Oznámenie o konaní obhajoby dizertačnej práce PaedDr. Tomáša Hvostika

Oznamujeme, že sa dňa 23. novembra 2020 o 09.00 hod. na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku uskutoční obhajoba dizertačnej práce doktoranda

 

PaedDr. Tomáša Hvostika

 

Téma dizertačnej práce: Vzťah sociálno-ekonomických podmienok v rodine k športovým aktivitám u detí staršieho školského veku

Študijný program: Sociálna práca
Študijný odbor: 33. Sociálna práca

 

Obhajoba dizertačnej práce bude prebiehať online formou prostredníctvom platformy MS Teams. Kód tímu: lzzleq0

 

S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Referáte pre vedu a umenie Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.