PaedDr. Peter Krška, PhD.

  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

   

  Meno a priezvisko
  PaedDr. Peter Krška, PhD.
  Typ dokumentu
  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
  Názov vysokej školy
  Katolícka univerzita v Ružomberku
  Sídlo vysokej školy
  Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok
  Názov fakulty
  Pedagogická fakulta
  Sídlo fakulty
  Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
  I. - Základné údaje
  I.1 - Priezvisko
  Krška
  I.2 - Meno
  Peter
  I.3 - Tituly
  PaedDr., PhD.
  I.4 - Rok narodenia
  1973
  I.5 - Názov pracoviska
  Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta
  I.6 - Adresa pracoviska
  Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
  I.7 - Pracovné zaradenie
  docent
  I.8 - E-mailová adresa
  peter.krska@ku.sk
  I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
  https://www.portalvs.sk/regzam/detail/7945
  I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
  Učiteľstvo a pedagogické vedy
  I.11 - ORCID iD
  0000-0003-1903-2769
  II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
  II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
   
   
   
  II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied
  II.b - Rok
  1996
  II.c - Odbor a program
  Učiteľstvo všeobecne vzdelávacích predmetov- aprobácia: telesná výchova - pedagogika
  II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied
  II.b - Rok
  2001
  II.c - Odbor a program
  Športová edukológia
  II.4 - Titul docent
   
   
   
  II.5 - Titul profesor
   
   
   
  II.6 - Titul DrSc.
   
   
   
  IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností
  IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
  Tréner 1. triedy v atletike SAZ 1996
  Rozhodca 1 triedy v atletike SAZ 1995
  V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole
  V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
  V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
  Biomechanika Učiteľstvo telesnej výchovy I. Učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Atletika 1 Učiteľstvo telesnej výchovy I. Učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Atletika 2 Učiteľstvo telesnej výchovy I. Učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
  V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
  Učiteľstvo telesnej výchovy I. Učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
  V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
   
   
   
  V.4.2 - Počet obhájených prác
   
   
   
  V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
  V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
  Základné atletické zručnosti Predškolská a elementárna pedagogiky I. Učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Atletika Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie II. Učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Letný výcvikový kurz Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie II. Učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti
  VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  103
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  36
  VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
  VI.1.a - Celkovo
  3
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  2
  VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  77
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  21
  VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
   
   
  VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
  VI.1.a - Celkovo
  2
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  2
  VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
   
  1.ADM ŠIŠKA Ľuboslav, HUBINÁK Andrej, KRŠKA Peter, BROĎÁNI Jaroslav: Development of specific training load in boxing. Journal of physical education and sport 20(5), 2020. p. 2580 - 2585. ISSN 2247-8051.
  2.ADE KRŠKA Peter, HUBINAK Andrej, SEDLÁČEK Jaromír, KOŠTIAL Ján, TEPLIČANCOVÁ Mária: Somatic parameters and general physical fitness level of school children (7–10 years) in town ruzomberok in slovakia. In: GYMNASIUM, [S.l.], v. XV, n. 2, 2017. ISSN 2344-5645.
  3.ADE KRŠKA Peter, SEDLÁČEK Jaromír, HUBINÁK Andrej, TEPLIČANCOVÁ Mária, KOŠTIAL Ján: General motor fitness and somatic parameters comparison between former population and present primary school girls in Ruzomberok. Sport şi Societate = Sport and Society : Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinţe Conexe = Interdisciplinary Journal of Physical Education and Sport. 16(1), 2016, p. 57-60. ISSN 1582-2168.
  4.AFC KRŠKA Peter: Selected time space characteristics in female pole vault. In: Proceedings of the International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering 2019 1. vyd. – Melville (USA) : American Institute of Physics. AIP Publishing, 2019. – (AIP Conference Proceedings, ISSN 0094-243X, ISSN 1551-7616 ; 2186). – ISBN 978-07-35419-33-9, s. 1-10 [online]
  5.ADM KRŠKA Peter, HUBINAK Andrej, SEDLACEK Jaromír: Speed parameters in female pole vault. 2014. Journal of Human Sport and Exercise. Volume 9, 2014, p. 257-262. ISSN:1988-5202.
  VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
   
