ITMS 26110230074
Budovanie dobrej praxe v oblasti systému vnútorného zabezpečovania kvality na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku.

 

ciel projektu   aktivity projektu   vystupy projektu

 

Operačný program: Vzdelávanie
Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti
Druh projektu: dopytovo - orientovaný projekt
Kód projektu: 26110230074
Začiatok realizácie projektu: 01/2013
Ukončenie realizácie projektu: 12/ 2015
Celkové oprávnené výdavky projektu: 840 041,94 EUR
Hlavný riešiteľ projektu: doc. Ing. Miroslav HRNČIAR, PhD.
Zmluva o poskytnutí NPF č.: 005/2012/1.2 OPV

Pedagogická fakulta KU v Ružomberku predloženým a schváleným projektom má snahu zmysluplne a efektívne pracovať na neustálom zlepšovaní kvality vzdelávania a ďalších kľúčových oblastí činnosti fakulty. Východiskovú situáciu v predmetnej oblasti vníma z dvoch aspektov:

 

 • situácia v implementácii systémov vnútorného zabezpečovania kvality na vysokých školách – vnútorný tlak, ale aj tlak EÚ smeruje k zvyšovaniu kvality vzdelávania, čoho prvoradým predpokladom je zlepšovanie kvality riadenia vysokých škôl;
 • situácia Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku - v rámci riešenia predchádzajúceho projektu ESF „Posilnenie kultúry kvality  na Katolíckej univerzite v Ružomberku“, bol vytvorený systém vnútorného zabezpečovania kvality na báze samohodnotenia podľa modelu CAF  a plnenia požiadaviek IWA2. Tento základ bol doplňovaný a rozširovaný implementáciou štandardov ESG v rámci vyriešenia projektu „Zvýšenie kvality vzdelávania, výskumu a systému riadenia na Katolíckej univerzite v Ružomberku“.


Na základe získaných poznatkov z implementácie rôznych prístupov manažérstva kvality vytvoriť základňu „dobrej praxe“ pre oblasť manažérstva kvality vysokých škôl.

 

Špecifické ciele:

 1. Rozšíriť poznatky a skúsenosti s modelmi zabezpečovania kvality
 2. Inovovať súčasné riadiace procesy prostredníctvom implementácie ďalších štandardizačných koncepcií podporujúcich kultúru kvality
 3. Identifikovať, prezentovať a sprostredkovať poznatky a skúsenosti z procesov hodnotenia, udržiavania a podpory systému vnútorného zabezpečovania kvality na Pedagogickej fakulte KU

1.1 Vykonať samohodnotenie podľa ISO 9004, ISO 10014
1.2 Prebrať najlepšie skúsenosti z modelov TQM pre vzdelávanie
1.3 Prebrať najlepšie skúsenosti z ISO 29990
1.4 Udržiavať a zlepšovať systém manažérstva kvality s použitím modelu kvality IWA2, CAF a ESG

2.1 Implementácia zásad na vybavovanie podnetov a sťažností
2.2 Implementácia zásad manažérstva informačnej bezpečnosti
2.3 Implementácia zásad manažérstva rizika, organizačnej odolnosti, pripravenosti a kontinuity
2.4 Implementácia zásad spoločenskej zodpovednosti

3.1 Zhodnotenie prínosov a náročnosti implementácie zavedenia systémov podporujúcich kultúru kvality
3.2 Vytvorenie a komunikovanie dobrej praxe z implementácie systémov podporujúcich kultúru kvality
3.3 Príprava a zverejnenie ponuky publikácií a vzdelávacích aktivít pre prostredie mimo PF

Aktivita 1.1: Vykonať samohodnotenie podľa ISO 9004 a ISO 10014.  
Cieľom aktivity bolo vykonať proces samohodnotenia Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku podľa samohodnotiacich modelov s rozdielnym prístupom – ISO 9004 a ISO 10014.
Termín realizácie aktivity: 01/2013 – 04/2013

