Jedným zo strategických cieľov zvyšovania efektívnosti a kvality práce  ako aj posilnenia výnimočnosti slovenských vysokých škôl a zvyšovania ich medzinárodného uznania je budovanie systémov manažérstva kvality na vysokých školách implementáciou modelu CAF 2006 v súčasnosti CAF 2013.


Spoločný systém hodnotenia kvality (The Common Assessment Framework – CAF) je nástrojom komplexného manažérstva kvality, inšpirovaný modelom výnimočnosti Európskej nadácie pre manažérstvo kvality (EFQM) a modelom nemeckej Akadémie Speyer.
Katolícka univerzita v Ružomberku buduje systém manažérstva kvality  pomocou modelu CAF už od roku 2007, kedy sa vedenie KU prihlásilo k účasti  na pilotnom projekte implementácie modelu CAF, s názvom  „Metodika CAF a príprava samohodnotenia –školenia pre MŠ SR, vysoké školy a univerzity“.  Uvedený projekt bol súčasťou riešenia úloh Projektu technickej podpory rozvoja ľudského kapitálu, riešených pre rezort školstva v rámci pôžičky zo Svetovej banky, kde zadávateľom projektu bolo Ministerstvo školstva SR a konzultantom Slovenská spoločnosť pre kvalitu. Cieľom projektu bola realizácia školení o modeli CAF pre zástupcov ministerstva školstva, vysokých škôl a univerzít  a podpora pri  jeho implementácii.
Katolícka univerzita v Ružomberku sa aktívne zapojila do uvedeného projektu v období od   novembra 2007 do mája 2008. Cieľom bolo prezentovať vybraným zástupcom verejných vysokých škôl a univerzít model CAF, vyškoliť určený počet zamestnancov a vykonať samohodnotenie univerzity s následným externým posúdením konzultantmi projektu.

Druhý krát sa Katolícka univerzita stretla s modelom CAF v r. 2010, kedy Pedagogická fakulta KU úspešne podala projekt Agentúre Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľskému orgánu pod riadiacim orgánom pre Operačný program Vzdelávanie. Projekt s názvom „Posilnenie kultúry kvality na Katolíckej univerzite v Ružomberku“, bol schválený a bol riešený od mája 2010 do apríla 2013. 
Jeho strategickým cieľom bolo stať sa v dlhodobej perspektíve vedúcim pracoviskom v uplatňovaní inovatívnych prístupov v manažérstve kvality na VŠ, zaviesť systém manažérstva kvality na úrovni rektorátu, zúčastnených fakúlt zapojených do projektu, a vytvoriť tak predpoklady k výmene skúseností s udržiavaním systému manažérstva kvality a s trvalým zlepšovaním s ďalšími univerzitami. Do projektu sa zapojili Pedagogická fakulta, Fakulta zdravotníctva, Teologická fakulta a Rektorát KU.
Ďalším projektom Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorý bol v realizácii od novembra 2011 do októbra 2013 bol projekt s názvom: „Zvýšenie kvality vzdelávania, výskumu  a systému riadenia na Katolíckej univerzite v Ružomberku“.  Pedagogická fakulta bola  aktívnym účastníkom riešenia a jej zamestnanci boli významnou cieľovou skupinou projektu.

Vďaka uvedeným projektom mala Pedagogická fakulta KU v Ružomberku usporiadané znalosti a skúsenosti s implementáciou štandardizovaných procedúr vnútorného riadenia kvality. Od riešenia uvedených projektov sa však očakávalo, že vytvoria základnú platformu pre systém vnútorného zabezpečovania kvality na Pedagogickej fakulte KU a vytvoria tak základňu „dobrej praxe“ v oblasti manažérstva kvality. Už v priebehu riešenia projektov (napr. z procesu prezentácie plnenia požiadaviek IWA2, resp. z procesu samohodnotenia podľa modelu CAF) sa ukázal potenciál ďalších oblastí na zlepšovanie systému vnútorného zabezpečovania kvality na Pedagogickej fakulte KU, predovšetkým v oblastiach:

  • vzťahu k študentom, vzhľadom na štandardizáciu systému komunikácie pri podávaní podnetov na zlepšovanie systému vnútorného zabezpečovania kvality;
  • vzťahu k bezpečnosti informácií, nevyhnutných pre oblasť komunikácie, ale predovšetkým operatívneho a strategického riadenia Pedagogickej fakulty KU;
  • riadenia rizika a zabezpečenie pripravenosti a kontinuity Pedagogickej fakulty KU vzhľadom na zmeny situácie vo vonkajšom a vnútornom;
  • štandardizácie prístupov k spoločenskej zodpovednosti, ktorá by sa mala ako nosný motív vzhľadom na zameranie Katolíckej univerzity a obzvlášť Pedagogickej fakulty prejavovať nielen vo vnútornom prostredí fakulty, ale aj navonok (partneri, mesto, región) a predovšetkým pri vzdelávaní študentov (spoznanie štandardizovaného prístupu k spoločenskej zodpovednosti priblíži explicitne túto oblasť aj študentom a učiteľom).

Problematiku uvedených oblastí od januára 2013 Pedagogická fakulta KU rieši v rámci realizácie projektu „Budovanie dobrej praxe v oblasti vnútorného systému zabezpečovania kvality na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku“.

 

jún 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

multilanguage website 

ais2   email   stravovanie

 

isic preukazy   instagram   facebook

pk baner

pk baner

informacie o studiu

alumni klub ku banner

kalendar podujati 2019

elearning pfku

studentske zlavy pfku

propagacne video pfku

bulletin pfku

baner ccvpfku

studia scientifica

kto vie nech uci baner