p. 20-25. ISSN 0393-3660.
  4.ADM ŠIŠKA Ľuboslav, BROĎÁNI Jaroslav: Analysis of a Boxing match. Journal of physical education and sport 16(4), 2016. p. 1111 - 1114. ISSN 2247-806X.
  5.ADM ŠIŠKA Ľuboslav, BROĎÁNI Jaroslav, ŠTEFANOVSKÝ Miloš, TODOROV Svätoslav: Basic reliability parameters of a boxing punch. Journal of physical education and sport 16(1), 2016. p. 241 - 244. ISSN 2247-806X.
  VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
   
  1.

  ADM HLAVAČKA Pavol, ŠIŠKA Ľuboslav, BROĎÁNI Jaroslav: Influence of periodization in long-term sports preparation on dynamics of changes in punch force of a boxer. Gazzetta Medica Italiana Archivio per le scienze Mediche. 177(1-2), 2018. p. 20-25. ISSN 0393-3660.

   

  [1] KOPCEV, K . et al. Managing the proces of sports and physical exercises of miners for improving the level of labor protection. Scientific and technical journal. 14(11), 2018. p. 476-484. ISSN 0236-1493."

  2.

  ADM ŠIŠKA Ľuboslav, BROĎÁNI Jaroslav: Analysis of a Boxing match. Journal of physical education and sport 16(4), 2016. p. 1111 - 1114. ISSN 2247-806X.

   

  [1] GALIMOVA, A. et al. Increase in power striking characteristics via intensive functional training in crossfit. Journal of physical education and sport. 18(2), 2018. p. 585-591. ISSN 2247-806X. "

  3.

  ADM ŠIŠKA Ľuboslav, BROĎÁNI Jaroslav, ŠTEFANOVSKÝ Miloš, TODOROV Svätoslav: Basic reliability parameters of a boxing punch. Journal of physical education and sport 16(1), 2016. p. 241 - 244. ISSN 2247-806X.

   

  [1] CAMOMILLA, V. et al. Trends supporting the in-field use of wearable inertial sensors for sport performance evaluation: A systematic review. Sensors. 18(3), 2018. p. 873. ISSN 1424-8220"

  4.

  ADE ŠIŠKA Ľuboslav, BROĎÁNI Jaroslav: Use of Burpees in combat sports conditioning training - A pilot study. International journal of sports and physical education. 3(4), 2017. p. 1-6. ISSN 2454-6380.

   

  [1] Podstawski, R. et al. International standards for the 3-minute Burpee test: High intensity motor performance. Journal of human kinetics. 66(9), 2019. p. 1-10. ISSN 1640-5544 "

  5.

  ADE ŠIŠKA Ľuboslav, BROĎÁNI Jaroslav: Point - fight kickboxing match analysis. International journal of physical education, sports and health. 4(4), 2017. p. 16-19. ISSN 2394-1685.

   

  [1] HOELBLING, D. et al. Sequential action, power generation and balance characteristics of a martial arts kick combination. International journal of performance analysis in sport. 20(4). ISSN 1474-8185. "

  VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
   
  1.VEGA 1/0482/21: Štandardizácia špecifického krátkointervalového zaťaženia ako motorického testu silovo-vytrvalostných schopností pre úpolové športy. (vedúci projektu) Standardization of specific short-interval load as a motoric test of strength-endurance abilities in combat sports. The main scientific goal of the project is an objective and empirical analysis of the specific short-interval load from the perspective of kinematic and dynamic parameters and assessment of its objectivity, validity and reliability as a possible predictor of sport performance in combat sports.
  2.VEGA 1/0931/16: Psycho-fyziologická diagnostika stresu v rámci pred-štartových stavov v úpolových športoch. (riešiteľ) The psycho-fyziological diagnostic of stress cosiderring pre – competing physical state in combat sports. The research project will focus on objective conditions for pre-start monitoring in terms of stress in selected combat sports. The main objective of the empirical research will be watching psycho-physiological responses to stress in the body before the start-phase sport performance and detecting interactions between stress symptoms and personality typology in terms of temperament. This concept of research results would help to find answers to many questions considering the proffesional sports training, but especially for optimizing conditions for maximum performance in combat sports."
  3.KEGA 003 UKF-4/2016. Pohybová aktivita a kvalita života žiakov stredných škôl. (riešiteľ) Physical activity and quality of life of secondary school pupils The project aims to highlight the difference between interactions among high school students in terms of gender and sport level. When identifying variables relations avails itself of SQUALA, PACES and frequency of physical activity a week. When evaluating we use non-parametric methods."
  VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore
  VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
  Univerzita J. E. PURKYŇE Ustí nad Labem 25-26.10.2018 Prednáška na medzinárodnej konferencii Sport, health and physical education
  Juhočeská Univerzita v Českých Budejoviciach České Budejovice 11-12.10.2018 Prednáška na medzinárodnej konferencii DISPORTARE 2018
  IX. - Iné relevantné skutočnosti