Zápisy v akademickom roku 2021/2022 na Pedagogickej fakulte KU

Vážení študenti, zápisy do AR 2021/2022 sa budú realizovať podľa nasledovného harmonogramu.
Zápisy v akademickom roku 2021/2022 na Pedagogickej fakulte KU

Vážení študenti,
zápisy do AR 2021/2022 sa budú realizovať nasledovne:

Študenti 1. ročníkov Bc. a Mgr. sa dostavia na zápis osobne podľa rozpisu (Harmonogram zápisov PF KU na akademický rok 2021/2022 Ružomberok, Levoča).

Študenti vyšších ročníkov sa dostavia na zápis osobne podľa rozpisu (Harmonogram zápisov PF KU na akademický rok 2021/2022 Ružomberok, Levoča) a prinesú so sebou nasledovné doklady:

  • vytvoria zápisný list a nahrajú všetky potrebné predmety (Inštruktáž k vytvoreniu elektronického predzápisu v AIS)
  • vypíšu tlačivo Súhlas so spracovaním osobných údajov
  • vypíšu tlačivo Čestné vyhlásenie* pre účely ČRŠ, len študenti dennej formy
  • vypíšu tlačivo Povinnosti študenta PF KU vyplývajúce zo zákona NR SR 124/2006 Z. z. o BOZ a vypíšu tlačivo Povinnosti študenta PF KU vyplývajúce zo zákona NR SR 314/2001 Z. z. o požiarnej ochrane, Zákonníka práce č. 311/2001

Všetky dokumenty (vrátane Protokolu o študijnom pláne študenta v AR 2021/2022 – zapísané predmety) študenti vytlačia, riadne podpísané a vypísané prinesú osobne na zápis na pracovisko kde študujú:

Študijné oddelenie PF KU v Ružomberku
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok

Inštitút Juraja Páleša v Levoči
Študijné oddelenie
Bottova 15
054 01 Levoča

Prosíme študentov, aby prihliadali na nasledovné:

  • všetkým študentom externého štúdia vzniká dňom zápisu povinnosť PLATIŤ ŠKOLNÉ !!!!!
  • za zápis predmetov si zodpovedá študent sám (Študijný poriadok PF KU čl.7, bod.8)
  • neúspešne absolvovaný predmet v ak. roku 2020/2021 si študent zapisuje opakovane ešte raz.

Tlačivá na stiahnutie:

Harmonogram zápisov PF KU na akademický rok 2021/2022 – Ružomberok
Harmonogram zápisov 2021-2022 Levoča (Inštitút Juraja Páleša, Bottova 15, Levoča)
Inštruktáž k vytvoreniu elektronického predzápisu v AIS2
Harmonogram akademického roka 2021/2022
BOZP
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Čestné vyhlásenie
Informácie o štúdiu PF KU 2021/2022
Žiadosť o uznanie predmetov
Žiadosť o pridanie a zrušenie predmetov
Žiadosť o prerušenie štúdia
Vyhlásenie o zanechaní štúdia
Individuálny študijný plán - žiadosť
Individuálny študijný plán - príloha
Individuálny študijný plán - usmernenie

Ilustračná foto: Anton Kulan