Oznámenie o konaní obhajoby dizertačnej práce Mgr. Zdenky Zastkovej

Oznamujeme, že dňa 21. júna 2021 o 13.00 hod. sa na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku (ul. Hrabovská cesta 1, miestnosť A 114, 1. poschodie) uskutoční obhajoba dizertačnej práce doktorandky

Mgr. Zdenky Zastkovej

Téma dizertačnej práce: Kooperatívne výučbové stratégie zamerané na rozvoj charakteru v primárnom vzdelávaní

 

  • Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika
  • Študijný odbor: 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy

 S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Referáte pre vedu a umenie Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.