Publikácie

 

icon small blue Členovia katedry

icon small blue O katedre

icon small blue Aktuality

icon small blue Výskum

icon small blue Publikácie

icon small blue Absolventi

icon small blue Department of Philosophy

 

huserl un thomas von aquinPeter Volek (Hg.): Husserl und Thomas von Aquin bei Edith Stein. Nordhausen: Verlag Traugott Bautz, 2016, 249 s. ISBN 978-3-95948-080-2

Edith Stein hat in ihrem Leben und Werk viele Brücke gebaut. Durch die Phänomenologie, als Schülerin und Assistentin von Husserl, und durch ihr späteres Interesse an Thomas von Aquin hat sie auch eine Brücke zwischen Mittelalter und Gegenwart gebaut. Sie hat gewagt, diesen Weg zu gehen, das Alte mit dem Neuen zu einer neuen Gemeinsamkeit zu verbinden, wie sie das durchdachte. Dieser Forschungsperspektive, Thomas in die Kleider von Husserl zu stecken, gehen auch die Beiträge in diesem Band von Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz, René Raschke, Barbara Simonič, Francesco Alfieri OFM, Christof Betschart OCD, Peter Volek, Anna Jani, Jozef Uram, Józef Kormos, Elisabeth Donabaum, nach.

 

labuda obalkaPavol Labuda: Úvod do antickej filozofie I. Zrod a vývoj ranej gréckej filozofie. Ružomberok: Verbum – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2015, 217 s. ISBN 978-80-561-0299-2

Učebnica sprevádza čitateľa príbehom zrodu a postupných premien ranej gréckej filozofie. Text sa cielene vyhýba zjednodušujúcim definíciám a systematickému zaraďovaniu filozofických koncepcií pod reduktívne nálepky (-izmy). Namiesto toho sa učebnica snaží rekonštrukciou historického sledu filozofických otázok a odpovedí odkryť motivácie, podmienky a súvislosti jednotlivých filozofických koncepcií archaického Grécka.

 

volek clovek slobodna volaPeter Volek: Človek, slobodná vôľa a neurovedy. Ružomberok: VERBUM – Vydavateľstvo KU, 2015, 217 s. ISBN 978-80-561-0241-1

Autor v tejto práci zdôvodňuje obhajobu bežného presvedčenia, že človek má možnosť sám determinovať svoj skutok, má slobodnú vôľu a je slobodný. Dosahuje to predstavením a analýzou názorov významných kritikov slobodnej vôle v súčasnosti, neurovedcov Benjamina Libeta a Michaela Gazzanigu ako aj psychológa Daniela Wegnera. Svoj cieľ autor dosahuje analýzou pojmov opisujúcich ľudské konanie a zdôvodnením metafyzických a epistemologických predpokladov skúmania ľudského konania.

 

01 zelenakEugen Zeleňák: Úvod do kritickej filozofie histórie I.: Vybraní autori od druhej polovice 20. storočia po súčasnosť. Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo KU, 2015, 96 s. ISBN 978-80-561-0310-4

Učebný text ponúka prehľad kľúčových filozofov histórie a otázok diskutovaných v oblasti kritickej filozofie histórie zhruba od druhej polovice 20. storočia. Záber je nevyhnutne selektívny. Pozornosť sa venuje iba autorom publikujúcim v angličtine, ktorí bývajú navyše spájaní s narativistickou filozofiou histórie. Hoci sa jednotlivé kapitoly postupne venujú piatim vybraným autorom (A. Danto, L. Mink, H. White, F. Ankersmit a P. Roth), dôraz je položený na zaujímavé otázky, ktoré analyzovali, a riešenia, v prospech ktorých argumentovali. Každá kapitola, okrem hlavného textu, ponúka zhrnutie, ďalšie čítanie, otázky na premýšľanie a do diskusie a kľúčové slová.

 

 

mnohotvarnost haydena whitaEugen Zeleňák (ed.): Mnohotvárnosť Haydena Whita. Bratislava: Chronos, 2013, 105 s. ISBN 978-80-89027-38-5

Hoci by sa mohlo zdať, že Whitova pozícia musí byť už dostatočne známa a preskúmaná – veď zrejme najväčší ohlas mali jeho diela zo 70. rokov 20. storočia Metahistória (1973) a Tropiky diskurzu (1978) –, v skutočnosti sú jeho názory vo svete dodnes predmetom neutíchajúceho záujmu. Predkladaný zborník nadväzuje na snahu ponúknuť výklad vybraných aspektov Whitovho bohatého diela. Autori jednotlivých článkov (J. Šuch, J. Haluška, J. Kováčová, J. Dvorský, I. Jančovič, E. Zeleňák) pritom poukazujú na rôzne tváre Haydena Whita. Približujú jeho záujem o literárne postupy pri tvorbe historických textov, jeho fascináciu pluralitou historických prác i dôraz na slobodu človeka a morálny základ histórie.

