RUŽOMBEROK (3. júna 2009) - Do siete fakultných nemocníc na Slovensku je od stredy 3. júna zaradená aj Ústredná vojenská nemocnica SNP v Ružomberku (ÚVN). Oznámil to jej riaditeľ Igor Čombor počas slávnostného podujatia, ktoré sa v Ružomberku konalo pri tejto príležitosti. Označil to za významný medzník v histórii ružomberskej nemocnice. "Stálo nás to nemálo síl, no naša dobrá spolupráca s Fakultou zdravotníctva (FZ) Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) sa zúročila do postavenia, ktoré nemocnici pomôže naplno rozvíjať medicínsku vedu a výskum."  

 

Rektor KU prof. Tadeusz Zasępa vysoko ocenil progresívny rozvoj FZ KU vo výchove a vzdelávaní budúcich i súčasných zdravotníckych pracovníkov. "Byť zdravotníkom, lekárom znamená predovšetkým slúžiť. Je to duchovné povolanie a veľmi ma teší, že práve Katolícka univerzita v Ružomberku, ktorá sa venuje hlbšej formácii mysle i srdca svojich študentov, vo vzdelávaní týchto profesií zohráva na Slovensku nezanedbeteľnú úlohu." Podľa neho štatút fakultnej nemocnice prinesie ÚVN najmä prehĺbenie kontaktov a väčšie zázemie na uskutočnovaňie kvalitných medzinárodných vedeckých projektov a úloh.

FZ KU chce v nasledujúcom období požiadať o akreditáciu v treťom stupni vzdelávania, preto bola nevyhnutná transformácia postavenia ÚVN. Podľa dekana FZ KU prof. Antona Lacka je uvedený proces  dôležitý z niekoľkých dôvodov: "Aby jednotlivé klinické pracoviská fakultnej nemocnice sa mohli v plnom rozsahu venovať vedecko-výskumnej činnosti a aby mohla prebiehať výchova predgraduálna a postgraduálna s možnosťou udeľovania pedagogických a vedeckých hodností - doktor, docent a profesor," uviedol. Význam vidí aj v podpore vojenského zdravotníctva a jeho výskumu, ktoré by mohli byť podkladom pre výučbu na iných vysokých školách.
FZ KU vznikla v roku 2005, jej predchodcom bol Ústav zdravotníctva. Vzdelávanie v dennej a externej forme uskutočnuje na šiestich katedrách a dvoch subkatedrách, praktická výučba prebieha v klinickom pracovisku - ÚVN. V akademickom roku 2008/2009 na FZ študuje v bakalárskom a magisterskom stupni v odbore ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia vyše 1 100 študentov.

ÚVN je najväčším vojenským zdravotníckym zariadením na Slovensku. Od roku 1994 je príspevkovou organizáciou, jej zriaďovateľom je Ministerstvo obrany SR. Nemocnica je pavilónového typu, v piatich lôžkových nemocničných pavilónoch má rozmiestnených vyše 400 lôžok. Pocienti môžu využívať zdravotnícku starostlivosť v 30 odborných oddeleniach, 18 lôžkových a 12 nelôžkových.