Katedra výtvarnej výchovy realizuje študijný program učiteľstvo výtvarnej výchovy na bakalárskom a magisterskom stupni štúdia.

    Absolvent študijného programu sa uplatní ako učiteľ na prvom a druhom stupni základných škôl, ako učiteľ na základných umeleckých školách, ako pedagogický pracovník pre mimoškolské záujmové činnosti detí, pracovník štátnej správy pre príslušnú oblasť a školsko-administratívny a metodický pracovník, ale aj ako výtvarný tvorca.

    Katedra organizuje výtvarné workshopy, realizované ako súčasť výučby, prebiehajú rámci konferencií .