Pre potreby dosiahnutia cieľov aktivity boli vypracované školiace materiály a účastníci projektu z radov pedagógov Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku zvládli prostredníctvom školení problematiku ISO 9001 (základná koncepcia manažérstva kvality) a v nadväznosti na tieto znalosti zvládli aj princípy samohodnotenia podľa návodov na samohodnotenie uvedených v ISO 9004 a ISO 10014. Celkom boli realizované 4 školenia a jeden seminár:

 • Využitie ISO 9001 vo vzdelávacej inštitúcii ako základ pre procesy samohodnotenia podľa ISO 9004
 • Využitie ISO 9001 vo vzdelávacej inštitúcii ako základ pre procesy samohodnotenia podľa ISO 10014
 • Princípy a proces samohodnotenia pre vzdelávacie inštitúcie podľa normy ISO 9004
 • Princípy a proces samohodnotenia pre vzdelávacie inštitúcie podľa normy ISO 10014
 • Zhrnutie procesov samohodnotenia PF KU

Samohodnotenie bolo na príkladoch vykonané pod dohľadom konzultantov. Riešiteľský tím bol rozdelený na dve základné skupiny a neskôr na skupiny po 3-4 riešiteľoch, aby  boli pre všetky oblasti vykonané hodnotenia samotnými členmi riešiteľského tímu.
Výsledky procesu samohodnotenia Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku boli sústredené u konzultantov a boli porovnávané s cieľom komparácie a identifikácie prínosov. Tieto výstupy boli predstavené na hodnotiacom seminári.

Za hlavný efekt procesu samohodnotenia je možné považovať:

 • hodnotenie vlastnej inštitúcie (fakulty) prostredníctvom interných pracovníkov;
 • získanie informácií o východiskách na ďalšie zlepšovanie;
 • využitie systémového, opakovateľného prístupu k hodnoteniu.

Ako vedľajšie efekty sa preukázateľne prejavil:

 • nárast záujmu o zapojenie sa pracovníkov a o zlepšovanie všetkých činností a produktov fakulty;
 • transformovanie všeobecného prístupu na podmienky vzdelávacej inštitúcie typu fakulta.

Získané poznatky zo samohodnotenia je možné naďalej rozvíjať v zmysle:

 • potvrdenia silných stránok;
 • sumarizácie hodnotenia príležitostí  a stanovenie priorít zlepšovania fakulty.

Publikácia:
Miroslav HRNČIAR, Emília JANIGOVÁ, Nadežda STOLLÁROVÁ:  Procesy samohodnotenia vzdelávacej inštitúcie – samohodnotenie podľa  ISO 9004 a ISO 10014

Obsah publikácie - na základe Vašej požiadavky Vám zašleme printovú verziu publikácie. Kontaktujte

Závery riešenia aktivity 1.1

 
Aktivita: 1.2 Prebrať najlepšie skúsenosti z modelov TQM pre vzdelávanie
Cieľom aktivity bolo preskúmať špecifické prístupy modelov komplexného manažérstva kvality, ktoré boli upravené pre potreby vzdelávacích inštitúcií. Išlo o modely EFQM, CAF a MBQA pre vzdelávacie inštitúcie. Tieto modely boli analyzované a boli využité vhodné oblasti pre rozšírenie poznatkov týkajúcich sa modelov kvality vo vzdelávaní.
Termín realizácie aktivity: 05/2013 – 09/2013

Pre potreby dosiahnutia cieľov aktivity boli vypracované školiace materiály a účastníci projektu z radov pedagógov Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku zvládli prostredníctvom školiacich a poradenských aktivít:

Školiace aktivity:

