Publikácie

 

icon small blue Členovia katedry

icon small blue O katedre

icon small blue Výskum

icon small blue Publikácie

icon small blue Aktuality

icon small blue Department of Slovak Language and Literature

 

 

1 juhasovaJana Juhásová: Od symbolu k latencii. Spirituálna téma a žáner v súčasnej slovenskej poézii. Ružomberok: Verbum – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomerku 2016. 152 s. ISBN 978-80-561-0364-7

Monografia kladie dôraz na nedogmatické, individualizované koncepcie spirituálnej poézie súčasných autorov (E. J. Groch, R. Jurolek, J. Kuniak, V. Kupka, M. Milčák, P. Milčák, J. Gavura, J. Palaščák). Tvorí ju päť štúdií (1. Medzi relativitou a reláciou. Pater noster na prelome tisícročí, 2. Od symbolu k latencii. Dve podoby spirituálneho diskurzu, 3. Herbert ako metóda. Stopa metafyzických básnikov v slovenskej spirituálnej poézii, 4. Výtvarná vnímavosť Rudolfa Juroleka, 5. Modlitba v súčasnej slovenskej poézii. Aktuálne žánrové tendencie), ktorých snahou je priblížiť základné pohyby pri osvojovaní si a aktualizácii spirituálnych motívov a žánrov v slovenskej ponovembrovej lyrike. „Autorkino čítanie básnických textov prebieha za sústavného kontaktu medzi literárnovedným a filozofickým kontextom a má tiež opodstatnené presahy životné a civilizačné. Odborné pole je rozšírené napríklad o produktívne kontakty a presahy smerom k fenomenológii, sociológii náboženstva, kulturológii alebo teórii a filozofii výtvarného umenia.“ (z posudku doc. Jaroslava Šranka, PhD.). Autorka sa snaží postihnúť predovšetkým špecifické vlastnosti našej súčasnej kresťanskej spirituálnej poézie, a to aj v kontexte európskej lyriky a umenia (R. M. Rilke, T. S. Eliot, Cz. Miɫosz, Z. Herbert, slovenská katolícka moderna). Monografia okrajovo reflektuje prácu so spirituálnym aspektom i v tvorbe básnikov iných vývinových línií (nonkonformní individualisti, básnici súkromia, text generation).

 

 

2 balakovaDana Baláková, Harry Walter, Valerij M. Mokienko: Iz biblejskoj mudrosti / Z biblickej múdrosti / Biblische Weisheiten. Greifswald: Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald 2015. 344 s. ISBN 978-3-86006-430-6

Trojjazyčná publikácia sa orientuje na vybraný okruh frazém biblického pôvodu ekvivalentných v ruštine, slovenčine a nemčine. Internacionálne i špecifické je prezentované v komparácii lexikografickej i socio-kultúrnej. Ambíciou autorov je zaplniť biele miesta frazeologického vedomia používateľov jazyka/jazykov kompletizovaním obrazu časového kontinua, relácií včera a dnes, a to na základe identifikácie prameňa (východiskových textov Starého a Nového zákona) a dokumentovaním aktuálneho života tohto výraziva – exemplifikačne v textoch umeleckých či publicistických  v  troch kultúrno-jazykových spoločenstvách.

 

 

 

3 kovacovaViera Kováčová: Z problematiky archaizmov v slovenských nárečiach (s osobitným zreteľom na sotácke nárečia severovýchodného Zemplína). Ružomberok: Verbum 2015. 174 s. ISBN 978-80-561-0205-3

Monografia sa zameriava na vybrané archaické javy hláskoslovného a morfologického charakteru, zachované v slovenských nárečiach (konsonantická mäkkostná korelácia, bilabiálne ǔ, slovesná prípona -u v 1. os. sg., duálové relikty na konkretizujúcom príklade inštrumentálovej plurálovej prípony -oma).  Archaizmy sa v práci  predstavujú z dvoch hľadísk: v tom prvom vystupujú ako relikt staršieho vývinového stavu slovenčiny, v tom druhom ako prirodzená, živá a funkčná súčasť konkrétneho nárečového systému. V práci sa uplatňujú a pozitívne rozvíjajú výkladovo-interpretačné možnosti, ktoré v nadväznosti na staršie jazykovedné prístupy poskytujú nové explanačne orientované prístupy.

