Oznámenie o konaní obhajoby dizertačnej práce Mgr. Filipa Bambúcha

  Oznamujeme, že dňa 30. júna 2022 o 08.00 hod. sa na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku (ul. Hrabovská cesta 1, miestnosť A 114, 1. poschodie)  uskutoční obhajoba dizertačnej práce doktoranda

  Mgr. Filipa Bambúcha

  Téma dizertačnej práce:     Komunikačné prvky uplatňované v interakcii sociálneho pracovníka s klientom

  Študijný program:               Sociálna práca

  Študijný odbor:                    33. Sociálna práca

  S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Referáte pre vedu a umenie Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.