Oznámenie o konaní obhajoby dizertačnej práce Mgr. Nikoly Lukáčovej

  Oznamujeme, že dňa 30. júna 2022 o 10.00 hod. sa na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku (ul. Hrabovská cesta 1, miestnosť A 114, 1. poschodie)  uskutoční obhajoba dizertačnej práce doktorandky

  Mgr. Nikoly Lukáčovej

  Téma dizertačnej práce:     Analýza pracovnej integrácie osôb so zdravotným postihnutím na Slovensku a v Česku

  Študijný program:               Sociálna práca

  Študijný odbor:                    33. Sociálna práca

  S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Referáte pre vedu a umenie Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.