Univerzita tretieho veku na Teologickej fakulte v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku 2020/2021

  Teologická fakulta (TF) v Košiciach ako súčasť Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) v súlade s poslaním, ktoré vyplýva zo zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a v súlade so zákonom č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní organizuje vzdelávanie na Univerzite tretieho veku (UTV) v Košiciach. Ide o formu celoživotného vzdelávania, ktorá účastníkom umožňuje uspokojiť ich záujmy v oblasti katolíckej teológie a filozofie.

  Charakteristika štúdia:

  • Štúdium trvá tri roky (6 semestrov).
  • Organizované je formou sústredení, ktoré sa konajú raz týždenne. Sústredenie tvoria tri prednášky.
  • Súčasťou štúdia sú prednášky z morálnej teológie, fundamentálnej teológie, dogmatickej teológie, biblických vied, filozofie, kanonického práva, spirituality, cirkevných dejín, liturgiky, katechetiky, misiológie, sociológie.
  • Na začiatku každého semestra ponúkame študentom prednášku, ktorá presahuje záber študijného programu a má obyčajne duchovný charakter alebo sa viaže k nejakej dôležitej udalosti týkajúcej celospoločenského duchovného diania. V týchto prípadoch využívame aj externých prednášajúcich.
  • Na konci každého zimného semestra organizujeme pre študentov UTV duchovnú obnovu, kultúrny program a spoločenské stretnutie študentov s vedením Teologickej fakulty.

  Ukončenie štúdia – ak študent splní všetky podmienky štúdia, získa osvedčenie (certifikát) o absolvovaní UTV.

  Prihlásenie na štúdium:

  Prihlásiť sa môžu záujemcovia starší ako 40 rokov, ktorí majú ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou. Prijímacie skúšky sa nekonajú. Poplatok za jeden rok štúdia je 30 eur. Úhrada sa platí bankovým prevodom alebo poštovým poukazom typu U alebo internet bankingom na číslo účtu:

  IBAN: SK34 8180 0000 0070 0008 5755

  v termíne do 5. októbra 2020, do popisu platby (správy pre adresáta) treba uviesť „UTV“.

  Záujemcovia si môžu prihlášku stiahnuť TU alebo požiadať na sekretariáte dekana Teologickej fakulty, Hlavná 89, 1. poschodie, č. dverí 106/D, tel. 055/6836 100

   

  Termín prihlásenia: do 1. októbra 2020

  Štúdium v akademickom roku 2020/2021 začína 8. októbra 2020.

  Písomné prihlášky je potrebné zaslať na adresu:
  Teologická fakulta – UTV
  Hlavná 89
  041 21 Košice