Oznámenie o konaní obhajoby dizertačnej práce Mgr. Lenky Valentovej

  Oznamujeme, že sa dňa 6. júla 2022 o 13.00 hod. na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku (ul. Hrabovská cesta 1, miestnosť A114, 1. poschodie)  uskutoční obhajoba dizertačnej práce doktorandky

  Mgr. Lenky Valentovej

  Téma dizertačnej práce:    Analýza kritických miest v školskej matematike na primárnom stupni vzdelávania.

  Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika
  Študijný odbor: 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy

  S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Referáte pre vedu a umenie Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.