 

  

4 juhasovaJana Juhásová (ed.): Krajina vo mne. Ružomberok: Verbum – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku 2015. 127 s. ISBN 978-80-561-0233-6

Kniha je výsledkom priateľstvapiatichľudíaich priateľstva s krajinou.Traja autori súbásnici(Mila Haugová, Rudolf Jurolek a Juraj Kuniak), dvajavýtvarníci(Rastislav Biarinec a Ján Kudlička), každý však vníma krajinu svojím vlastným, osobitým spôsobom. Ich texty sú vyznaniami krajine nielen ako zdroju tvorivej inšpirácie, estetického či metafyzického zážitku, ale aj ako priestoru, ktorý ich ľudsky formuje a posilňuje.Texty autorov dopĺňajú farebné ilustrácie oboch výtvarníkov.

Jana Juhásová (ed.): Túry do textúry IV [elektronický zdroj]: (alebo Keď z motyky vystrelí...): zborník zo študentských literárnovedných konferencií konaných 17. apríla 2013 a 23. apríla 2014 na KSJL FF KU v Ružomberku. Ružomberok: Verbum – vydavateľstvo KU Ružomberok, 2015, 1 elektronický optický disk (CD-ROM); 214 s. Elektronický zborník, ISBN 978-80-561-0225-1

 

 

6 balakovaDana Baláková, H. Walter, N. F. Venžinovič, M. S. Gutovskaja, E. E. Ivanov, V. M. Mokijenko: Lepta biblejskoj mudrosti: biblejskije krylatyje vyraženija i aforizmy na russkom, anglijskom, belorusskom, nemeckom, slovackom i ukrajinskom jazykach. Mogilev: Mogilevskij gosudarstvennyj universitet imeni A. A. Kulešova 2014. 205 s. ISBN 978-985-568-008-7

Publikácia predstavuje šesťjazyčné kompendium – lexikografické spracovanie vybraného okruhu biblických frazém v porovnávacom jazykovom a kultúrnom kontexte. Autorský kolektív pri systematickom lexikografickom opise vychádza v heslovej stati z ruských biblizmov, ktoré (okrem ojedinelých výnimiek) existujú ekvivalentne vo všetkých porovnávaných jazykoch. Frazémy biblického pôvodu ako spoločné kultúrne dedičstvo sú prezentované vo vzťahu k motivačnému prameňu v každom z jazykov.

 

7 prihodovaEdita Príhodová (zost.): Janko Silan. Básnické dielo. Bratislava: Kalligram 2014. 676 s. ISBN 978-80-8101-767-4

Zväzok Básnické dielo Janka Silana je jedným z vydavateľskej série Knižnica slovenskej literatúry, ktorú viedol Ústav slovenskej literatúry SAV v Bratislave v spolupráci s vydavateľstvom Kalligram v Bratislave. Zväzok sa člení na výber z tvorby autora, na texty o autorovi (autor v literárnej kritike a spomienkach), na komentáre a vysvetlivky editora, kalendárium a doslov. Cieľom zväzku bolo predstaviť Janka Silana ako induktívneho spirituálneho básnika, t. j. básnika zvýznamňujúceho osobnú skúsenosť.

 

 

 

 

 

8 bal kDana Baláková, Viera Kováčová, V. M. Mokienko: Nasledije Biblii vo frazeologii. Greifswald: Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald 2013. 307 s. ISBN 978-3-86006-406-1

Monografia v ruskom jazyku je výstupom medzinárodného zahraničného grantu Bible and Christianity in Phraseology, spoločného vedeckého sociolingvisticky zameraného projektu (Greifswald – Petrohrad – Ružomberok). Ide o pragmaticky orientovaný prístup k sledovaniu živosti biblickej frazeológie v úze používateľov jazyka (nemeckých, ruských a slovenských vysokoškolákov), interjazykovej komparácie ich frazeologickej kompetencie – aktívnej/pasívnej znalosti či neznalosti. Súčasťou monografie je aj kulturologické ukotvenie sledovaného súboru frazém prostredníctvom pramenných textov Svätého písma.

 

 

9 kovacovaViera Kováčová: Vybrané kapitoly z dialektológie (učebné texty a materiály). Ružomberok: Verbum 2013. 304 s. ISBN 978-80-8084-933-7

Dielo reaguje na potrebu didaktickej transformácie najnovších vedeckých poznatkov z oblasti dialektológie. Vybrané kapitoly z dialektológie preto primárne selektujú témy, ktorými sa (v nadväznosti na doterajšiu literatúru využívanú v rámci vysokoškolského štúdia predmetu dialektológia) sumár didakticky spracovaných vedeckých poznatkov rozširuje – či už z tematického alebo časového hľadiska, t. j. pozornosť sa sústreďuje predovšetkým na tie okruhy či aspekty tém, ku ktorým doteraz ich spracovanie pre potreby pedagogického procesu absentovalo. Každá z kapitol pozostáva z dvoch častí: teoretickej (predstavenie aktuálnych odborných poznatkov k vybraným témam) a materiálovej. Dané členenie zodpovedá odborno-didaktickému zámeru roztvoriť študentom slovakistických študijných programov priestor na uvažovanie, analýzu a diskusiu o problematike na podloží práce s odbornou literatúrou a nárečovými materiálmi.

