ITMS 26110230016
Posilnenie kultúry kvality na Katolíckej univerzite v Ružomberku

 

ciel projektu   aktivity projektu   vystupy projektu
 

Operačný program:  Vzdelávanie
Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti.
Druh projektu:  dopytovo - orientovaný projekt
Kód projektu: 26110230016
Začiatok realizácie projektu:  05/2010
Ukončenie realizácie projektu:  04/ 2013
Celkové oprávnené výdavky projektu:  292 835,00 EUR
Hlavný riešiteľ projektu:  doc. Ing. Miroslav HRNČIAR, PhD.
Zmluva o poskytnutí NPF: č. 025/2010/1.2 OPV

Implementácia akéhokoľvek systému manažérstva kvality nie je možná bez aktívnej účasti manažmentu. Je možné tvrdiť, že len v prípade skutočnej a úprimnej ochoty a preukázateľného zapojenia sa manažmentu organizácie je možné vytvoriť v organizácii „kultúru kvality“, ktorá z nášho pohľadu predstavuje predovšetkým vytvorenie systému vnútorného riadenia kvality s použitím  „vedenia pomocou príkladov“. Len tak je možné očakávať, že zamestnanci našej verejnej vysokej školy budú otvorení vo vyjadrovaní svojich názorov na zmenu, na zlepšovanie a inovácie riadiacich, realizačných, ale aj podporných procesov Katolíckej univerzity.

Realizáciou projektu „Posilnenie kultúry kvality na Katolíckej univerzite v Ružomberku“, ktorej nositeľom bola Pedagogická fakulta KU v Ružomberku sa napĺňa obsah Smernice rektora č. 7/2010 z 24. februára 2010 o príprave a zavedení systému manažérstva kvality na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Projekt bol v realizácii od mája 2010 do apríla 2013.

Cieľovou skupinou projektu bol manažment Katolíckej univerzity v Ružomberku zapojených súčastí, ktorý  inicioval realizáciu uvedeného projektu práve preto, aby vytvoril predpoklady k trvalému zlepšovaniu tak, aby sa v perspektíve 3-5 rokov Katolícka univerzita v Ružomberku stala pre ostatné univerzity Slovenskej republiky inšpirujúcou v oblasti vytvárania „kultúry kvality“ na pôde verejnej vysokej školy.

  1. Zaviesť systém manažérstva kvality na úrovni rektorátu, zúčastnených fakúlt  a celounivertzitných súčastí univerzity zapojených do projektu.
  2. Vytvoriť predpoklady k výmene skúseností s udržiavaním systému manažérstva kvality a s trvalým zlepšovaním s ďalšími univerzitami.

 

Cieľová skupina projektu:

Zamestnanci manažmentu KU zo súčastí:

  • Rektorát KU,         
  • Pedagogická fakulta KU - nositeľ a realizátor projektu,
  • Fakulta zdravotníctva KU,
  • Teologická fakulta KU.     1.1 Analýza súčasného stavu vnímania a rešpektovania princípov komplexného manažérstva kvality
1.2 Výber a prispôsobenie modelu systému manažérstva kvality
1.3 Implementácia modelu do prostredia Katolíckej univerzity
2.1 Monitoring a preverenie funkčnosti modelu treťou stranou
2.2 Benchlearning tvorby vnútorného modelu kvality na pôde vysokých škôl a univerzít- 1.1.1 Prieskum poznatkov a vnímania princípov komplexného manažérstva kvality zamestnancami KU Ružomberok, výstupom bolo určenie úrovne poznatkov a očakávaní zamestnancov – výsledky prieskumu sú súčasťou Výročnej správy PF KU 2010;
- 1.1.2 Analýza priebehu procesov z pohľadu kategorizácie, určenia vstupov, výstupov, merateľných ukazovateľov a zaznamenanie ich hodnôt. Za účelom vypracovania mapy procesov boli vyškolení na ovládanie softvéru 5 zamestnanci KU. Výstupom je vypracovaná základná verzia procesnej mapy súčasťou ktorej sú záznamy o hodnotách určených ukazovateľov;
- 1.1.3 Analýza požiadaviek zainteresovaných strán – výstupom je súpis požiadaviek konkrétnych zainteresovaných strán s prioritnou orientáciou na zákazníkov;
- 1.1.4 Analýza riadiacej dokumentácie KU Ružomberok, výstupom ktorej je súpis platných dokumentov a ich priradenie k riadiacim, realizačným a podporným procesom.
Všetky aktivity boli smerované k tomu, aby sa určili východiskový stav k rozpracovaniu ďalších detailných krokov smerujúcich k vytvoreniu kultúry kvality na univerzite  pomocou implementácie vhodného vnútorného modelu kvality. Aktivity boli vykonávané realizačným tímom s podporou odborných konzultantov a zahraničného experta.  

