Oznámenie o konaní obhajoby dizertačnej práce Mgr. Alžbety Popaďákovej

  Oznamujeme, že dňa 14. júna 2022 o 13.30 hod. sa na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku (ul. Hrabovská cesta 1, miestnosť A114, 1. poschodie)  uskutoční obhajoba dizertačnej práce doktorandky

  Mgr. Alžbety Popaďákovej

  Téma dizertačnej práce:    Špecifiká organových škôl na Slovensku, v Čechách a v Poľsku.

  Študijný program:        Didaktika hudby  
  Študijný odbor:         38. Učiteľstvo a pedagogické vedy

  S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Referáte pre vedu a umenie Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.