Sylaby na štátnu skúšku akademický rok 2020/2021

  Sylaby na štátnu skúšku - Predmetové didaktiky DPŠ
  didaktika sociálnej práce.doc
  didaktika náuky o rodine.doc
  didaktika náboženskej výchovy.doc
  didaktika filozofie.doc

   

  Sylaby na štátnu skúšku - Sociálna filozofia Mgr stupeň
  sociálna a politická filozofia.doc
  otázky metafyziky.doc
  otázky epistemológie.doc
  kultúrne a etické otázky.doc
  dejiny filozofie 3.doc

   

  Sylaby na štátnu skúšku - Sociálna filozofia Bc stupeň
  systematická filozofia teoretická.doc
  systematická filozofia praktická.doc
  dejiny starovekej a stredovekej filozofie.doc
  dejiny novovekej a súčasnej filozofie.doc

   

  Sylaby na štátnu skúšku - pedagogické štátnice

  Štátnicový predmet Pedagogika a didaktika zahŕňa:

  Všeobecnú pedagogiku a Didaktiku a teóriu výchovy
  Štátnicový predmet Všeobecná pedagogika a didaktika zahŕňa:

  Všeobecnú pedagogiku, Didaktiku a teóriu výchovy a Psychológiu

  Štátnicový predmet Špeciálna pedagogika

   

  Sylaby na štátnu skúšku- Náuka o rodine, Mgr stupeň

  všeobecná a klinická psychológia MaR
  teológia manželstva a rodiny
  sexuálna výchova a výchova k manželstvu a rodičovstvu

   

  Sylaby na štátnu skúšku- Štúdium rodiny a sociálnej práce, Bc stupeň

  základy sociálnej práce NRSP Bc
  Základy filozofie a teológie NRSP Bc (predmet zahŕňa Filozofiu a Teológiu)
   

  Sylaby na štátnu skúšku - Sociálna práca Mgr stupeň

  misijná a charitatívna práca
  teória sociálnej práce
  metódy sociálnej práce
  sociálna politika

   

  Sylaby na štátnu skúšku - Sociálna práca, Bc stupeň

  základné metódy a prístupy v sociálnej práci
  teoretické východiská sociálnej práce
  právne základy sociálnej práce

   

  Sylaby na štátnu skúšku- Učiteľstvo filozofie a náboženskej výchovy, Bc stupeň

  vybrané otázky filozofie UFaNV Bc
  fundamentálna teologia UFaNV Bc

   

  Sylaby na štátnu skúšku- Učiteľstvo filozofie a náboženskej výchovy, Mgr stupeň

  Štátnicový predmet Filozofia a didaktika filozofie  zahŕňa:

  filozofia a didaktika filozofie UFaNV (sylaby)

  Štátnicový predmet Katolícka teológia a didaktika náboženskej výchovy zahŕňa:

  dogmaticku teológiumorálnu teológiu a didaktiku náboženskej výchovy

   

  Sylaby na štátnu skúšku - Učiteľstvo etickej výchovy, Bc stupeň

  etická výchova

   

  Sylaby na štátnu skúšku - Katolícka teológia, Mgr.

  biblikum
  dogmatická teológia
  filozofia
  morálna teológia