Oznámenie o konaní obhajoby dizertačnej práce Mgr. Ivany Prachárovej

  Oznamujeme, že sa dňa 6. júla 2022 o 9.00 hod. na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku (ul. Hrabovská cesta 1, miestnosť A114, 1. poschodie)  uskutoční obhajoba dizertačnej práce doktorandky

  Mgr. Ivany Prachárovej

  Téma dizertačnej práce:    F.W. Fröbel − autor koncepcie predškolskej výchovy – implementácia jeho myšlienok pre predškolskú a elementárnu pedagogiku.

  Študijný program:  Predškolská a elementárna pedagogika
  Študijný odbor:  38. Učiteľstvo a pedagogické vedy

  S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Referáte pre vedu a umenie Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.