Oznámenie o konaní obhajoby dizertačnej práce Mgr. Petra Pekarčíka

Oznamujeme, že dňa 30. júna 2021 o 10.00 hod. sa na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku (ul. Nám. A. Hlinku 56, P 210, 2. poschodie) uskutoční obhajoba dizertačnej práce doktoranda


Mgr. Petra Pekarčíka


Téma dizertačnej práce: Duchovné árie skladateľov obdobia klasicizmu na území Slovenska a ich využitie v pedagogickom procese

Študijný program: Didaktika hudby
Študijný odbor: 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy

 

S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Referáte pre vedu a umenie Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.