 

 

10 prihod vilckEdita Príhodová, Katarína Vilčeková (eds.): Túry do textúry III [elektronický zdroj]: (alebo Keď z motyky vystrelí...): zborník zo študentských literárnovedných konferencií 2011, 2012: Ružomberok, 17. 4.2013. Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo KU v Ružomberku, 2013, 1 elektronický optický disk (CD-ROM); 174 s. Elektronický zborník. ISBN 978-80-561-0007-3

 

 

 

 

 

 

11 balakovaHarry Walter, Valerij M. Mokienko, Dana Baláková (eds.): Die slawische Phraseologie und die Bibel / Slavjanskaja frazeologija i Biblija / Slovanská frazeológia a Biblia. Greifswald: Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald 2013. 205 s. ISBN 978-3-86006-385-9

Publikácia zahŕňa 43 vedeckých príspevkov frazeológov z ôsmich krajín k tematicky vymedzenej problematike – frazeológii motivovanej Bibliou. Keďže je venovaná členke Frazeologickej komisie pri Medzinárodnom komitéte slavistov  (Željka Fink Arsovski), obsahuje v závere aj súpis jej prác.

 

 

 

 

 

12 prihodova1Edita Príhodová (zost): Medzidobie: výber z publikovaných i nepublikovaných textov autora/Janko Silan. Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU v Ružomberku 2012. 96 s. ISBN 978-80-8084-928-3

Kniha obsahuje prierezovo vybrané básnické texty Janka Silana. Výber synekdochicky predstavuje celé dielo Janka Silana v jeho najcharakteristickejších poetických rysoch. Prierezový prístup umožnil vnímať posuny v tematike a poetike Janka Silana (od 30. rokov po  70. roky 20. storočia). Výber obsahuje aj doteraz neuverejnené básnické texty, ktoré dotvárajú doterajší obraz o najviac umelecky oceňovanom autorovi slovenskej katolíckej moderny.

 

 

 

13 ligosMilan Ligoš, Beáta Murinová, Jaroslava Koníčková (zost.): Ako motivovať žiakov vo vyučovaní materinského jazyka [elektronický zdroj]: metodická príručka pre učiteľov. Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU v Ružomberku, 2012, 1 elektronický optický disk (CD-ROM); 315 s. Elektronický zborník, ISBN 978-80-8084-966-5

Publikácia je zbierkou autentických materiálov z praxe a pre prax vyučovania materinského jazyka. Ťažiskovo sa orientuje na metodické postupy zamerané na rozvíjanie motivácie a tvorivosti žiakov v jednotlivých zložkách učebného predmetu na úrovni primárneho a nižšieho i vyššieho sekundárneho vzdelávania. Celkove sú materiály usporiadané do dvoch kapitol. V 1. kap. sa nachádzajú primárne podklady od učiteľov experimentálnych tried, ktorí sa aktívne zúčastnili na výskume rozvíjania motivácie žiakov vo vyučovaní materinského jazyka a literatúry v rámci projektu KEGA MŠVVaŠ SR v rokoch 2009 – 2011. 2. kap. ponúka námety od učiteľov slovenčiny z rôznych škôl podľa dostupnosti a prejaveného záujmu svoje podklady publikovať.  V zborníku adresát nájde nielen ukážky vyučovacích hodín a jednotiek, ale aj celé spektrum rôznorodých metodických materiálov, a to od parciálnych námetov, mikrovyučovacích etúd a prvkov, postupov až po široko koncipované komplexné celky, projekty či moduly. Dôležité je, že autori k ponúkaným autentickým ukážkam pripájajú i svoje didakticko-metodické reflexie a komentáre. Publikácia mapuje najnovšie moderné trendy vo vyučovaní materinského jazyka a literatúry a zostavovatelia očakávajú, že  bude užitočná pre učiteľov v praxi i pre adeptov štúdia učiteľstva na univerzitách.