 
 

konstruktivizmus obalkaEugen Zeleňák: Konštruktivizmus a pluralita v histórii. Ružomberok: Verbum – vydavateľstvo KU v Ružomberku, 2011, 123 s. ISBN 978-80-8084-774-6

Kniha je pokusom o nový a ústretový výklad istej konštruktivistickej myšlienky v oblasti filozofie histórie. Po predstavení a analýze názorov troch filozofov histórie (A. Danta, H. Whita a P. Rotha) sformulujem takzvanú konštruktivistickú tézu, podľa ktorej tú istú časť minulosti možno priblížiť vo viacerých alternatívnych no rovnako prijateľných historických prácach. Takéto šírenie sa plurality v histórii je podľa niektorých kritikov neakceptovateľné. Po predstavení sémantického postrehu o dištinkcii medzi zmyslom a denotátom však ponúknem nový pohľad na konštruktivistickú tézu. V podstate ju navrhnem vyložiť cez optiku rozlíšenia medzi zmyslom a denotátom. Takáto reinterpretácia by mala predstaviť konštruktivizmus v lepšom svetle.

 

etika a politikaMarian Kuna: Etika a politika v perspektíve Alasdaira MacIntyra. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku, 2010, 251 s. ISBN 978–80–8084–553–7

Kniha systematicky predstavuje, analyzuje a interpretuje kľúčové témy MacIntyrovej morálnej a politickej filozofie. Jeho provokatívne myšlienky predstavujú významnú výzvu pre súčasnú morálnu, sociálnu a politickú situáciu na úrovni teórie i praxe. Táto publikácia ich svojím skúmaním nielen sprístupňuje, ale aj hodnotí ich potenciál a limity. V pozadí knihy sú tri základné predpoklady. MacIntyrove dielo síce chápe ako pomerne členitý, ale súčasne ucelený eticko-politický projekt. MacIntyra považuje najmä za konštruktívneho mysliteľa, nie za nejakého chronicky negativistického kritika. S tým súvisí tretí predpoklad – presvedčenie, že sa od MacIntyra možno veľa naučiť, a to aj v prípade, že s MacIntyrom nesúhlasíme.

 

uvod do etiky a cnosti

Marian Kuna: Úvod do etiky cnosti. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku, 2010, 90 s. ISBN 978–80–8084–605–3
Učebnica je určená pre študentov etiky, filozofie, náuky o spoločnosti (občianskej náuky), prípadne pre iných záujemcov o súčasnú (anglofónnu) etiku cnosti. Môže byť nápomocná pre predmety ako je etika, či príbuzné špecializovanejšie predmety súvisiace s etikou. Za cieľ si kladie sprístupniť čitateľovi etiku cnosti ako významný prúd súčasnej (normatívnej) etiky, ktorý dáva do centra etiky kvality ľudského charakteru – morálne cnosti. Ide o pozíciu, ktorá vznáša nárok na racionálnu nadradenosť nad jej súpermi: etikami pravidiel, ktoré v etike prisudzujú rozhodujúci význam pravidlám či princípom. Za eticky najdôležitejšie považujú buď morálne povinnosti alebo sa sústreďujú na tie typy konania, ktoré maximalizujú žiaduce dôsledky nášho konania. Tieto verzie etiky hrajú významnú úlohu v našom morálnom predporozumení i konaní a etika cnosti má ambíciu významne rekonfigurovať ťažiská nášho morálneho uvažovania i konania. Preto je dôležité poznať a kriticky reflektovať jej základné myšlienky.

 

liberalizmus neutrality 1

Ján Baňas (ed.): Liberalizmus neutrality 1.: vybrané metodologické, etické a sociálne aspekty. Ružomberok: Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2010, 95. ISBN 978-80-8084-551-3

Hlavným zámerom zborníka je predstaviť, analyzovať a formulovať kritiku liberalizmu neutrality. Publikácia sa z rôznych uhlov pohľadu zameriava na problematiku chápania a hodnotenia liberálneho ideálu politickej neutrality, deskriptívneho a normatívneho vymedzenia pluralitnej spoločnosti, ako aj na problematiku morálnych a sociálnych východísk liberalizmu neutrality. Zborník tak kriticky analyzuje metodologické, etické a sociálne aspekty tohto prúdu liberálnej politickej filozofie.

