Základné údaje o projekte

Názov projektu: Kto vie, nech učí

Operačný program: Ľudské zdroje

Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond

Prioritná os: Vzdelávanie

Kód projektu v ITMS2014+:  312011AKK9

Výzva: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.3.1-01 - Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov

Doba realizácie projektu: od októbra 2020 do septembra 2023

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu: 312 582,27 €

Investičná priorita: 1.3 Zlepšenie kvality, efektívnosti a prístupu k terciárnemu a ekvivalentnému vzdelávaniu s cieľom zvýšiť počet študujúcich a úroveň vzdelania, najmä v prípade znevýhodnených skupín

Špecifický cieľ: 1.3.1 Zvýšiť kvalitu VŠ vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja s cieľom dosiahnuť prepojenie VŠ vzdelávania s potrebami trhu práce

 

plagát kvnu

 

Popis projektu

Ciele projektu

Hlavným cieľom projektu Kto vie, nech učí je účinnejšie prepojiť teoretické vzdelávanie na akademickej pôde a praktické vzdelávanie v cvičných školách a cvičných školských zariadeniach u študentov Filozofickej a Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku a dosiahnuť tak skvalitnenie prípravy budúcich pedagógov a odborných pracovníkov. Projekt je určený pre študentov dennej formy štúdia bakalárskeho a magisterského stupňa študujúcich v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy.

 

Činnosti uskutočňované v rámci projektu Kto vie, nech učí

Rozšírenie praktických kompetencií a rozvíjanie pedagogických a odborných zručností študentov sa bude realizovať prostredníctvom navýšeného počtu hodín pedagogickej praxe/praktickej prípravy a inovovaného (reflexívneho) modelu hospitačnej a súvislej pedagogickej praxe. V inovovanom modeli pedagogických praxí sa popri rozvíjaní profesijných kompetencií študenta kladie zvýšený dôraz na aktívnu tvorbu vlastných znalostí prostredníctvom reflexie zažitej skúsenosti a sebareflexie vlastných činností.

Formou stáže zas budú študenti získavať praktické skúsenosti s organizáciou a fungovaním školy alebo školského zariadenia. Stáže absolvujú študenti pod vedením mentora, ktorý bude facilitovať praktické oboznamovanie sa študenta s prostredím školy a v primeranej miere ho môže zapojiť do administratívnych a organizačných činností pedagogického zamestnanca.

Súčasťou projektu je aj tvorba inovatívnych vzdelávacích a metodických materiálov pre študentov a pedagogických zamestnancov cvičnej školy alebo cvičného školského zariadenia.

 

Inovované modely pedagogickej praxe a stáže sa budú na Filozofickej fakulte KU uskutočňovať v študijných programoch:

  • učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii
  • učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii
  • učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii
  • učiteľstvo histórie v kombinácii
  • učiteľstvo filozofie v kombinácii

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

loga

júl 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

 

Recepcia

044/432 27 08

+421 918 722 025

Štúdium

+421 918 722 009

+421 918 722 024

Študijné oddelenie

Dekanát

+421 918 722 027

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

moodle banner

info o studiu banner

prijimacie kon banner

eprihlas banner

mozaika banner

publikacie ff ku banner

kto vie nech uci banner 07

ff ku promo video banner

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

0 banner k poli sutaz eu

ucchei banner 2

  

stravaemail  

aislogo