 

 

 

14 balakova1Dana Baláková: Dynamika súčasnej slovenskej frazeológie: (fond somatických frazém). Greifswald: Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald 2011. 315 s. ISBN 978-3-86006-368-2

Monografia sa zameriava na tematicky vymedzený výsek slovenského frazeologického fondu – frazémy so somatickým komponentom. V práci je uplatnený systémovolingvistický (lexikografický), textovolingvistický (komunikačný) a empirický (sociolingvistický) prístup ku skúmaniu frazeológie. Systémový prístup je uplatnený v prvej časti publikácie, ktorá sa okrem kvantifikácie somatickej frazeológie venuje detailnej analýze formálnej stránky týchto jednotiek. Druhá časť je venovaná dynamickým tendenciám v jazyku a prezentuje textový a komunikačno-kompetenčný potenciál slovenskej frazeológie. 

 

 

 

15 ligosMilan Ligoš, Beáta Murinová, Ivana Halašová, Tomáš Jablonský, Juraj Holdoš: Rozvíjanie motivácie u žiakov vo vyučovaní slovenčiny: (aktuálne výsledky výskumu a perspektívy). Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU v Ružomberku 2011. 337 s. ISBN 978-80-8084-785-2

Monografia je jeden z výstupov riešenia projektu KEGA MŠVVaŠ SR,  zameranom na rozvíjanie učebnej motivácie u žiakov vo vyučovaní slovenského jazyka a literatúry v primárnom i sekundárnom vzdelávaní. Pozostáva z dvoch hlavných častí. 1. časť synteticky približuje projekt v kontexte novej školskej reformy na Slovensku a na podloží širších teoretických interdisciplinárnych východísk.  V 5. kap. tejto časti sa čitateľ dozvie o základných výsledkoch výskumu, ktoré sú orientované jednak na celkový pohľad a jednak na jednotlivé aspekty motivačného pôsobenia na žiakov, a to na: motivačnú štruktúru žiakov vo vyučovaní slovenského jazyka a literatúry, prepojenie programu motivačného pôsobenia so školským výkonom, s verbálnou tvorivosťou a tiež na pozadí komunikácie i sociálnej klímy v  školských triedach. 2. časť knihy je orientovaná na vybrané tematické okruhy rozvíjania motivácie žiakov vo vyučovaní slovenského jazyka a literatúry. V jednotlivých kapitolách ide o motivačný zreteľ v reláciách s novou školskou reformou, s možnosťami nového ponímania učiva, ďalej vo vzťahu k verbálnej tvorivosti žiakov a napokon aj v prestupovaní sa s interakčným rozmerom sociálnych vzťahov v školskej triede. Súčasťou publikácie je 17 príloh, ktoré boli spracované a využité ako výskumné nástroje v uvedenom projekte. Majú podobu projektívnej metódy, dotazníka, psychologického a didaktického testu, pozorovacieho či sebakontrolného hárka. Ako účinná sa ukázala i metóda sebareflexie učiteľa, ktorej výsledky sú analyzované a interpretované v jednotlivých častiach práce. Na viacerých miestach textu čitateľ nájde isté odporúčania pre prax alebo perspektívy bádania v danej oblasti. Kniha je vhodná najmä pre adeptov učiteľstva i učiteľov slovenského jazyka a literatúry v ďalšom vzdelávaní.

 

 

 

16 vizner prihodIda Viznerová a Edita Príhodová (prel.): Mary Wardová – jej osobnosť a jej Inštitút/ Henriette Petersová. Bratislava: Karmelitánske nakladateľstvo 2011. 806 s. ISBN 978-80-89231-54-6

Slovenský preklad syntetizujúceho diela nemeckej historičky Henriette Peters obsahuje nové historické fakty a doteraz neznáme archívne pramene týkajúce sa založenia a rozvoja rehole Congregatio Jesu a života a diela jeho zakladateľky Mary Wardovej. Mary Wardová je charizmatickou osobnosťou, ktorá sa zapísala do dejín ženských spiritualít. Kniha je určená odbornej verejnosti a záujemcom o problematiku cirkevných dejín v Európe na prelome 16. a 17. storočia.

 

 

 

 

17 prihodovaEdita Príhodová (ed.): Kontexty a inšpirácie katolíckej moderny. Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU 2011. 271 s. ISBN 978-80-8084-779-1

Knižné vydanie príspevkov z konferencie o katolíckej moderne obsahuje 12 štúdií slovenských, českých, maďarských a poľských literárnych vedcov a kulturológov. Príspevky rozširujú a prehlbujú poznatky skúmanej problematiky, pokúšajú sa o preklenutie úzkeho  národného pohľadu na fenomén modernej katolíckej literatúry.