 • Školenie k aktivite 1.2 – „Školenie o modeli CAF and Education“. Účelom školenia bolo predstavenie prístupov modelu CAF so osobitným zameraním na oblasť vzdelávania.
 • Školenie k aktivite 1.2 – „Školenie o modeli EFQM in Education“. Účelom školenia bolo oboznámenie sa s rozpracovaním hodnotiacich modelu EFQM špeciálne upravenými pre vysoké školy.
 • Workshop v rámci aktivity 1.2 – „Najlepšie skúsenosti TQM uplatňované na PF KU v Ružomberku“. Účelom workshopu bolo premietnuť poznatky a skúsenosti z predstavených modelov a koncepcií TQM do prostredia Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku


Poradenské aktivity:
Pri poradenských aktivitách prebehli separátne diskusie so zástupcami Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku (dekanom, prodekankami, zástupcami akademického senátu a vedúcimi fakultných súčastí), ktorých cieľom bolo oboznámiť sa s relevantnými dokumentmi a aktivitami, realizovanými alebo pripravovanými PF KU v súlade s tvorbou a implementáciou vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania. Cenné boli aj stretnutia s prorektorom pre kvalitu a komplexnú akreditáciu, ktorých účelom bolo zosúladiť realizované aktivity s celkovým zámerom Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Využívané zdroje a prístupy pri riešení aktivity
Súčasťou riešenia zadania bola aj práca so zdrojmi, ktoré predstavovali:

Tento dokument obsahuje explicitný záväzok Katolíckej univerzity v Ružomberku ku kvalite vzdelávania (časti 2.1 Kvalita vzdelávacích činností a 2.2 Kvalita akademického života) a taktiež je tu riešený vzťah univerzity a jej súčastí k manažérstvu kvality (časť 5.4 Manažérstvo kvality).    

 • Modely komplexného manažérstva kvality prispôsobené pre oblasť vzdelávania (CAF, EFQM). Tieto modely boli v priebehu riešenia aktivity priebežne prekladané a odovzdávané účastníkom na diskusiu.

Pri práci s týmito materiálmi je možné konštatovať nasledujúce fakty, ktoré ovplyvnili postup riešenia konzultačného zadania:

 • Časti Dlhodobého zámeru KU pomerne jednoznačne deklarovali záväzok Katolíckej univerzity v Ružomberku a jej súčastí ku kvalite. Záväzok ku kvalite je formulovaný prostredníctvom stratégií a indikátorov. Prístupy je možné vnímať veľmi pozitívne za predpokladu, že sú hlbšie rozpracované aj na úroveň Pedagogickej fakulty KU.
 • Pri príprave na riešenie zadania boli zvažované dva modely CAF pre vzdelávanie, a to:

          - model CAF and Education, ktorý bol postavený na verzii CAF 2006 a v tejto verzii nebol preložený do slovenského jazyka (konzultanti pracovali s jeho anglickou verziou);
          - model CAF Education, ktorý síce nadväzuje na verziu CAF 2013 a je teraz zásluhou Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku preložený do slovenského jazyka, je však z pohľadu rozsahu prispôsobenia na potreby vzdelávacích inštitúcií skromnejší ako predchádzajúca verzia;

Publikácia:
Miroslav HRNČIAR: Dobrá prax komplexného manažérstva kvality vo vzdelávaní

Obsah publikácie - na základe Vašej požiadavky Vám zašleme printovú verziu publikácie. Kontaktujte

Závery riešenia aktivity 1.2

 
Aktivita: 1.3 Prebrať najlepšie skúsenosti z ISO 29990
Cieľom aktivity bolo preskúmať požiadavky ISO 29990 vo vzťahu k vysokoškolskému vzdelávaniu a využiť vhodné oblasti pre rozšírenie poznatkov týkajúcich sa modelov kvality vo vzdelávaní predovšetkým v oblasti plnenia požiadaviek externých zainteresovaných strán (zamestnávateľov).
Termín realizácie aktivity: 07/2013 – 10/2013

Norma ISO 29990 stanovuje požiadavky na poskytovateľov vzdelávacích služieb. Prioritne je orientovaná na neformálne vzdelávanie a prípravu, v rámci projektu mala Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku záujem využiť túto normu na tri spôsoby:

 • ako inšpiráciu pre preskúmanie a plnenie požiadaviek zainteresovaných strán a systém hodnotenia (keďže táto norma stanovuje požiadavky na hodnotenie vzdelávacej aktivity zo strany študentov i samotnej organizácie, čo je zaujímavé aj z pohľadu štandardov ESG);
 • ako posilnenie systému vzdelávania na vysokej škole, ale aj ako nástroja, ktorý môže byť šírený ako doplnkový a podporný nástroj k systému vnútorného zabezpečovania kvality. Z toho dôvodu uvedené požiadavky boli uplatnené aj na pôde Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku a funkčnosť systému (uplatnenie požiadaviek) bola aj preverená;
 • spolu s normou ESG ako základňu pre preskúmanie learning outcomes – výsledkov vzdelávania, predovšetkým z pohľadu ich uplatniteľnosti v praxi.

Publikácia:
Ján KAMOĎA, Miroslav ŠPÁNIK, Pavol Budaj: Skvalitnenie prístupu ku vzdelávaniu prostredníctvom implementácie normy ISO 29990

Obsah publikácie - na základe Vašej požiadavky Vám zašleme printovú verziu publikácie. Kontaktujte gabriela.saxova@ku.sk 

Závery riešenia aktivity 1.3

 
Aktivita: 1.4. Udržiavať a zlepšovať systém manažérstva kvality s použitím modelu kvality IWA2, CAF a ESG
Jej cieľom bolo v nadväznosti na predchádzajúce projekty OP Vzdelávanie „Posilnenie kultúry kvality na Katolíckej univerzite  v Ružomberku“ a „Zvýšenie kvality vzdelávania, výskumu a systému riadenia na KU“ udržiavať a zlepšovať systém zabezpečovania kvality prostredníctvom opakujúcich sa preskúmaní manažmentom a realizáciou Akčného plánu zlepšovania.
Termín realizácie aktivity: 04/2013 – 12/2013

Realizované činnosti:

 • Príprava a realizácia procesu samohodnotenia podľa modelu CAF vrátane prípravy Akčného plánu zlepšovania – zameraný na komplexné zlepšovanie systému riadenia univerzity na všetkých úrovniach. Keďže sa predpokladá úprava modelu CAF 2006 na verziu CAF 2012, použitý bude aktuálny model (ak bude do doby riešenia aktivity zverejnený);
 • Preskúmanie plnenia požiadaviek ISO 9001 (IWA 2) – prioritne zameraný na vnútorné preskúmanie požiadaviek IWA2 s orientáciou na manažment univerzity, jeho prístup k stanovovaniu a revízii cieľov, k identifikácii procesov a prideľovaniu zdrojov, a taktiež jeho pôsobenie pri preskúmavaní dopadov na systém manažérstva KU;
 • Revízia uplatňovania a prínosov štandardov na báze ESG – zhodnotenie zvládnutia implementácie štandardov, ich uplatňovania a identifikovanie prínosov pre zlepšenie systému kvality vzdelávania.
 • Zhodnotenie prístupov a prínosov zavedených systémov kvality a ich integrácia – vytvorenie súboru poznatkov a odporúčaní z využívania uvedených systémov vnútorného zabezpečovania kvality a integrovanie týchto systémov do „Systému vnútorného zabezpečovania kvality Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku“, formulovanie a komunikovanie záväzku vedenia Pedagogickej fakulty KU k udržiavaniu a rozvíjaniu systému vnútorného zabezpečovania kvality.

Všetky činnosti tejto aktivity boli zamerané na efektívne udržiavanie už vytvorených systémov zabezpečovania kvality a získanie ďalších praktických poznatkov a skúseností.

