Vnútorné predpisy KU - link

 

Vnútorné predpisy fakulty

 

Základné predpisy:

pdf2 Štatút FF KU

 

pdf2 Organizačný poriadok FF KU


pdf2 Štruktúra FM VŠ učiteľov a vedeckých pracovníkov FF KU

pdf2 Štruktúra FM dekanátu FF KU

 

pdf2 Štruktúra FM technickí zamestnanci FF KU

 

pdf2 Cena dekana FF KU v Ružomberku

pdf2 Dlhodobý zámer FF KU v Ružomberku na roky 2018 - 2023

pdf2 Rokovací poriadok AS FF KU

Veda:

pdf2 Smernica dekana FFKU o postupe pri úprave študijného programu

 

pdf2 Smernica dekana o rozširujúcom štúdiu na FF KU

 

pdf2 Smernica dekana FF KU o doktorandskom štúdiu na FF KU

 

pdf2 Usmernenie dekana FF KU o dochádzke študentov doktorandských študijných programov v dennej forme

 

pdf2 Usmernenie dekanky FF KU o doktorandských skúškach z cudzieho jazyka


pdf2 Smernica o Fonde na podporu vedy FF KU 

 

pdf2 Smernica dekana FF KU č. 1/2019 o odmeňovaní za publikácie a výskumnú činnosť


pdf2 Smernica dekana FF KU o Odborových komisiách doktorandského štúdia


pdf2 Smernica dekana FF KU o školiteľoch doktorandského štúdia na FF KU


pdf2 Usmernenie a kritériá FF KU na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedeckopedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „DOCENT“ a na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „PROFESOR“

 

pdf2 Rokovací poriadok vedeckej rady Filozofickej fakulty KUŠtúdium:

pdf2 Harmonogram akademického roka 2020/2021

 

pdf2 Študijný poriadok FF KU (od 26. 5. 2020)

 

pdf2 Študijný poriadok FF KU

 

pdf2 Smernica dekana FF KU 1_2020 o ukončení štúdia

pdf2 Príloha smernice dekana FF KU 1_2020 o ukončení štúdia

 

pdf2 Prílohy k smernici č. 2/2017 o záverečných prácach

 

pdf2 Smernica rektora č. 2/2017 o záverečných prácach

 

pdf2 Smernica rektora o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na KU v akademickom roku 2020/2021 (28/2017)

     Príloha 1:Formulár žiadosti o zníženie alebo odpustenie školného

 


pdf2 Smernica o písomných prácach študentov bakalárskych a magisterských študijných programov

 

pdf2 Oznam o počte kreditov potrebných na riadne skončenie bakalárskeho štúdia

 

pdf2 Oznam o počte kreditov potrebných na riadne skončenie magisterského štúdia


pdf2 Smernica o akademickej nečestnosti

 

pdf2 Smernica dekana o hodnotení vlastnej činnosti

 

pdf2 Smernica dekana o rigoróznom konaní na FF KU

 

pdf2 Štipendijný poriadok KU

 

 

marec 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

 

Recepcia

044/432 27 08

+421 918 722 025

Štúdium

+421 918 722 009

+421 918 722 024

Študijné oddelenie

Dekanát

+421 918 722 027

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

moodle banner

info o studiu banner

prijimacie kon banner

eprihlas banner

mozaika banner

publikacie ff ku banner

kto vie nech uci banner 07

ff ku promo video banner

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

0 banner k poli sutaz eu

ucchei banner 2

  

stravaemail  

aislogo