 

 

 

 

 

 

 

18 kovacovaViera Kováčová: Sotácke nárečia severovýchodného Zemplína z aspektu petrifikácie a nivelizácie. Ružomberok: Katolícka univerzita – Filozofická fakulta 2010. 175 s. ISBN 978-80-8084-549-0

Monografia materiálovo čerpá z terénneho výskumu v areáli sotáckych nárečí severovýchodného Zemplína,  vyznačujúcom sa okrajovou polohou na slovenskom (a západoslovanskom) jazykovom území (slovensko-ukrajinské a zároveň i západoslovansko-východoslovanské jazykové pomedzie), teda v nárečovom priestore, ktorý špecificky reflektuje genetické, historické i medzijazykové súvislosti. Práca pri analýze nárečového materiálu berie do úvahy aspekt petrifikačný (udržiavanie staršieho vývinového stavu) i aspekt nivelizačný (stieranie nárečových rozdielov), a to v intenciách súčasných prejavov vývinových tendencií zaznamenaných v skúmanom nárečovom celku. Problematika analyzovaných javov je predstavená i v širšom kontexte výskumu slovensko-ukrajinských jazykových kontaktov a interferencie. Dielo svojím zameraním nadobúda nielen slovakistický, ale i slavistický rozmer.

 

 

 

19 prihodovaEdita Príhodová (ed.): Odborová didaktika v príprave a v ďalšom vzdelávaní učiteľa materinského jazyka a literatúry: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pri príležitosti životného jubilea doc. PaedDr. Milana Ligoša, CSc. v Ružomberku 8.-9.9.2009. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta 2010. 468 s. ISBN 978-80-8084-562-9

Publikácia obsahuje príspevky z medzinárodnej vedeckej konferencie venovanej vedeckému dielu doc. PaedDr. Milana Ligoša, CSc. V zborníku sa nachádzajú príspevky psychológov, pedagógov, didaktikov, lingvistov a literárnych vedcov, ktoré si kladú otázky, ako vyučovať a motivovať k vyučovaniu materinského jazyka a literatúry.

 

 

 

20 kovacovaViera Kováčová (ed.): Varia XVII. Zborník materiálov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov (Liptovská Osada – Škutovky, 7. – 9.11.2007). Ružomberok: Katolícka univerzita – Filozofická fakulta, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2010. 556 s. ISBN 978-80-8084-550-6

Publikácia patrí do série zborníkov Varia, ktoré vychádzajú ako publikačný výstup z odborného podujatia s medzinárodnou účasťou Kolokvium mladých jazykovedcov. Jeho 17. ročník v spolupráci so Slovenskou jazykovednou spoločnosťou pri Slovenskej akadémii vied v Bratislave organizovala Katedra slovenského jazyka a literatúra Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Recenzovaný zborník prináša tematicky pestrú paletu príspevkov nastupujúcej generácie mladých lingvistov z viacerých krajín (Slovenská republika, Česká republika, Poľsko, Ukrajina, Maďarsko).

 

 

21 balakovaDana Baláková, Harry Walter (eds.): Phraseologische Studien / Frazeologičeskije issledovanija: dynamische Tendenzen in der slawischen Phraseologie / Dinamičeskije tendencii v slavjanskoj frazeologii. Greifswald: Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald 2010. 356 s. ISBN 978-3-86006-354-5

Zborník vedeckej tvorby 35 lingvistov-slavistov z dvanástich krajín zachytáva dynamické tendencie v slovanskej frazeológii a je venovaný členke Medzinárodnej frazeologickej komisie pri Medzinárodnom komitéte slavistov (Ludmila Stěpanova) pri príležitosti jej jubilea. Okrem úvodnej dedikácie preto obsahuje aj súpis jej publikačných výstupov.