Publikácia:
Miroslav HRNČIAR, Štefan TKÁČIK: Podpora tvorby, udržiavania a zlepšovania vnútorného systému kvality na vysokých školách

Obsah publikácie - na základe Vašej požiadavky Vám zašleme printovú verziu publikácie. Kontaktujte gabriela.saxova@ku.sk

Závery riešenia aktivity 1.4


Aktivita 2.1.: Implementácia zásad na vybavovanie podnetov a sťažností
Cieľom aktivity bolo analyzovať a uplatniť prístupy noriem ISO 10001-10004 pre oblasť riešenia vzťahov so študentmi a ďalšími zainteresovanými stranami.
Termín realizácie aktivity: 01/2014 – 05/2014

V rámci aktivity sú v zmysle harmonogramu vykonané nasledovné činnosti:

 • Analýza prístupov k riešeniu podnetov a sťažností zo strany študentov, vrátane zabezpečenia antidiskriminačných opatrení;
 • Preskúmanie prístupov ISO 10001, 10002, 10003 a ISO/TS 10004 a porovnanie zistení z analýzy s požiadavkami a návodmi týchto noriem;
 • Uplatnenie návodov na zlepšenie systému riešenia podnetov a sťažností, vrátane prípravy a zavedenia antidiskriminačných opatrení;
 • Uplatnenie návodov na monitoring a meranie spokojnosti zákazníkov/študentov podľa ISO/TS 10004 v procese merania spokojnosti študentov.

Súčasťou realizácie vzdelávacích aktivít bolo vypracovanie stratégie na predchádzanie a elimináciu diskriminácie počas realizácie aktivity, zabezpečenie dostupnosti vzdelávacích a informačných aktivít pre zdravotne postihnuté osoby.

Závery riešenia aktivity 2.1


Aktivita 2.2.: Implementácia manažérstva informačnej bezpečnosti
Cieľom aktivity je analyzovať systém manažérstva informačnej bezpečnosti podľa požiadaviek normy ISO/IEC 27001 pre podporu systému manažérstva kvality vo vzťahu k Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku.
Termín realizácie aktivity: 07/2013 – 12/2014

Plánované činnosti aktivity:
Na najvyššej úrovni predstavujú činnosti potrebné pre vybudovanie systému informačnej bezpečnosti:

 • Preskúmanie súčasnej úrovne plnenia požiadaviek normy ISO/IEC 27001;
 • Prekonanie nezhôd medzi požiadavkami normy a súčasným stavom prostredníctvom navrhnutých opatrení;
 • Implementácia systému a vyškolenie určených zamestnancov;
 • Preskúmanie funkčnosti  systému manažérstva informačnej bezpečnosti internými   auditmi;
 • Vyhodnotenie preskúmania systému a realizácia opatrení vyplývajúcich z vyhodnotenia;
 • Zhrnutie poznatkov z budovania systému informačnej bezpečnosti pre univerzitné pracoviská.

 

Výstupy aktivity:

Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku sa sústreďuje na dve hlavné oblasti: vedecko–výskumnú a pedagogickú s rôznym rozsahom pôsobnosti. PF UK je popredným pracoviskom v oblasti vzdelávania, poskytuje, rozvíja a šíri vzdelanosť všetkým, ktorí po nej túžia a vychováva absolventov na úrovni súčasných vedeckých poznatkov s rešpektovaním a samotným žitím kresťanských hodnôt.
Vo vedecko-výskumnej oblasti je poslaním PF UK realizovať vedu a umenie v slobodnom a otvorenom priestore vedeckého bádania s orientáciou na integráciu a komplementaritu osobnosti človeka s dôrazom na efektivitu výskumných projektov a na výchovu ďalšej generácie mladých a perspektívnych výskumných pracovníkov.

Počas konzultačných a pracovných stretnutí o dôležitých aktívach pedagogickej fakulty boli stanovené nasledovné skupiny vlastníkov aktív:

 1. Ekonomické oddelenie
 2. Študijné oddelenie
 3. Projektové oddelenie
 4. Dekan fakulty
 5. Personálne oddelenie
 6. Prevádzkovo technické oddelenie
 7. Stredisko informačných technológií a propagácie

Uvedení vlastníci aktív majú vo svojej kompetencii najdôležitejšie aktíva fakulty, od ktorých závisí bezproblémový chod fakulty, úspešnosť pri získavaní rozpočtových aj grantových prostriedkov, bezpečnosť , dostupnosť a integrita potrebných informácií. V prehľade uvedieme aktíva jednotlivých skupín vlastníkov, ktoré sme identifikovali ako podstatné pre činnosť fakulty.

