Členovia Vedeckej rady
PaedDr. Peter Krška, PhD. predseda VR PF KU (športová edukológia)

 

Externí členovia
prof. Ladislav Čarný, akad. mal. (výtvarné umenie, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave)

doc. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD. (matematika, Vysoká škola DTI v Dubnici nad Váhom)

prof. PhDr. Jana Levická, PhD. (sociálna práca, Univerzita sv. Cyrila a Matoda v Trnave)

prof. PhDr. Mária Potočárová, PhD. (pedagogika, Univerzita Komenského v Bratislave)

doc. Mgr. Martin Zvonař, PhD. (športová kinantropológia, Masarykova univerzita v Brne, Česko)

 

Interní členovia

doc. ThDr. Lic. Rastislav Adamko, PhD. (hudobná veda, didaktika hudby)

doc. RNDr. Pavel Bella, PhD. (geografia)

prof. PaedDr. Rastislav Biarinec, ArtD. (výtvarné umenie)

doc. Ing. Igor Černák, PhD. (informatika)

prof. Ing. Alena Daňková, CSc. (manažment)

doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc. (biológia a ekológia)

prof. ThDr. ICDr. PaedDr. František Dlugoš, PhD.(odborová didaktika, katolícka teológia)

prof. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD. (učiteľstvo a pedagogické vedy)

doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD. (pedagogika)

doc. PaedDr. Vladimír Klein, PhD. (predškolská a elementárna pedagogika)

doc. Andrej Kraev, CSc. (ruský jazyk)
doc. PaedDr. Martin Papčo, PhD. (matematika)

prof. PhDr. ThDr. PaedDr. Ľubomír Pekarčík, PhD.(sociálna práca)

doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD. (sociálna práca)

prof. PaedDr. Božena Šupšáková, PhD. (predškolská a elementárna pedagogika)

prof. Ing. Peter Tomčík, PhD. (chémia)

doc. PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, PhD.(hudobná veda, didaktika hudby)

prof. PhDr. Anna Žilová, PhD. (sociálna práca)

Členmi vedeckej rady fakulty sú významní odborníci z oblastí, v ktorých fakulta uskutočňuje vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú, umeleckú alebo ďalšiu tvorivú činnosť. Najmenej jednu štvrtinu a najviac jednu tretinu členov vedeckej rady fakulty tvoria osoby, ktoré nie sú členmi akademickej obce verejnej vysokej školy, ktorej je fakulta súčasťou. Členov vedeckej rady fakulty vymenúva a odvoláva so súhlasom akademického senátu fakulty dekan, ktorý je zároveň predsedom vedeckej rady. Funkčné obdobie členov vedeckej rady je štvorročné.

Kompetencia: (§ 30 Zákona o vysokých školách): Pôsobnosť vedeckej rady fakulty

(1) Vedecká rada fakulty
a) prerokúva dlhodobý zámer fakulty vypracovaný v súlade s dlhodobým zámerom verejnej vysokej školy,
b) hodnotí najmenej raz za rok úroveň fakulty vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy, techniky alebo umenia,
c) schvaľuje návrh študijných programov, ktoré má uskutočňovať fakulta; na rokovanie vedeckej rady fakulty o návrhu študijných programov sa prizývajú zástupcovia študentov určení študentskou časťou akademického senátu fakulty,
d) schvaľuje ďalších odborníkov, ktorí majú právo skúšať na štátnych skúškach pre študijné programy uskutočňované na fakulte (§ 63 ods. 3); schvaľuje školiteľov na doktorandské štúdium podľa § 54 ods. 4,
e) prerokúva a predkladá vedeckej rade verejnej vysokej školy kritériá na získanie titulu docent a kritériá na získanie titulu profesor,
f) prerokúva návrhy na udelenie titulu "docent" a rozhoduje o ich výsledku,
g) prerokúva a predkladá vedeckej rade verejnej vysokej školy návrhy na vymenovanie
profesorov,
h) prerokúva a predkladá vedeckej rade verejnej vysokej školy všeobecné kritériá na
obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na fakulte,
i) prerokúva a predkladá vedeckej rade verejnej vysokej školy konkrétne podmienky výberového konania na obsadzovanie funkcií profesorov na fakulte,
j) prerokúva a predkladá vedeckej rade verejnej vysokej školy návrhy dekana na obsadenie funkcií hosťujúcich profesorov (§ 79),
k) schvaľuje na návrh predsedu vedeckej rady fakulty rokovací poriadok vedeckej rady fakulty.
(2) Vedecká rada fakulty rokuje o otázkach, ktoré jej predloží predseda vedeckej rady fakulty.

 

 

marec 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

multilanguage website 

ais2   email   stravovanie

 

isic preukazy   instagram   facebook

pk baner

pk baner

informacie o studiu

kalendar podujati 2019

elearning pfku

studentske zlavy pfku

propagacne video pfku

bulletin pfku

baner ccvpfku

studia scientifica

alumni klub ku banner 

kto vie nech uci baner