RUŽOMBEROK (25. augusta 2009) - Komplexná akreditácia vysokej školy sa líši od priebežných akreditácií jednotlivých študijných programov. Zmyslom komplexnej akreditácie je posúdiť kvalitu vysokých škôl v 24 oblastiach výskumu a plnenie ďalších kritérií, tak ako to určujú pravidlá akreditačnej komisie zverejnené na adrese www.akredkom.sk. Oblasti výskumu boli posudzované podľa fakúlt. A priemer výsledkov fakúlt je hodnotením celej univerzity.

Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) vypracovala akreditačný spis formou sebahodnotenia a predložila ho na posúdenie 31. augusta 2008. Hodnotené boli výkony univerzity v šiestich rokoch pred rokom, v ktorom sa komplexná akreditáciu začala. V našom prípade bola posudzovaná činnosť za roky 2002-2007. Nakoľko KU vznikla v roku 2000, išlo o posúdenie prvých rokov jej činnosti.

V tieto dni boli Akreditačnou komisiou zverejnené výsledky hodnotenia. V prípade KU konštatovala, že v rokoch 2002-2007 nespĺňala všetky kritériá KZU1-KZU6 pre začlenenie medzi univerzity (laicky 1. liga), a preto navrhla jej začlenenie medzi vysoké školy (2. liga).

Čo bude nasledovať? Hovorí o tom zákon o vysokých školách v paragrafe 85 odsek 2: „Ak univerzitná verejná vysoká škola nespĺňa podľa vyjadrenia Akreditačnej komisie podľa § 84 ods. 4 písm. e) na základe komplexnej akreditácie činností vysokej školy podmienky podľa § 2 ods. 14, ministerstvo vyzve vysokú školu, aby neodkladne prijala opatrenia na odstránenie nedostatkov a do jedného roka od doručenia výzvy podala správu o ich výsledku. Zároveň požiada Akreditačnú komisiu, aby zabezpečila overenie výsledku opatrení kontrolou na vysokej škole. Ak vysoká škola nedostatky neodstránila, ministerstvo predloží vláde návrh zákona, ktorým prestane byť univerzitná vysoká škola začlenená medzi univerzitné vysoké školy.“

V súlade s uvedeným znením zákona očakávame výzvu ministerstva, aby sme do roka podali správu o odstránení nedostatkov. Ak by sme nedostatky neodstránili do septembra 2010, ministerstvo školstva následne môže predložiť vláde návrh zákona, ktorý by určil začlenenie medzi vysoké školy. A následne Národná rada SR niekedy v roku 2011 môže rozhodnúť o tomto preradení. (Ak vstúpi do platnosti návrh nového znenia Zákona o vysokých školách, návrh ministerstva na preradenie univerzity medzi vysoké školy schváli vláda, nie NR SR). Ak by sa teda malo uskutočniť preradenie KU medzi vysoké školy, môže sa tak stať najskôr na prelome rokov 2010/2011.

Čo konkrétne znamená táto situácia pre študentov a záujemcov o štúdium na KU? Terajší študenti KU môžu pokojne študovať, pretože študijné programy, na ktoré boli prijatí, sú akreditované.

Záujemcov o štúdium chceme ubezpečiť, že od 1. júla 2008 KU prijala opatrenia na to, aby jej činnosť bola upravená k plneniu kritérií univerzitných vysokých škôl. Sme pripravení v tomto čase deklarovať plnenie kritérií KZU1-KZU6.

Veríme vo vnútornú silu nových hodnotných vecí, aj v silu mladej Katolíckej univerzity v Ružomberku, hľadiac na trendy jej činnosti rovnako, ako pracovná skupina EUA (Európska asociácia univerzít), ktorá v svojej hodnotiacej správe v roku 2007 napísala: „Katolícka univerzita ašpiruje na dosiahnutie výnimočnosti vo výskume a zdá sa byť odhodlaná dosiahnuť tento cieľ tak pôsobivo, ako v krátkom čase dosiahla dobrú úroveň vzdelávania a služieb poskytovaných širšej komunite.”

prof. Tadeusz Zasępa, PhD.,
rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku