Oznámenie o konaní obhajoby dizertačnej práce JUDr. Martina Kováčika

  Oznamujeme, že dňa 31. mája 2022 o 09.00 hod. sa na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku (ul. Hrabovská cesta 1, miestnosť A 114, 1. poschodie)  uskutoční obhajoba dizertačnej práce doktoranda

  JUDr. Martina Kováčika

  Téma dizertačnej práce:    Alternatívne tresty ako nástroj znižovania kriminality

  Študijný program:        Sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby
  Študijný odbor:         33. Sociálna práca 

  S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Referáte pre vedu a umenie Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.