Oznámenie o konaní obhajoby dizertačnej práce Mgr. Petra Pekarčíka

  Oznamujeme, že dňa 30. júna 2021 o 10.00 hod. sa na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku (ul. Nám. A. Hlinku 56, P 210, 2. poschodie) uskutoční obhajoba dizertačnej práce doktoranda


  Mgr. Petra Pekarčíka


  Téma dizertačnej práce: Duchovné árie skladateľov obdobia klasicizmu na území Slovenska a ich využitie v pedagogickom procese

  Študijný program: Didaktika hudby
  Študijný odbor: 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy

   

  S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Referáte pre vedu a umenie Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.