PaedDr. Andrej Hubinák, PhD.

  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

   

  Meno a priezvisko
  PaedDr. Andrej Hubinák, PhD.
  Typ dokumentu
  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
  Názov vysokej školy
  Katolícka univerzita v Ružomberku
  Sídlo vysokej školy
  Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok
  Názov fakulty
  Pedagogická fakulta
  Sídlo fakulty
  Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
  I. - Základné údaje
  I.1 - Priezvisko
  Hubinák
  I.2 - Meno
  Andrej
  I.3 - Tituly
  Mgr.,PaedDr., PhD.,
  I.4 - Rok narodenia
  1981
  I.5 - Názov pracoviska
  Pedagogická fakulta Katolíckej Univerzity
  I.6 - Adresa pracoviska
  Hrabovská cesta 1
  I.7 - Pracovné zaradenie
  Vedúci katedry
  I.8 - E-mailová adresa
  andrej.hubinak@ku.sk
  I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
  https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8018
  I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
  Učiteľstvo a pedagogické vedy
   
  II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
  II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
   
   
   
  II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  Pedagogická fakulta, Univerzita Konštantína Filizofa v Nitre.
  II.b - Rok
  2004
  II.c - Odbor a program
  Telesná výchova
  II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  Pedagogická fakulta Katolícka univerzita
  II.b - Rok
  2009
  II.c - Odbor a program
  Teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy (75-02-9) v špecializácii teória vyučovania predmetov na 1.stupni ZŠ
  II.4 - Titul docent
   
   
   
  II.5 - Titul profesor
   
   
   
  II.6 - Titul DrSc.
   
   
   
  III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania
  III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
  Interný doktorand PF KU Ružomberok 10/2004 – 9/2007
  odborný asistent Katedra TVŠ PF KU v Ružomberku PF KU Ružomberok 10/2007 – 10/2015
  odborný asistent Katedra PEP PF KU v Ružomberku 11/2015 – 12/2016
  vedúci katedry Katedra TVŠ PF KU v Ružomberku 1/2017 – súčasnosť
  V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole
  V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
  V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
  Hry 1 Učiteľstvo telesnej výchovy I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Plávanie 1 Učiteľstvo telesnej výchovy I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Plávanie 2 Učiteľstvo telesnej výchovy I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Kondičná príprava v plávaní 1,2 Učiteľstvo telesnej výchovy I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
  V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
  V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
  2
  V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
  6
  V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
  0
  V.4.2 - Počet obhájených prác
  V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
  30
  V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
  18
  V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
  0
  V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
  V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
  Telesná výchova v predškolskej edukácii 1 predškolská a elementárna pedagogika I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Telesná výchova v predškolskej edukácii 2 predškolská a elementárna pedagogika I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Letný výcvikový kurz predškolská a elementárna pedagogika I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Telesná a zdravotná výchova v primárnom vzdelávaní učiteľstvo pre primárne vzdelávanie II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti
  VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  34
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  15
  VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
  VI.1.a - Celkovo
  4
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  3
  VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  6
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  4
  VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  4
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  4
  VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
  VI.1.a - Celkovo
  2
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  2
  VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
   
  1.HUBINÁK, A.: Pohybová aktivita a jej vplyv na držanie tela detí. Ružomberok: Verbum, PF KU, 2011, 144 s. ISBN 978-80-8084-720-3.
  2.KRŠKA, P. – HUBINÁK, A. – SEDLÁČEK, J.: Speed parameters in female pole vault. In: Journal of Human Sport and Exercise. Volume 9, 2014, Pages s. 257-S262. ISSN:1988-5202.
  3.KRŠKA , P. – SEDLÁČEK, J. – HUBINÁK, A – KOŠTIAL, J. – TEPLIČANCOVÁ, M.: General motor fitness and somatic parameters comparison between former population and present primary school girls in Ruzomberok, 2016. In: Sport şi Societate = Sport and Society : Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinţe Conexe = Interdisciplinary Journal of Physical Education and Sport. - ISSN 1582-2168. - Vol. 16, Issue 1 (2016), p. 57-60.
  4.Hubinák A., Krška, P., Šiška, Ľ., Czaková, M. 2019. Comparison of heart rate during the specific load and training match in boxing. In: International journal of physical education, sports and health [textový dokument (print)] [elektronický dokument] . – Dillí (India) : Tirupati Journal Solutions. – ISSN 2394-1685. – ISSN (online) 2394-1693. – Roč. 6, č. 5 (2019), s. 142-145 [tlačená forma] [online]
  5.Hubinák, A. - Krška, P. - Šiška, Ľ. - Broďáni, J. 2020. Development of specific training load in boxing. In: Journal of physical education and sport [elektronický dokument] [textový dokument (print)] . – Pitesti, Arges (Rumunsko) : Universitatea din Pitesti. – ISSN 2247-8051. – ISSN (online) 2247-806X. – Roč. 20, č. 5 (2020), s. 2580-2585 [online] [tlačená forma]
  VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
   