  1.ADM ŠIŠKA Ľuboslav, HUBINÁK Andrej, KRŠKA Peter, BROĎÁNI Jaroslav: Development of specific training load in boxing. Journal of physical education and sport 20(5), 2020. p. 2580 - 2585. ISSN 2247-8051.
  2.ADE KRŠKA Peter, HUBINAK Andrej, SEDLÁČEK Jaromír, KOŠTIAL Ján, TEPLIČANCOVÁ Mária: Somatic parameters and general physical fitness level of school children (7–10 years) in town ruzomberok in slovakia. In: GYMNASIUM, [S.l.], v. XV, n. 2, 2017. ISSN 2344-5645.
  3.ADE KRŠKA Peter, SEDLÁČEK Jaromír, HUBINÁK Andrej, TEPLIČANCOVÁ Mária, KOŠTIAL Ján: General motor fitness and somatic parameters comparison between former population and present primary school girls in Ruzomberok. Sport şi Societate = Sport and Society : Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinţe Conexe = Interdisciplinary Journal of Physical Education and Sport. 16(1), 2016, p. 57-60. ISSN 1582-2168.
  VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
   
  VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
   
  1.VEGA 1/0280/19 Základné pohybové kompetencie a zručnosti žiakov a žiačok základných škôl vo vzťahu k pohlaviu, veku a pohybovým aktivitám. Obdobie trvania projektu 2019-2021. Hlavné riešiteľské pracovisko PF KU, spoluriešitelia projektu FŠ PU Prešov. Zodpovedný riešiteľ za PF KU Peter Krška. Súčasťou pedagogickej činnosti učiteľa je vyhodnocovanie jej účinnosti. Pri overovaní správnosti obsahu učebného procesu v predmete telesná a športová výchova sa používajú motorické testy. Väčšina testov vychádza z filozofie dosiahnutia maxima, čo nepovažujeme za vhodné u detí mladšieho školského veku. Relatívne novo skonštruované testové batérie MOBAK 1-2, MOBAK 3-4 a MOBAK 5-6 vychádzajú z premisy, aby žiak splnil pohybové úlohy zamerané na a) ovládanie pohybov vlastného tela (napr. prejsť po naklonenej lavičke) a b) ovládanie predmetov – najčastejšie lopty, napríklad dokážem hodiť, dokážem chytiť letiaci predmet. Implementáciou týchto nenáročných testových batérií do učebného procesu v Slovenskej republike chceme prispieť k zvýšeniu záujmu detí o pohybové aktivity.
  2."VEGA, č. 1/0239/03, ukončené 2006, spoluriešiteľ Zmeny biomechanickej štruktúry pohybovej činnosti v priebehu dlhodobej prípravy vrcholových športovcov s prihliadnutím na somatické charakteristiky. "
  3."VEGA č. 1/8060/01, ukončené 2003, spoluriešiteľ Športové záujmy žiakov a učiteľov 1. stupňa základných škôl a ich somatická a funkčná charakteristika. "
  4."VEGA č. 1/6113/99, ukončené 2002, spoluriešiteľ Štruktúra a modelovanie kinematických a dynamických ukazovateľov techniky pohybov vo vybraných atletických disciplínach na súbore reprezentantov SR "
  VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností
  VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
  Predseda Vedeckej rady Pedagogickej fakulty KU PF KU Ružomberok 2016 - trvá
  Člen Vedeckej rady Fakulty sportovních studijí MU FSpS MU Brno 2017 - trvá
  Člen vedeckej rady Katolíckej univerzity v Ružomberku KU Ružomberok 2017 - trvá
  IX. - Iné relevantné skutočnosti
  IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou
  tréner a rozhodca v atletike