projekt logo21

 

Kto vie, nech učí
Základné informácie o našom projekte:


Názov: Kto vie, nech učí

Doba realizácie: október 2020 – september 2023
Operačný program: Ľudské zdroje
Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
Prioritná os: Vzdelávanie
Kód projektu v ITMS2014+: 312011AKK9
Kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.3.1-01; 312011AKK9
Celkové náklady na projekt: 312 582,27 €
Investičná priorita: Zlepšenie kvality, efektívnosti a prístupu k terciárnemu a ekvivalentnému vzdelávaniu s cieľom zvýšiť počet študujúcich a úroveň vzdelania, najmä v prípade znevýhodnených skupín
Špecifický cieľ: Zvýšiť kvalitu VŠ vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov
v oblasti výskumu a vývoja s cieľom dosiahnuť prepojenie VŠ vzdelávania s potrebami trhu práce.

 

Popis a cieľ nášho projektu:
Hlavným cieľom nášho projektu Kto vie, nech učí (KVNU) je účinnejšie prepojiť teoretické vzdelávanie na akademickej pôde a praktické vzdelávanie v cvičných školách a cvičných školských zariadeniach u študentov Pedagogickej (PF) a Filozofickej fakulty (FF) Katolíckej univerzity (KU) v Ružomberku a dosiahnuť tak skvalitnenie prípravy budúcich pedagógov a odborných pracovníkov.

Cieľovou skupinou projektu sú študenti dennej formy štúdia bakalárskeho a magisterského stupňa študujúci na PF a FF KU v študijných odboroch učiteľstvo a pedagogické vedy.

 

Hlavnou aktivitou projektu je "Vytváranie siete cvičných škôl v rámci prípravy na povolanie učiteľa" v súlade s hlavnou aktivitou sú v projekte paralelne realizované tri podaktivity:

 

1) prax študentov učiteľských fakúlt – prax budúcich učiteľov
Cieľom podaktivity č. 1 je rozšíriť praktické kompetencie a rozvíjať pedagogické a odborné zručnosti študentov PF a FF KU prostredníctvom navýšeného počtu hodín pedagogickej praxe/praktickej prípravy a inovovaného (reflexívneho) modelu hospitačnej a súvislej pedagogickej praxe.


2) stáž študentov študijných programov pripravujúcich budúcich pedagogických a odborných zamestnancov
Cieľom podaktivity č. 2 je získať praktické skúsenosti s organizáciou a fungovaním školy alebo školského zariadenia študentmi PF a FF KU, a to formou stáže študentov študijných programov pripravujúcich budúcich pedagogických a odborných zamestnancov.


3) tvorba podporných metodických a vzdelávacích materiálov
Cieľom podaktivity č. 3 je podporiť reflexívny model praxe študentov PF a FF KU prostredníctvom vypracovania inovatívnych vzdelávacích a metodických materiálov pre študentov a pedagogických zamestnancov cvičnej školy alebo cvičného školského zariadenia.

 

Pedagogická prax projektu Kto vie, nech učí

word icon small Dohoda o vykonaní práce - súvislá prax
word icon small Kontaktný list o pedagogickej praxi
word icon small Metodické materiály súvislá prax
word icon small Príloha č. 1 – Výkaz cvičnej školy a cvičného školského zariadenia
word icon small Súhlas s vykonaním pedagogickej praxe
word icon small Zmluva o spolupráci s cvičnou školou

 

 

Plagát projektu (stiahnuť v PDF)

 

kto vie nech uci

jún 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

multilanguage website 

ais2   email   stravovanie

 

isic preukazy   instagram   facebook

pk baner

pk baner

informacie o studiu

alumni klub ku banner

kalendar podujati 2019

elearning pfku

studentske zlavy pfku

propagacne video pfku

bulletin pfku

baner ccvpfku

studia scientifica

kto vie nech uci baner