 
 
 

problemy identity odoby v stredovekej a sucastnej analytickej filozofiiPeter Volek a kol.: Problém identity osoby v stredovekej a súčasnej analytickej filozofii. Ružomberok: VERBUM – Vydavateľstvo KU v Ružomberku, 2010, 112 s. ISBN 978-80-8084-612-1

Autori v tejto kolektívnej monografii analyzujú v tejto publikáciu identitu osoby v stredovekej a súčasnej analytickej filozofii. Dana Korineková skúma chápanie človeka u Tertulliana.  Miroslav Kuric načrtáva bytostnú dokonalosť osoby u Tomáša Akvinského.  Michal Chabada skúma chápanie osoby Dunsom Scotom. Juraj Odorčák skúma systematicky identitu cez teórie konštitúcie a prezistencie. Peter Volek sa snaží nájsť princíp diachrónnej identity ľudskej osoby.

 

urcenie smrti cloveka a darcovstvo organovPeter Volek: Určenie smrti človeka a darcovstvo orgánov. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta, 2009, 264 strán. ISBN 978-80-8084-497-4

V tejto monografii autor predstavil aktuálnu bioetickú diskusiu o určení kritéria smrti človeka. Snažil sa zdôvodniť tézu, že celková mozgová smrť, čiže neurologické kritérium smrti človeka,  je vhodným kritériom na určenie smrti človeka. Po predstavení dejín vývinu názorov na určenie smrti človeka autor analyzoval definíciu života a smrti človeka a roviny argumentácie tejto diskusie a kompetencie jednotlivých vedeckých disciplín. Autor kriticky preskúmal názory významných zástancov a kritikov neurologického kritéria smrti človeka, predstaviteľov cirkví a náboženstiev. Poukázal aj na ďalší možný smer skúmaní v tejto oblasti.

 

kapitoly zo sucasnej filozofie dejinRastislav Kožiak, Juraj Šuch, Eugen Zeleňák (eds.): Kapitoly zo súčasnej filozofie dejín. Bratislava: Chronos, 2009, 303 s. ISBN 978-80-89027-28-6

Antológia vybraných základných textov z oblasti filozofie histórie, ktorá by mala byť učebnou pomôckou pre kurzy z tejto oblasti, resp. predmety zamerané na teóriu histórie, historiografiu či dejiny dejepisectva. Antológia sa skladá z troch častí, ktoré uvádzajú prehľadové state nasledované samotnými prekladmi. Prvá časť sa venuje problému explanácie v histórii, druhá otázke historickej narácie a tretia predstavuje vybrané práce predstaviteľov školy Annales.

 

moderne obalkaEugen Zeleňák: Moderné teórie vysvetlenia a príčinnosti. Ružomberok: Katolícka univerzita, Filozofická fakulta, 2008, 167 s. ISBN 978-80-8084-376-2

Vysokoškolská učebnica je určená pre záujemcov o problematiku vysvetlenia a príčinnosti. Poslúžiť môže hlavne ako sprievodný text k špecializovaným kurzom o týchto otázkach, ale aj ako doplnková literatúra kurzov z oblasti filozofie vedy alebo analytickej metafyziky. Cieľom učebnice je oboznámiť čitateľa s kľúčovými modernými teóriami vysvetlenia a príčinnosti. Kapitoly sú okrem odkazov na odporúčanú literatúru v „Ďalšom čítaní“ doplnené aj kľúčovými slovami a otázkami, ktoré majú preveriť porozumenie textu, ale aj stimulovať ďalšie úvahy.

 

onto teologiaPavol Labuda: Onto-teológia: Plotinos verzus Heidegger. Ružomberok: Filozofická fakulta Katolícka univerzita v Ružomberku, 2007. ISBN 978-80-8084-182-9

Kniha je pokusom o autentickú kritickú konfrontáciu s Heideggerovou tézou o onto-teologickej povahe metafyziky. Autentickosť konfrontácie sa zakladá na (i) preskúmaní kontextu konštituovania významu centrálneho termínu „onto-teológia“; (ii) na premyslení jazyka ako platformy rozličných foriem onto-teológie; (iii) na doteraz nerealizovanej konfrontácii Heideggerovej tézy s historickou koncepciou Plótina, ktorej sa v rámci slovenských akademických kruhov dejín filozofie venovala len neveľká a nesystematická pozornosť. Prostredníctvom konfrontácie s odkazom Heideggerovej tézy kniha smeruje aj k samotnému problému povahy metafyziky.

 

vlastny zivotRajmund Lullus: Vlastný život. Testament. Vita coaetanea. Testamentum. Preložil a úvod napísal Peter Volek. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta, 2006, VII-XIX, 59 s. ISBN 80-8084-057-1

Táto kniha prináša preklad dvoch textov z dejín stredovekej filozofie, vlastný život a testament bl. Rajmunda Lulla (1232-1316), ktorý sa po svojom obrátení venoval šíreniu katolíckej viery a misionárskej činnosti najmä cez svoje Umenie, kombináciu pojmov. Misijná činnosť spočívala podľa neho v teologickom dialógu, v ktorom sa snažil s podporou racionálnych argumentov obrátiť hlavne intelektuálov. Svoj vlastný život diktoval priateľovi kartuziánovi v Paríži. Text je dvojjazyčný, latinsko-slovenský.