 

 

 

 

22 mlac bal kJozef Mlacek, Dana Baláková, Viera Kováčová: Vývin súčasnej frazeológie: východiská, podoby, uplatňovanie, akceptácia. Ružomberok: Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku 2009.  221 s. ISBN 978-80-8084-519-3

Monografia – vychádzajúc z aktuálnych výskumov – sa koncentruje na súčasnú frazeológiu a pragmatiku ako pozadie jej premenlivosti, zachytáva jej podoby a trendy (nové a ustupujúce frazémy či varianty, okazionálna premenlivosť frazém či premeny v spôsoboch ich zapájania do textu atď.), a to v prvých dvoch kapitolách  Teoretické východiská interpretácie premenlivosti súčasnej frazeológie a Podoby a súčasné trendy premenlivosti slovenskej frazeológie. V ďalšej časti publikácie sa ťažisko presúva – od sledovania frazeologického fondu (a jeho obohacovania okrem iného aj preberaním z cudzích jazykov) na sledovanie používateľov jazyka a ich frazeologickú kompetenciu:  jazykovú pragmatiku na osi národné – blízkopríbuzné (vzájomné porozumenie česko-slovenské / slovensko-české) či širšie – porozumenie v reláciách česko-poľské, slovensko-poľské, česko-ruské, slovensko-ruské.

 

 

 

23 ligosMilan Ligoš: Základy jazykového a literárneho vzdelávania I.: úvod do didaktiky materinského jazyka a literatúry. Ružomberok: Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku 2009. 120 s. ISBN 978-80-8084-429-5

Dvojzväzková monografia sa zaoberá novými poznatkami a inovačnými tendenciami v oblasti teórie i praxe vyučovania materinského jazyka a literatúry. Ako úvod do didaktiky učebného predmetu sa zameriava na problematiku všeobecného charakteru, pričom stanovené východiská majú nielen relevantné širšie teoretické podložie, ale zohľadňujú aj aktuálne dianie v domácom, resp. európskom vzdelávacom priestore. Celkove je publikácia členená na 24 kapitol. Jednotlivé kapitoly sú jednak vnútorne i rozsahom flexibilne koncipované podľa charakteru danej problematiky, jednak v každej kapitole je zachovaná základná štruktúra: - názov, výklad, resumé, základné pojmy a termíny, námety a otázky. 1. diel monografie obsahuje 12 kapitol, v ktorých sa čitateľovi predkladá tematika od propedeutiky jazykovo-komunikačnej a literárnej výchovy až po otázky vzťahu vyučovania slovenského jazyka a literatúry k jazyku, literatúre, k jazykovede a literárnej vede. V iných kapitolách sa predkladá didaktika materinského jazyka a literatúry ako vedná či študijná disciplína v diferenciácii s učebným predmetom slovenský jazyk a literatúra. Osobitné miesto majú kapitoly o modeloch učiteľského vzdelávania na univerzite, o učiteľovi a žiakovi vo vyučovaní materinského jazyka a literatúry, takisto o plánovaní, organizácii a kontrole výchovno-vzdelávacieho procesu. Špecificky je venovaná pozornosť motivácii, aktivizácii a tvorivosti v tomto učebnom predmete. V súvislosti s učebným predmetom slovenský jazyk a literatúra, resp. materinský jazyk a literatúra sa tu nachádzajú aj kapitoly o jeho statuse, osobitostiach, cieľoch, funkciách a koncepcii či učebnom obsahu. S týmto tematickým okruhom úzko súvisia kapitoly k úvodu do komunikácie, ontogenéze reči detí a mládeže, samostatne kapitola k dejinám vyučovania slovenského jazyka a literatúry. Kniha je primárne adresovaná  adeptom učiteľstva a učiteľom slovenčiny v praxi.

 

 

 

24 ligosMilan Ligoš: Základy jazykového a literárneho vzdelávania II.: úvod do didaktiky materinského jazyka a literatúry. Ružomberok: Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku 2009. 145 s. ISBN 978-80-8084-430-1

2. diel dvojzväzkovej monografie ponúka v 12 kapitolách predovšetkým nové a perspektívne metodologické otázky teórie i praxe vyučovania materinského jazyka a literatúry, ktoré sa dostávajú do popredia v poslednom období najmä v európskom vzdelávacom priestore a v úzkej korelácii s transformáciou spoločnosti v SR. Ide tu primárne o problematiku kompetencií, profiláciu absolventa školy na podloží kvalitatívnej zmeny procesuálnej stránky výchovno-vzdelávacieho pôsobenia v učebnom predmete s očakávaným prepojením na jeho teoretické interdisciplinárne základy nového poňatia, resp. koncepcie. V tomto zmysle sa kniha ťažiskovo orientuje na človeka v prieniku materinského jazyka ako východisko nového chápania jazykového a literárneho vzdelávania, prestupujúceho sa s tematikou komplexnosti, integrity a intertextovosti, s rozvíjaním jazykovo-komunikačnej a literárnej kultúry žiaka, a to špecificky aj s novými podnetmi a výzvami z oblasti lingvistiky, kultúrnej antropológie, kulturológie či psychológie ľudskej komunikácie, osobitne aj v oblasti vyučovania slovenčiny ako cudzieho jazyka. S uvedenými inovačnými tendenciami zreteľne súvisí fakt, že viac kapitol publikácie sa zaoberá problematikou komunikačnej, resp. kognitívno-komunikačnej a mediálnej výchovy, modalitami komunikácie, opretej o tematiku klasifikácie metód a procesuálnej stránky vyučovania materinského jazyka a literatúry.