V organizačnom poriadku fakulty sme identifikovali ďalších potenciálnych vlastníkov aktív, ktoré sú dôležité pre chod fakulty :

 1. Sekretariát dekana
 2. Referát pre kvalitu a akreditáciu
 3. Referát pedagogických a odborných praxí
 4. Referát pre vedu a umenie
 5. Referát pre zahraničné vzťahy a mobility
 6. Podateľňa
 7. Edičné oddelenie

Závery riešenia aktivity 2.2

 

Aktivita 2.3.: Implementácia zásad manažérstva rizika, organizačnej odolnosti, pripravenosti a kontinuity
Cieľom aktivity je zlepšiť prístupy k riziku a k riešeniu neplánovaných udalostí s potenciálom nepriaznivého dopadu na činnosť Pedagogickej fakulty KU   s využitím zásad a návodov noriem ISO 31000 a ASIS SPC.1-2009 pre oblasť manažérstva rizika a organizačnej odolnosti.
Termín realizácie aktivity: 03/2014 – 12/2014

Plánované  činnosti aktivity:

 • Analýza požiadaviek týkajúcich sa rizika, organizačnej odolnosti (bezpečnosti, pripravenosti a kontinuity) na Katolíckej univerzite v Ružomberku Analýza súčasného stavu v manažérstve rizika;
 • Implementácia zásad a návodov týkajúcich sa manažérstva rizika a organizačnej odolnosti s použitím noriem ISO 31000, ISO/IEC 31010 a Pedagogickej fakulty KU   s využitím zásad a návodov noriem ISO 31000 a ASIS SPC.1-2009;
 • Zhrnutie skúsenosti z procesu implementácie a prínosy manažérstva rizika a organizačnej odolnosti vo vzdelávacej organizácii typu vysoká škola.

Závery riešenia aktivity 2.3


Aktivita 2.4.: Implementácia zásad spoločenskej zodpovednosti
Cieľom aktivity je implementovať princípy spoločenskej zodpovednosti na základe usmernenia podľa normy ISO 26000.
Termín realizácie aktivity: 05/2014 – 12/2014

Plánované  činnosti aktivity:

 • Analýza súčasného vnímania spoločenskej zodpovednosti v kontexte so systémom vnútorného zabezpečovania kvality PF KU (určenie zainteresovaných strán a ich požiadaviek vo väzbe na zabezpečovanie kvality);
 • Priemet zásad spoločenskej zodpovednosti do systému vnútorného zabezpečovania kvality v prostredí PF KU v Ružomberku (zapojenie zainteresovaných strán, formulovanie antidiskriminačných opatrení, zohľadňovanie práv a požiadaviek študentov, zamestnancov, životného prostredia, mestskej a regionálnej komunity, spôsob zabezpečovania prevádzky univerzity a pod);
 • Identifikovanie prínosu spoločenskej zodpovednosti pre univerzitu;
 • Vytvorenie súboru poznatkov a skúseností z implementácie zásad spoločenskej zodpovednosti na pôde univerzity.

Tieto princípy podporujú systém vnútorného zabezpečovania kvality predovšetkým vzhľadom na plnenie požiadaviek zainteresovaných strán nad rámec štandardizovaných prístupov, ktorým sa venovala aktivita 1.1. tohto projektu (ISO, ESG).

