prof. PaedDr. Jaromír Sedláček, PhD.

  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

   

  Meno a priezvisko
  prof. PaedDr. Jaromír Sedláček, PhD.
  Typ dokumentu:
  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
  Názov vysokej školy:
  Katolícka univerzita v Ružomberku
  Sídlo vysokej školy:
  Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok
  Názov fakulty:
  Pedagogická fakulta
  Sídlo fakulty:
  Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
  I. - Základné údaje
  I.1 - Priezvisko
  Sedláček
  I.2 - Meno
  Jaromír
  I.3 - Tituly
  PhD., PaedDr., Prof.
  I.4 - Rok narodenia
  1955
  I.5 - Názov pracoviska
  Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta
  I.6 - Adresa pracoviska
  Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
  I.7 - Pracovné zaradenie
  Profesor
  I.8 - E-mailová adresa
  Jaromir.sedlacek@ku.sk
  I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
  https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4858
  I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
  Učiteľstvo a pedagogické vedy
  I.11 - ORCID iD
  0000-0003-0142-5329
  II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
  II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  FTVŠ, Univerzita Komenského
  II.b - Rok
  1977
  II.c - Odbor a program
  Učiteľstvo Telesná výchova - Matematika
  II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  FTVŠ, Univerzita Komenského
  II.b - Rok
  1979
  II.c - Odbor a program
  Učiteľstvo Telesná výchova - Matematika
  II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  FTVŠ, Univerzita Komenského
  II.b - Rok
  1992
  II.c - Odbor a program
  Pedagogické vedy
  II.4 - Titul docent
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  FTVŠ, Univerzita Komenského
  II.b - Rok
  1999
  II.c - Odbor a program
  Športová kinantropológia
  II.5 - Titul profesor
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  FTVŠ, Univerzita Komenského
  II.b - Rok
  2011
  II.c - Odbor a program
  Športová kinantropológia
  II.6 - Titul DrSc.
   
   
   
  III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania
  III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
  Učiteľ ZŠ TV - Matematika ZŠ Slavkov u Brna, Komenského nám. 1980-1981
  Tréner, atletika, šprinty a prekážky SVŠ Min. školstva SR 1981-1982
  Odborný asistent, docent, mimoriadny profesor FTVŠ UK Bratislava 1982-2020 (podľa súdneho rozhodnutia)
  Výskumný pracovník FSPS MUNI Brno 2011-2014
  Profesor PF KU Ružomberok 2011 - trvá
  Profesor FŠ PU Prešov 2016 - trvá
       
  IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností
  IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
  Angličtina – štátna skúška Jazyková škola Bratislava 1987
  Francúština – štátna skúška JASPEX UK Bratislava 1992
       
  V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole
  V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
  V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
  Antropomotorika Učiteľstvo telesnej výchovy 1 Učiteľstvo a pedagogické vedy
  Metrológia Učiteľstvo telesnej výchovy 1 Učiteľstvo a pedagogické vedy
  Didaktika telesnej výchovy Učiteľstvo telesnej výchovy 1 Učiteľstvo a pedagogické vedy
  Príprava a organizácia športových podujatí Učiteľstvo telesnej výchovy 1 Učiteľstvo a pedagogické vedy
  Stolný tenis Učiteľstvo telesnej výchovy 1 Učiteľstvo a pedagogické vedy
         
  V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
  V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
  Učiteľstvo telesnej výchovy 1 Učiteľstvo a pedagogické vedy
       
  V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
  V.3.a - Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania V.3.b - Študijný odbor, ku ktorému je priradený
  Prešovská univerzita, Fakulta športu, športová edukológia Športová edukológia
     
  V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
  V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
  V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
  2
  V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
  0
  V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
  1
  V.4.2 - Počet obhájených prác
  V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
  11
  V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
  34
  V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
  6
  VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti
  VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  243
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  23
  VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
  VI.1.a - Celkovo
  7
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  6
  VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  766
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  135
  VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  19
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  8
  VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
  VI.1.a - Celkovo
  15
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  16
  VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
   
  1.

  AAB Moravec, Roman - Kampmiller, Tomáš - Sedláček, Jaromír a kol : EUROFIT : telesný rozvoj a pohybová výkonnosť školskej populácie na Slovensku. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 1996. - 180 s.

  2.

  ACB Sedláček, Jaromír 80% - Cihová, Iveta 20%: Športová metrológia. - 1. vyd. - Bratislava : ICM Agency, 2009. - 124 s. ISBN 978-80-89257-15-7

  3.

  ADC Lovecchio, N. et al.. 2019. Physical fitness for sedentary students: a common trend from six European countries. Journal of sports medicine and physical fitness. Vol. 59, n. 8, p. 1389-1396. ISSN 0022-4707.  ISSN (online) 1827-1928.

  4.

  ADM Prieto Gonzalez, P., et al. 2020. Análisis de la veracidad de determinadas creencias asociadas habitualmente al entrenamiento de fuerza. Una revisión narrativa = Analysis of the veracity of certain beliefs frequently associated to resistance training. Retos. Vol. 38, p. 773-781. ISSN 1579-1726. – ISSN (online) 1988-2041.

  5.

  ADM Bakalár, P., Zvonar, M., Sedlacek, J. et al. 2018. Movement activity determination with health-related variables of university students in Kosice. Zdravstveno varstvo, Vol. 57, n. 2, p. 88-95. ISSN 0351-0026. – ISSN (online) 1854-2476.

  VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
   
  1.

  ADM Bakalár, P., Zvonar, M., Sedlacek, J. et al. 2018. Movement activity determination with health-related variables of university students in Kosice. Zdravstveno varstvo, Vol. 57, n. 2, p. 88-95. ISSN 0351-0026. – ISSN (online) 1854-2476.

  2.

  ADC Lovecchio, N. et al.. 2019. Physical fitness for sedentary students: a common trend from six European countries. Journal of sports medicine and physical fitness. Vol. 59, n. 8, p. 1389-1396. ISSN 0022-4707.  ISSN (online) 1827-1928.

  3.

  ADM Prieto Gonzalez, P., et al. 2020. Análisis de la veracidad de determinadas creencias asociadas habitualmente al entrenamiento de fuerza. Una revisión narrativa = Analysis of the veracity of certain beliefs frequently associated to resistance training. Retos. Vol. 38, p. 773-781. ISSN 1579-1726. – ISSN (online) 1988-2041.

  4.

  ADM Prieto-González, P., Sagat, P., & Sedláček, J. 2021. Relationship between BMI and physical fitness in college-age males: A cross-sectional study. In South African journal for research in sport, physical education and recreation. Vol. 43, n. 1, p. 113-123. ISSN 0379-9069

  5.

  ADM Prieto-González, P., Sedláček, J. 2021. Comparison of the efficacy of three types of strength training: Body, weight training machines and free weights. In Apunts Educación Física y. n. 145, p. 9-16. ISSN 1577-4015. – ISSN (online) 2014-0983

  VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
   
  1.

  AAB Moravec, Roman - Kampmiller, Tomáš - Sedláček, Jaromír a kol : EUROFIT : telesný rozvoj a pohybová výkonnosťškolskej populácie na Slovensku. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 1996. - 180 s.

   

  [o1] 2018 - Markovič, R. : Effectiveness of the complex movement program of physical training for professional soldiers. - In: Journal of physical education and sport, roč. 18, č. 3, 2018 ; s. 1773-1778; art. no. 258 ; SCOPUS

  2.

  AAB Moravec, Roman - Kampmiller, Tomáš - Sedláček, Jaromír a kol : EUROFIT : telesný rozvoj a pohybová výkonnosťškolskej populácie na Slovensku. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 1996. - 180 s.

   

  [o1] 2019 - Viczayová, I. - Kontra, J. - Benčuriková, Ľ. - Putala, M. : Impact of selected motion programs on swimming capacity and motoric performance of 7 - 8 year children in Slovakia. - In: Journal of physical education and sport, roč. 19, č. 3, 2019 ; s. 1703-1707, art. no. 249 ; SCOPUS

  3.

  BCI Kondičná atletická príprava a rekreačná atletika Jaromír Sedláček ... [et al.], Bratislava : Univerzita Komenského , 2003, 165 s., 80-223-1817-5.

   

  [o1] 2018 - Babic, M. - Holienka, M. - Mikulič, M. : Internal load of soccer goalkeepers during the improvement of selected game activities. - In: Journal of physical education and sport, roč. 18, č. 3, 2018 ; s. 1731-1737 ; SCOPUS

  4.

  BEC Sedláček J. [et al.]1994: The Influence of Political Changes on the High Performance Sport Organization in Czecho-Slovakia ], In: Sport in the global village. - Morgantown : Fitness Information Technology, 1994. - ISBN 0-9627926-4-0. - S. 341-345

   

  [o1] 2001 - Girginov, V. - Strategic relations and sport policy making : The case of aerobic union and school sports federation Bulgaria. - In: Journal of Sport Management, roč. 154, č. 3, 2001 ; s. 194 ; SCI

  5.

  BCI Kondičná atletická príprava vybrané kapitoly Jaromír Sedláček, Anton Lednický, 2010: Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport , 2010, 167 s. 978-80-89075-34-8.

   

  [o1] 2020 - Odráška, L. - Krč, H. - Grznár, Ľ. - Čillík, I. : Effect of resistance isokinetic training on power and speed development in a group of competitive swimmers. - In: Journal of physical education and sport, roč. 20, č. 2, 2020 ; s. 599-604; art. no. 88 ; SCOPUS

  VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
   
  1.

  VEGA č. 1/0280/19 Základné pohybové kompetencie a zručnosti žiakov základných škôl vo vzťahu k pohlaviu, veku a pohybovým aktivitám.

  Obdobie trvania projektu 2019-2021.

  VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností
  VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
  člen Predsedníctvo RVŠ za KU 2015 - 2023
  člen Vedecká Rada FTK Olomouc 2004 - 2007
  člen Vedecká Rada FTK Olomouc 2009 - 2013
  člen Vedecká Rada FŠ PU Prešov Od 2016 trvá
  člen Vedecká Rada PU Prešov Od 2016 trvá
  člen Red. rada Acta Facultatis FTVŠ UK 1992 - 2013
  člen Red. rada Gymnasium, Bacau, Rumunsko Od 2011 trvá
  člen VR FTVŠ UK 2009 - 2013
       
  VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore
  VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
  Halle institut Halle, NDR 1983 Šprinty, prekážky
  Lakshmiby University, National College of Physical Education Gwalior, India 12.9. – 5.12.1987 Atletika, jóga
  Punjab university Chandigar 1987 atletika
  University of Physical Education and Sport Budapest 1995 šprinty
         
  IX. - Iné relevantné skutočnosti