Oznámenie o konaní obhajoby dizertačnej práce Mgr. Alexandry Punčovej

  Oznamujeme, že sa dňa 6. júla 2022 o 10.30 hod. na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku (ul. Hrabovská cesta 1, miestnosť A114, 1. poschodie)  uskutoční obhajoba dizertačnej práce doktorandky

  Mgr. Alexandry Punčovej

  Názov dizertačnej práce:    Komparácia kurikula zvoleného vyučovacieho predmetu primárneho vzdelávania vo vybraných krajinách

  Študijný program:   Predškolská a elementárna pedagogika
  Študijný odbor:   38. Učiteľstvo a pedagogické vedy

  S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Referáte pre vedu a umenie Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.