 

 

 

25 prihodovaEdita Príhodová (ed.): Túry do textúry I. [elektronický zdroj]: (alebo Keď z motyky vystrelí...): zborník príspevkov zo študentskej konferencie. Ružomberok: Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2009, 1 elektronický optický disk (CD-ROM); 86 s. Elektronický zborník , ISBN 978-80-8084-432-5

Elektronický zborník obsahuje literárnovedné reflexie študentov slovakistiky na FF KU v Ružomberku, ktoré odzneli na prvom ročníku študentskej konferencie Túry do textúry v roku 2008.

 

 

 

 

26 kov bal sViera Kováčová, Dana Baláková, Jaromíra Šindelářová (eds.): Aspekty literárnovedné a jazykovedné II. Ružomberok: Katolícka univerzita – Filozofická fakulta 2009. 240 s. ISBN 978-80-8084-448-6

Zborník Aspekty literárnovedné a jazykovedné II príspevkami literárnovedného  a jazykovedného charakteru predstavuje vedeckú tvorbu členov Katedry slovenského jazyka a literatúry FF KU a autorov pôsobiacich na partnerských slovenských a zahraničných pracoviskách (Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Katedra bohemistiky a slavistiky Pedagogickej fakulty Univerzity Jana Evangelistu Purkyňu; Kafedra slavianskoj filologii – Institut filologičeskich issledovanij Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta). Príspevky v literárnovednej zložke tematicky smerujú do oblasti literárnej histórie, poetiky vybraných spirituálne orientovaných slovenských i českých autorov, ako aj do slovenskej publicistickej tvorby. V jazykovednej zložke sa rozvíjajú témy venované problematike slovenskej a slovanskej frazeológie, dialektológie, lexikológie, analýze diskusných politických televíznych relácií a didaktike slovenského jazyka.

 

 

27 balakovaDana Baláková, Peter Ďurčo (eds.): Frazeologické štúdie V: princípy lingvistickej analýzy vo frazeológii. Ružomberok: Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku 2007. 425 s. ISBN 978-80-8084-204-8

Súbor 24 štúdií vychádza pri príležitosti životného jubilea Jozefa Mlacka a okrem medailónov v úvodnej časti O jubilantovi; Cesta jubilanta do frazelogického vesmíru (v slovenčine a ruštine) obsahuje v závere nielen príspevok o priezvisku Mlacek, súpis prác jubilanta, ale aj autentické svedectvo samotného jubilanta – O  mojej ceste k frazeológii.

 

 

 

 

28 bal kovacovaDana Baláková, Viera Kováčová (eds.): Aspekty literárnovedné a jazykovedné. Ružomberok: Katolícka univerzita – Filozofická fakulta 2007, 160 s. ISBN 978-80-8084-194-2

Súbor literárnovedných a jazykovedných štúdií je dedikačne rámcovaný menom literárneho vedca, básnika a vysokoškolského pedagóga, profesora Eduarda Gombalu (zborník vychádza pri príležitosti jeho životného jubilea a udelenia titulu profesor emeritus). Tomu zodpovedá aj vnútorné členenie zborníka, ktoré  zohľadňuje nielen líniu vyplývajúcu z názvu diela (aspekty literárnovedné – aspekty jazykovedné), ale predovšetkým líniu smerujúcu k jubilantovi, jeho tvorbe, vedeckému, básnickému a pedagogickému pôsobeniu (O ňom – s ním – preňho; Preňho I. Pre vysokoškolského pedagóga; Preňho II. Pre vedca) – vrátane príspevkov vychádzajúcich ako prejav úcty k profesorovi E. Gombalovi. Súčasťou zborníka je aj príspevok E. Gombalu odkrývajúci autentický pohľad na tie životné míľniky, ktoré predurčili jeho profesijné i osobné smerovanie.

