Realizácia volieb do AS KU v Ružomberku

  Predsedníctvo Akademického senátu Katolíckej univerzity v Ružomberku (ďalej len AS KU) uznesením č. 3/2023 zo dňa 27. 9. 2023 vyhlásilo doplňujúce voľby do AS KU na jedno uvoľnené miesto za študentskú časť AO TF KU. Realizáciou i organizáciou volieb poveruje Akademický senát TF KU v Ružomberku (ďalej len AS TF KU).

  AS TF KU uznesením č. 16/2023 zo dňa 21. 09. 2023 zriadilo podľa Zásad volieb do Akademického senátu TF KU, čl. 1 ods. 4, pre tento účel Volebnú komisiu (ďalej len VK) v tom to zložení:

  pracovisko Košice: ThDr. Ing. Anton Babják, PhD.; Denis Bednár, Matúš Kozej;

  pracovisko Sp. Podhradie: doc. ThDr. Peter Majda, PhD.; Mgr. Jakub Konkoľ, Dávid Holubjak.

  Voľby sa uskutočnia dňa 27. 09. 2023 v čase od 9:00 do 12:00 h.

  Miesto konania volieb: Atrium TF KU, Hlavná 89, Košice a Malá aula KS, Sp. Kapitula 12, Sp. Podhradie.

  Pre doplňujúce voľby do AS KU za študentskú časť AO TF KU v Ružomberku boli navrhnutý títo kandidáti:

  1. Stanislav Dzuričko, 3r. KT
  2. Kristián Fečík, 2 r. KT