  1.KRŠKA , P. – SEDLÁČEK, J. – HUBINÁK, A – KOŠTIAL, J. – TEPLIČANCOVÁ, M.: General motor fitness and somatic parameters comparison between former population and present primary school girls in Ruzomberok, 2016. In: Sport şi Societate = Sport and Society : Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinţe Conexe = Interdisciplinary Journal of Physical Education and Sport. - ISSN 1582-2168. - Vol. 16, Issue 1 (2016), p. 57-60.
  2.Hubinák A., Krška, P., Šiška, Ľ., Czaková, M. 2019. Comparison of heart rate during the specific load and training match in boxing. In: International journal of physical education, sports and health [textový dokument (print)] [elektronický dokument] . – Dillí (India) : Tirupati Journal Solutions. – ISSN 2394-1685. – ISSN (online) 2394-1693. – Roč. 6, č. 5 (2019), s. 142-145 [tlačená forma] [online]
  3.Hubinák, A. - Krška, P. - Šiška, Ľ. - Broďáni, J. 2020. Development of specific training load in boxing. In: Journal of physical education and sport [elektronický dokument] [textový dokument (print)] . – Pitesti, Arges (Rumunsko) : Universitatea din Pitesti. – ISSN 2247-8051. – ISSN (online) 2247-806X. – Roč. 20, č. 5 (2020), s. 2580-2585 [online] [tlačená forma]
  4.KRSKA Peter – SEDLACEK Jaromir – HUBINAK Andrej - TEPLICANCOVA Maria – DUBOVSKA Zuzana. 2018. Changes of somatic and motor performance parameters of secondary school girls in two lastdecades in liptov region. In: Proceedings of 7th International Scientific Conference. University of Bacau, 2018. ISSN 2069-2269, p. 21 – 21.
  5.MAČURA, P.; BLAHUTOVÁ, A.; HUBINÁK, A.; KOŠTIAL, J.; KRŠKA, P.; NOVOTNÁ, N.; SEDLÁČEK, J.; HULINKOVÁ, M. 2020. Basic motor competencies in the 1st and 2nd grade elementary school children in Slovakia. In Proceedings of the 12th International Conference on Kinanthropology. Sport and Quality of Life, Brno, Czech Republic, November 7-9, 2019; Masaryk University Press: Brno, Czech Republic. 2020. ISBN 978-80-210-9631-8. s. 74-83.
  VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
   
  1.ADE Somatic parameters and general physical fitness level of school children (7–10 years) in town ruzomberok in slovakia / Peter Krska, Andrej Hubinak et al. In: GYMNASIUM, [S.l.], v. XV, n. 2, aug. 2017. ISSN 2344-5645. [Krska Peter (20%) - Hubinak Andrej (20%) -Sedlacek Jaromir (20%) - Kostial Jan (20%) - Teplicancova Maria (20%)] Ohlasy: [2]MILOŠEVIĆ ŽIVAN N. 2019. Motoričke sposobnosti dece pretpubertetskog uzrasta. Fizička kultura, 2019, vol. 73, br. 2, str. 271-276. te the output and the corresponding citation.
  2.ADE General motor fitness and somatic parameters comparison between former population and present primary school girls in Ruzomberok / Peter Krška, Andrej Hubinák et al. In: Sport şi Societate = Sport and Society : Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinţe Conexe = Interdisciplinary Journal of Physical Education and Sport. - ISSN 1582-2168. - Vol. 16, Issue 1 (2016), p. 57-60. [Krška Peter(20%) - Hubinák Andrej (20%) -Sedláček Jaromír(20%) - Tepličancová Mária (20%) - Koštial Ján (20%)] Ohlasy: [1] LANG J, et al. 2016. international variability in 20 m shuttle run performance in children and youth: Who are the fittest from a 50-country comparison? A systematic literature review with pooling of aggregate results. British Journal of Sports Medicine 52(4):bjsports-2016-096224. DOI: 10.1136/bjsports-2016-096224
  3.AAB HUBINÁK, A.: Pohybová aktivita a jej vplyv na držanie tela detí. Ružomberok: Verbum, PF KU, 2011, 144 s. ISBN 978-80-8084-720-3. Ohlasy: [3] MARKO, M. – BENDÍKOVÁ, E. 2020. Physical program and its impact on muscular and skeletal systems of female high school students within physical and sport education [elektronický dokument] : scientific monograph / Marko, Michal [Autor, 50%] ; Bendíková, Elena [Autor, 50%] ; Krejčí, Milada [Recenzent] ; Müller, Anetta [Recenzent] ; Švamberk Šauerová, Markéta [Recenzent]. – 1 vyd. – Banská Bystrica (Slovensko) : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2020. – 89 s. [6,59 AH] [CD-ROM]. – ISBN 978–80–89902–17-0
  VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
   
  1.VEGA č. 1/0280/ Základné pohybové kompetencie a zručnosti žiakov základných škôl vo vzťahu k pohlaviu, veku a pohybovým aktivitám. Obdobie trvania projektu 2019-2021. (spoluriešiteľ)
  VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore
  VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
  Juhočeská Univerzita v Českých Budějoviciach Česká republika - České Budějovice 25.4 – 28.4. 2016 pozvaná prednáška
  Universita Vasile Alecsandri din Bacau Rumunsko - Bacau 11.11.2016 pozvaná prednáška
  Pedagogika Katolicka Poľsko - ul. Skoczyńskiego 8/15 37-450 Stalowa Wola 7-10. 5. 2017 Účasť - Medzinárodná konferencia: Sport i turystyka a współczesne spoleczenstwo. Pobyt v rámci Europejskich Dni Kultury Studenckiej Stalowa Wola 201
  Transylvania University of Brasow Rumunsko - Brasow 23 – 24. 2. 2018 Účasť na medzinárodnej konferencii Youth in perspective Brasov 2018
  Universita Vasile Alecsandri din Bacau Rumunsko - Bacau 9 – 10. 11. 2018 Účasť na medzinárodnej konferencii 7th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE: Achievements and Prospects in the Field of Psychical Education within the Interdisciplinary European Education System
  IX. - Iné relevantné skutočnosti