Závery riešenia aktivity 2.4


Aktivita 3.1. Zhodnotenie prínosov a náročnosti implementácie zavedenia systémov podporujúcich kultúru kvality
Cieľom aktivity je preskúmať, identifikovať a analyzovať skúsenosti z priebehu implementácie systémov tvoriacich podporný mechanizmus pre zvyšovanie kultúry na Katolíckej univerzite v Ružomberku a jej súčastí.
Termín realizácie aktivity: 01/2015 – 03/2015

Plánované  činnosti aktivity:

 • Príprava a realizácia prieskumu medzi zainteresovanými stranami o vnímanej náročnosti implementácie systémov manažérstva a o vnímaných prínosoch pre systém vnútorného zabezpečenia kvality vzdelávania;
 • Analýza správ z priebehu aktivít 1.1 – 2.4;
 • Vytvorenie a použitie metodiky na porovnanie nákladov a prínosov

Táto aktivita s uvedenými činnosťami tvorí základ pre celofakultnú diskusiu o efektívnosti implementácie a udržiavania podporných systémov na posilňovanie kultúry kvality a systém vnútorného zabezpečovania kvality vzdelávania.


Aktivita 3.2. Vytvorenie a komunikovanie dobrej  praxe z implementácie systémov podporujúcich kultúru kvality
Cieľom aktivity je prostredníctvom workshopu a vnútrofakultnej diskusie na základe poznatkov a skúseností riešiteľov, ako aj na základe porovnania nákladov, prínosov a dopadov identifikovať najlepšie praktiky z procesu implementácie konkrétnych podporných systémov do prostredia Pedagogickej fakulty, ktoré majú slúžiť pre zosilnenie a zefektívnenie činnosti systému vnútorného zabezpečovania kvality.
Termín realizácie aktivity: 04/2015 – 06/2015

Plánované činnosti aktivity:

 • Príprava a realizácia workshopov;
 • Určenie základného súboru najlepších praktík a odporúčaní pre proces implementácie a udržiavania systému vnútorného zabezpečenia kvality vzdelávania s podporou štandardizačných manažérskych nástrojov;
 • Identifikácia oblastí na prípravu vzdelávacích aktivít pre vzdelávacie inštitúcie mimo prostredia Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity;
 • Stanovenie základného rámca pre tvorbu publikácií a prípravu vzdelávacích aktivít.


Aktivita 3.3. Príprava a zverejnenie ponuky publikácií a vzdelávacích aktivít pre prostredie mimo PF
Cieľom aktivity je identifikovať pozitívne i negatívne skúsenosti z implementácie konkrétnych podporných systémov do prostredia Pedagogickej fakulty KU, slúžiacich na zosilnenie a zefektívnenie činnosti systému vnútorného zabezpečovania kvality a zhrnúť ich do prípravy školení a vytvorenia publikácií aj pre iné vzdelávacie inštitúcie - vysoké školy.
Termín realizácie aktivity: 07/2015 – 12/2015

Plánované činnosti aktivity:

 • Vytvorenie publikácie a ich recenzovanie;
 • Návrh a vytvorenie vzdelávacích aktivít pre vybrané oblasti a ich recenzovanie;
 • Propagácia (ponuka) a realizácia vzdelávacích aktivít pre vzdelávacie inštitúcie mimo  Pedagogickej fakulty KU;
 • Vytvorenie súhrnnej správy z projektu s revíziou záväzku a cieľov v oblasti kvality pre PF KU na ďalšie obdobie (do roku 2018).

Publikácia:
Miroslav HRNČIAR: Podpora riadenia vzdelávacej inštitúcie normami systémov manažérstva

Obsah publikácie - na základe Vašej požiadavky Vám zašleme printovú verziu publikácie. Kontaktujte gabriela.saxova@ku.sk

 

pas loga eu

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

 

august 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

multilanguage website 

ais2   email   stravovanie

 

isic preukazy   instagram   facebook

pk baner

pk baner

informacie o studiu

alumni klub ku banner

kalendar podujati 2019

elearning pfku

studentske zlavy pfku

propagacne video pfku

bulletin pfku

baner ccvpfku

studia scientifica

kto vie nech uci baner