 

 

29 ligosMilan Ligoš (ed.): Odborová didaktika pri príprave učiteľa materinského jazyka a cudzieho jazyka = Fachdidaktik im Mutter-und Fremdsprachenunterricht: (slovenčina, čeština, nemčina) = (Slowakisch, Tschechisch, Deutsch). Ružomberok: Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku 2006. 455 s. ISBN 80-8084-082-2

Publikácia je recenzovaným zborníkom príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala 13. – 14. septembra 2005 na pôde Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Nosnú tematiku predstavuje problematika odborovej didaktiky jednak z hľadiska jej statusu pri profilácii učiteľa materinského a cudzieho jazyka, jednak z pozície jej rozvíjania i uplatnenia v teórii a praxi vyučovania slovenského, českého a nemeckého jazyka v širšom kontexte. Zborník ponúka najnovšie poznatky a načrtáva aj isté perspektívy rozvíjania odborovej didaktiky materinského i cudzieho jazyka. Dôležitá je reprezentácia pracovísk slovakistiky, bohemistiky a literatúry z univerzít v SR a ČR, tiež participácia inštitútov a katedier germanistiky, ústavov, katedier pedagogiky, zástupcov redakcie odborného časopisu Slovenský jazyk a literatúra, Nakladatelství Hueber a v neposlednom rade účastníkov z Univerzity Passau v NSR. Všetky príspevky v mutáciách slovenčiny, češtiny a nemčiny sú v zborníku zoradené do troch tematických celkov, zameraných na: základné otázky prípravy učiteľa materinského a cudzieho jazyka, didaktika materinského jazyka a vyučovanie cudzieho jazyka. Okrem hlavného textu zborník obsahuje v doslove i závery konferencie a adresár autorov príspevkov. Rokovanie o. i. ukázalo, že vyučovanie materinských jazykov, literatúry a cudzích jazykov má značnú mieru prekrývania sa spoločnej problematiky, poznatkov a pozitívneho transferu, čo možno využiť pri spolupráci v oblasti odborovej didaktiky jazykov a literatúry v európskom vzdelávacom priestore. Publikácia je vhodná pre študentov učiteľstva a ďalšie vzdelávanie učiteľov materinského jazyka, literatúry a nemeckého jazyka.

 

 

 

30 ligosMilan Ligoš: Motivačné a duchovné rozmery vyučovania slovenského jazyka. Kapitoly z didaktiky materinského jazyka. Ružomberok: Filozofická fakulta KU, 2003. 111 s. ISBN 80-89039-16-2

Kniha odkrýva hlbšie rozmery vyučovania slovenského jazyka a literatúry. Do centra pozornosti sa dostáva človek, t. j. učiteľ a žiak v úzkom prepojení s materinským jazykom. Motivačné a duchovné dimenzie vyučovania slovenského jazyka vychádzajú primárne zo špecifík učebného predmetu a z podstaty osobnosti človeka. Na širšom teoretickom interdisciplinárnom podloží autor najskôr vymedzuje sledovanú problematiku s vyústením jej uplatnenia v intenciách integrity osobnosti žiaka i komplexnosti pôsobenia vo výchovno-vzdelávacom procese. Na tomto základe potom v kľúčovej 5. kapitole približuje v teoretickej i praktickej podobe otázky rozvíjania motivačných a duchovných rozmerov vo vyučovaní slovenčiny, ilustrované viacerými konkrétnymi textami, exemplifikačnými príkladmi a interpretáciami. Do popredia tu vystupuje požiadavka adekvátneho poznávania motivačnej štruktúry žiaka, takisto projektovania, modelovania a plánovania, organizácie a riadenia učebnej činnosti žiaka, napokon i nevyhnutnosť sebareflexívnej kompetencie pri pôsobení učiteľa slovenského jazyka a literatúry. Súčasťou textu publikácie sú aj svedectvá o duchovnom živote, závery a perspektívy, osobitne i námety na reflexiu či diskusiu v rámci seminárov na univerzite. Kniha je adresovaná najmä adeptom učiteľstva slovenského jazyka a literatúry, študujúcim na KU v Ružomberku s očakávaním, že sa môže stať užitočným zdrojom  pre  ďalšie vzdelávanie učiteľov slovenčiny alebo ponukou pre širšiu odbornú verejnosť. 

 

august 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

 

Recepcia

044/432 27 08

+421 918 722 025

Štúdium

+421 918 722 009

+421 918 722 024

Študijné oddelenie

Dekanát

+421 918 722 027

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

moodle banner

info o studiu banner

prijimacie kon banner

eprihlas banner

mozaika banner

publikacie ff ku banner

kto vie nech uci banner 07

ff ku promo video banner

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

0 banner k poli sutaz eu

ucchei banner 2

  

stravaemail  

aislogo