Výstupom aktivity 1.2. boli činnosti:
- 1.2.1 – SWOT analýza dostupných modelov. Vypracovaná SWOT analýza jednotlivých modelov zo základného súboru slúžila na doplnenie údajov z analýzy, vykonanej v rámci aktivity 1.1. Výstupom je  identifikácia silných a slabých stránok, príležitostí a hrozieb pre každý model jednotlivo;
- 1.2.2 – Určenie kritérií na výber najvhodnejšieho modelu. Na základe výstupov z predbežného prieskumu, vykonaného v rámci prípravy projektu a na základe výsledkov podrobnej analýzy boli navrhnuté, diskutované a zainteresovanými stranami odsúhlasené  kritériá, podľa ktorých je možné posudzovať jednotlivé modely zo základného súboru. Odsúhlasené kritériá boli vážené, aby sa určila prípadná rozdielnosť ich vplyvu na zlepšenie riadiacich a vzdelávacích procesov Katolíckej univerzity. Výstupom je súbor kritérií, ktorý bol rešpektovaný pri výbere najvhodnejšieho modelu kvality;
- 1.2.3 – Použitie multikriteriálnej analýzy na určenie najvhodnejšieho modelu. Prostredníctvom matice priorizácie boli určené najvhodnejšie modely, prezentované na verejnej diskusii so zamestnancami KU s cieľom získať všeobecnú akceptáciu modelov prostredníctvom vysvetľovania, zdôvodňovania a hľadania konsenzu. Výstupom bolo určenie modelov, ktoré budú v ďalších aktivitách použité ako jednotný a hlavný nástroj zlepšovania kvality riadiacich a vzdelávacích procesov Katolíckej univerzity;   
- 1.2.4 – Identifikácia prípadných problémových oblastí pri implementácii modelu. Na základe slabých stránok, hrozieb, identifikovaných v rámci SWOT analýzy (1.2.1), ako aj na základe výstupov analýzy z aktivity  1.1 (odpovede na otvorené otázky smerované na určenie potenciálu zlepšovania) boli identifikované a kategorizované problémové oblasti (riziká), ktoré je potrebné zohľadniť pri prispôsobení modelu a príprave plánu implementácie modelu určeného na zlepšovanie riadiacich a vzdelávacích procesov. Výstupom boli námety na prispôsobenie modelu a základ plánu implementácie modelu manažérstva kvality do prostredia Katolíckej univerzity.


Výstupom aktivity 1.3. boli činnosti:
Implementácia modelu do prostredia Katolíckej univerzity
V súlade s riešením projektu, CAF tím vypracoval samohodnotiacu správu s detailným popisom deviatich kritérií modelu CAF. Koncom septembra 2012 bola správa predložená zamestnancom manažmentu KU na pripomienkové konanie. Po zapracovaní pripomienok a po dopracovaní niektorých kritérií bola správa v októbri 2012 odoslaná na posúdenie tímu externých posudzovateľov, čím bola zabezpečená maximálna nestrannosť a objektívnosť hodnotenia úrovne implementácie modelu CAF v podmienkach KU. V novembri 2012 prebehlo externé posúdenie na mieste. Spätná správa z externého posúdenia na mieste sa stala podkladom pre vytvorenie Akčného plánu zlepšovania kvality, ktorého vypracovávanie je aktuálne v súčasnom období.

Publikácia:

Miroslav HRNČIAR: SMR vo vzdelávaní


Výstupom aktivity 1.4. boli činnosti:
Benchlearning tvorby vnútorného modelu kvality na pôde vysokých škôl a univerzít

Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku v rámci realizácie aktivity 2.2. Benchlearning tvorby vnútorného modelu kvality na pôde VŠ, organizovala v dňoch 11. - 12. apríla 2013 v priestoroch Penziónu Fontána v Bešeňovej diseminačnú konferenciu s názvom Podpora princípov kultúry kvality na vysokých školách. Konferencia sa uskutočnila pri príležitosti ukončenia realizácie celouniverzitného projektu „Posilnenie kultúry kvality na Katolíckej univerzite v Ružomberku“.

Problematika budovania a udržiavania manažérskych systémov kvality v podmienkach vysokých škôl bola prioritnou témou diseminačnej konferencie v Bešeňovej. Úmyslom bolo prostredníctvom prednášok a diskusií reagovať na stupňujúce sa úsilie o explicitné presadzovanie princípov kvality do riadenia vysokých škôl, ktoré je podporované riadiacimi orgánmi rezortu školstva a ktoré je pozitívne vnímané aj samotnými vysokými školami. Kľúčová téma „kultúra kvality“ bola vnímaná ako komplexný pojem obsahujúci prístup k stanovovaniu a dosahovaniu cieľov pri rešpektovaní požiadaviek zákazníka a ďalších zainteresovaných strán v procese vzdelávania, vedy a výskumu, ale tiež prístup k tvorbe a využívaniu zdrojov, plánovaniu a organizovaniu procesov na vysokej škole, pestovaniu vzťahov vo vnútri akademickej obce ako i navonok, smerom k verejnosti.

Cieľom konferencie bolo tiež vytvoriť priestor  na širšiu diskusiu o aktuálnych témach v rozvíjaní a posilňovaní kultúry kvality v podmienkach vzdelávacích inštitúcií, nových pohľadoch na manažérstvo kvality, vytvoriť priestor na výmenu skúseností a inšpirácií so zameraním na použité  prístupy a dosiahnuté výsledky z už realizovaných projektov, ktoré môžu organizácie vysokých škôl využiť vo svoj prospech a v každodennej praxi.

Na konferenciu prišli vo svojich odborných príspevkoch vyjadriť, ale aj vypočuť si zaujímavé prednášky spíkrov predovšetkým zástupcovia vysokých škôl zo Slovenska a Poľska, generálny riaditeľ Sekcie vysokých škôl, riaditelia ústavov a inštitútov KU, manažéri kvality, vysokoškolskí a stredoškolskí pedagógovia.

Záštitu nad konferenciou prevzali Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,  Slovenská spoločnosť pre kvalitu a Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. Odborným garantom konferencie bol doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD.

Program konferencie bol rozdelený do dvoch dní.

V úvode prvého dňa prítomných privítal dekan Pedagogickej fakulty KU Tomáš Jablonský, poďakoval partnerom za prevzatie záštity nad konferenciou.

V  plenárnej časti prvého dňa konferencie vystúpila Nadežda Stollárová, prodekanka pre kvalitu a komplexnú akreditáciu Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku, ktorá prítomným v stručnosti predstavila Katolícku univerzitu a genézu vnímania problematiky kvality na univerzite. Skúsenosti s riešením projektu Posilnenie kultúry kvality na Katolíckej univerzite v Ružomberku a s implementáciou spoločného systému hodnotenia kvality v podmienkach Katolíckej univerzity prezentoval Miroslav Hrnčiar, odborný garant projektu. Jozef Grauzeľ, školiteľ, poradca, posudzovateľ Národnej ceny SR za kvalitu a expert na manažérske systémy kvality, prezentoval riešenie projektu Rozvoj ľudských zdrojov a zabezpečenie kvality na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, kde v prednáške priblížil proces hodnotenia kvality vzdelávania v študijných programoch SPU. Skúsenosti so zavádzaním systému manažérstva kvality a vnútorného systému kvality na univerzite  humanitného zamerania - Trnavskej univerzite v Trnave informovala riaditeľka kancelárie rektora Trnavskej univerzite Adriana Krupová. O tom, že sa implementácia systému manažérstva kvality v organizácii oplatí, hovorili Vasil Dorovský a Ľubica Bošanská, riaditeľ a zástupkyňa riaditeľa Bilingválneho gymnázia M. Hodžu v Sučanoch, ktoré v roku 2012 získalo titul Efektívny používateľ modelu CAF. V závere plenárnej časti vystúpila Yulia Šurinová z Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave. Vo svojej prednáške predstavila postup skvalitnenia procesu vzdelávania prostredníctvom využitia nástrojov manažérstva  kvality. Medzi jednotlivými prednáškami prebehla živá diskusia, kde hlavným spíkrom bol generálny riaditeľ Sekcie vysokých škôl Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan a prof. Juraj Sinay. Táto diskusia vytvorila priestor na zodpovedanie aktuálnych otázok týkajúcich sa prijatia nových kritérií komplexnej akreditácie, ktoré sú pre vysoké školy nástrojom zvýšenia kvality vzdelávania i výskumu.