 

filozofia clovekaPeter Volek: Filozofia človeka podľa Tomáša Akvinského. Vo svetle súčasných komentárov. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku, 2003, 459 s. ISBN 80-89039-23-5

V tejto práci je predstavená analýza filozofického chápania človeka v náuke Tomáša Akvinského v dialógu s jeho súčasnými komentármi. Človek sa od iných živočíchov líši podľa Tomáša Akvinského rozumom a slobodnou vôľou a skladá sa z tela a duše. V práci sú preskúmané základné vlastnosti duše a tela, chápanie človeka ako muža a ženy a sexuality človeka, názory na vznik a zánik človeka a osud človeka po smrti, chápanie človeka ako osoby, princíp individuácie a dôstojnosť človeka. Metafyzické predpoklady týchto názorov sú uznané ako dobre zdôvodnené.

 

obrázok1Francesca Rivetti Barbòová: Základy filozofickej antropológie. Preložili Ladislav Hučko a Peter Volek, doslov Peter Volek. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta, 2008, 265 s. ISBN 918-80-8084-322-9.

Francesca Rivetti Barbòová (1922-2009) ponúka v tejto vysokoškolskej učebnici základy filozofických poznatkov o človeku. Obsahuje text, ktorý bol odskúšaný na prednáškach, pričom niektoré témy sa dotýkajú aj hraničných oblastí súvisiacich s teológiou. Táto kniha vyšla aj v anglickom a ruskom preklade. Francesca Rivetti Barbòová je autorkou 12 monografií a desiatok vedeckých štúdií. Študovala na Katolíckej univerzite v Miláne, Prednášala filozofiu na viacerých univerzitách v Taliansku (Katolícka univerzita v Miláne, Perugia, Cosenza, Macerata, Trieste, Tor Vergata Rím), hosťovské prednášky mala na univerzitách a študijných centrách v Kanade, USA, Argentíne, Nemecku, Poľsku, Lichtenštajnsku.

 

obrázok2Klaus Hemmerle: Tézy k trojičnej teológii. Preložil Peter Volek. VERBUM – Vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2017, 67 s. ISBN 978-80-561-0453-8.

Klaus Hemmerle (1929-1994), biskup v Cáchach (1975-1994), sa pokúša v tejto knihe, ktorá bola listom k sedemdesiatke Hansa Ursa von Balthasara, urobiť z kresťanskej filozofie účinnú sprostredkovateľku medzi tajomstvom a existenciou. Náuku o bytí sa snaží rozvíjať zo základov trojičných vzťahov v Bohu a dať tým podnety pre filozofiu ako aj pre teológiu, pričom chce dať kresťanom aj nekresťanom podnety k prístupu ku kresťanskému zjaveniu.

 

obrázok3Peter Volek: Teologická suma Tomáša Akvinského I, 1-13. Úvod a komentár k otázkam prvej knihy 1-13. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 2017, 345 s. ISBN 978-80-8161-260-2.

Teologická suma Tomáša Akvinského predstavuje jedno z najvýznamnejších diel stredovekého myslenia. Hoci je to učebnica pre začiatočníkov, vyznačuje sa náročnými myšlienkami. Nachádzame v nej aj čisto filozofické argumenty a pasáže. Niektoré časti sú dôležité aj pre základy práva. Tomáš Akvinský rozčlenil Teologickú sumu na tri knihy, pričom druhú knihu rozdelil ešte na dve časti. Keďže dielo nedokončil, jeho prepisovatelia doplnili chýbajúce časti z iných diel Tomáša Akvinského. V tomto diele čitateľ nájde po úvode preklad textu prvých trinástich kapitol prvej knihy spolu s komentárom. Komentár má uľahčiť pochopenie textu. Tomáš Akvinský sa v týchto častiach zaoberá samotnou teológiou, otázkou poznateľnosti Boha, jeho základných vlastností (jednoduchosti, dokonalosti, dobrote, nekonečnosti, nemennosti, večnosti, jednote), otázkou poznania Boha človekom a analýze spôsobu rozprávania o Bohu.

 
máj 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

 

Recepcia

044/432 27 08

+421 918 722 025

Štúdium

+421 918 722 009

+421 918 722 024

Študijné oddelenie

Dekanát

+421 918 722 027

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

moodle banner

info o studiu banner

prijimacie kon banner

eprihlas banner

mozaika banner

publikacie ff ku banner

kto vie nech uci banner 07

ff ku promo video banner

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

0 banner k poli sutaz eu

ucchei banner 2

  

stravaemail  

aislogo