Oznámenie o konaní obhajoby dizertačnej práce JUDr. Silvie Kováčikovej

  Oznamujeme, že dňa 31. mája 2022 o 10.00 hod. sa na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku (ul. Hrabovská cesta 1, miestnosť A 114, 1. poschodie)  uskutoční obhajoba dizertačnej práce doktorandky

  JUDr. Silvie Kováčikovej

  Téma dizertačnej práce:    Mediácia v podmienkach sociálnej práce s rodinou v rozvodovom procese

  Študijný program:        Sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby
  Študijný odbor:         33. Sociálna práca 

  S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Referáte pre vedu a umenie Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.