Vo večerných hodinách sa prítomní stretli pri okrúhlom stole, kde si prostredníctvom interaktívnej komunikácie vzájomne vymieňali skúseností, námety, postrehy, informácie a dobrú prax v predmetnej téme.

Druhý deň konferencie otvorila prodekanka pre kvalitu a akreditáciu PF KU Nadežda Stollárová a prezident Slovenskej spoločnosti pre kvalitu (SSK) Milan Šesták. Programové zameranie tohto dňa bolo v réžii Slovenskej spoločnosti pre kvalitu a pracovnej skupiny „Školstvo a vzdelávanie“ pracujúcej pod záštitou SSK. V úvode bol priblížený zámer pracovnej skupiny, a to spoločné úsilie v procesoch optimalizácie študijných programov týkajúcich sa kvality, podpora pri implementácii nástrojov a modelov kvality do podmienok škôl, výmena skúseností a dobrej praxe so stanovením konkrétnych krokov, ktoré budú súčasťou akčného plánu. V obsahu rozpravy rezonovali témy o študijnom programe kvalita produkcie, európskych pravidlách pre zabezpečovanie kvality, aplikácii normy ISO 9001 a modelu CAF vo vzdelávacích inštitúciách, štandardoch kvality ESG, terminológii pre modely výnimočnosti, uplatnení modelov výnimočnosti v zlepšovaní organizácie. Zo širokej diskusie vyplynuli úlohy pre členov pracovnej skupiny, a to:

- zmapovanie súčasného stavu implementácie systémov manažérstva kvality na vysokých školách,
- zabezpečenie prístupu k aplikačným príručkám pre vybrané modely a nástroje kvality,
- podpora škôl pri implementácií vybraných modelov a nástrojov kvality,
- podpora riešenia projektov na budovanie systémov manažérstva kvality financovaných zo zdrojov EÚ.

Témy, ktorým sa počas dvoch dní diseminačná konferencia venovala, boli aktuálne a zaujímavé, čo sa potvrdilo počas diskusií, z ktorých vyplynuli požiadavky o poskytnutie konkrétnych informácií a faktov. Prednášajúci sa podelili s informáciami a svojimi skúsenosťami o tom, že implementácia modelov kvality alebo noriem má pozitívny dopad na fungovanie organizácie, zamestnancov,  v konečnom dôsledku aj na spoločnosť.

Prítomní účastníci potvrdili, že dôležitým krokom k zvýšeniu kvality vysokých škôl je otvorenosť, tímová práca, odvaha robiť zmeny, zodpovednosť, spolupráca so zainteresovanými stranami, efektívne implementovanie stratégie a politiky. Nevyhnutnou súčasťou musí byť aj vnímanie vzdelávania ako služby pre spoločnosť, kvalita ktorej ovplyvňuje nás všetkých.


- Príspevky prednášajúcich:
1. deň: ppt1ppt2ppt3, ppt4
2. deň: ppt5, ppt6

- Publikácia: HRNČIAR, TKÁČIK: Dobrá prax tvorby...

 

pas loga EU

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

 

august 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

multilanguage website 

ais2   email   stravovanie

 

isic preukazy   instagram   facebook

pk baner

pk baner

informacie o studiu

alumni klub ku banner

kalendar podujati 2019

elearning pfku

studentske zlavy pfku

propagacne video pfku

bulletin pfku

baner ccvpfku

studia scientifica

kto vie nech uci baner