Adresa:
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Ústav transdisciplinárnych štúdií v životnom prostredí
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok

 

Kontakt:

tel.: +421 44 432 6842

 

Riaditeľ:
prof. RNDr. Mária Kozová, CSc.
maria.kozova[zavinac]ku.sk

 

Členovia a spolupracovníci:

prof. RNDr. Mária Kozová, CSc. maria.kozova[zavinac]ku.sk

doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc jaroslav.demko[zavinac]ku.sk

doc. Ing. Ľubica Černá, PhD. lubica.cerna[zavinac]ku.sk

 

Zameranie ústavu:
Ústav vykonáva, zabezpečuje a rozvíja potrebné vedecké a pedagogické zázemie v oblasti výskumu č. 10 „Environmentalistika a ekológia“ v odbore 4.3.3. Environmentálny manažment. Vedecká činnosť ústavu je zameraná na rozvoj inovatívnych metodických prístupov, ktoré prispejú k skvalitneniu manažmentu životného prostredia, prehĺbeniu poznania v oblasti ochrany a udržateľného využívania prírodných zdrojov, aplikovanej ekonómie, priestorového plánovania a regionálneho rozvoja. Svojou vedeckou a pedagogickou činnosťou ústav nadväzuje najmä na aktuálne prebiehajúce medzinárodné vedecké a edukačné programy, a to Horizont 2020 a ERASMUS+ a ďalšie domáce a medzinárodné programy.

Víziou rozvoja ústavu je stať sa špičkovou vedecko-pedagogickou inštitúciou v oblasti v životného prostredia. Ústav po jeho dobudovaní má ambíciu rozvíjať vedecký výskum a vzdelávacie programy v širšie orientovanom zameraní na environmentálne interdisciplinárne a transdisciplinárne štúdie. Predovšetkým transdisciplinárnosť vo výskume stavia vedeckú komunitu medzi aktérov rozhodovania, tvorby politík a alternatív rozvoja územia. Vytvára vedeckej komunite príležitosť reflektovať aktuálny spoločenský vývoj – na nadnárodnej, národnej, regionálnej a lokálnej úrovni.

Ústav svojim vedeckým potenciálom prispeje k praktickému riešeniu environmentálnych problémov na regionálnej a lokálnej úrovni. Pri riešení environmentálnych projektov na regionálnej a lokálnej úrovni spolupracuje so zainteresovanými subjektmi z akademickej a odbornej sféry, verejnej správy, podnikateľskej sféry, tretieho sektora a miestnej komunity a aktívne pomáha budovať regionálne partnerstvá pre participatívne plánovanie.

 

Spolupráca ústavu s ďalšími pracoviskami:
Pracovníci ústavu spolupracujú na vedecko-výskumných projektoch s pracovníkmi katedier a ústavov Pedagogickej fakulty KU, a to najmä s Katedrou geografie, Katedrou biológie a ekológie, Katedrou chémie a fyziky, Katedrou sociálnej práce a Katedrou informatiky a pracovníkmi ďalších partnerských domácich a zahraničných vedeckých a pedagogických pracovísk. Ústav si buduje partnerstvá formou dohôd o spolupráci s významnými domácimi a zahraničnými vedeckými, odbornými a podnikateľskými organizáciami, s orgánmi samosprávy a štátnej správy a s environmentálnymi mimovládnymi organizáciami.

 

Pracovníci Ústavu transdisciplinárnych štúdií v životnom prostredí:
prof. RNDr. Mária Kozová, CSc. (poverená vedením ústavu)
prof. prof.h.c. Dr. MVDr. Jozef Laurinčík, DrSc.
prof. RNDr. František Petrovič, PhD.
doc. Ing. Ľubica Černá, PhD.
doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc.
doc. Mgr. Tatiana Kluvánková, PhD.
Ing. Ján Machava, PhD.

 

Externí spolupracovníci ústavu:
prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD., Ústav manažmentu STU v Bratislave
doc. RNDr. Eva Pauditšová, PhD., Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Mgr. Veronika Gužik-Chobotová, PhD., Ústav ekológie lesa SAV, Zvolen, pobočka Bratislava
Mgr. Eva Streberová, PhD., Ústav ekológie lesa SAV, Zvolen, pobočka Bratislava
RNDr. Miroslav Blaženec, PhD., Ústav ekológie lesa SAV, Zvolen
Ing. Rastislav Jakuš, PhD., Ústav ekológie lesa SAV, Zvolen
Ing. Dušan Bevilaqua, PhD., t. č. dôchodca (ochrana prírody a krajiny, praktický manažment chránených území)
RNDr. Eva Stanková, PhD., SZČO (projektový a ochranársky manažment, výskum v oblasti prírodných vied)
Ing. Vladimír Šmidriak, PhD., člen Environmentálnej subkomisie Konferencie biskupov Slovenska


Dokumenty:

 

pdf logo 2 Výročná správa ústavu za rok 2015

 

marec 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

multilanguage website 

ais2   email   stravovanie

 

isic preukazy   instagram   facebook

pk baner

pk baner

informacie o studiu

kalendar podujati 2019

elearning pfku

studentske zlavy pfku

propagacne video pfku

bulletin pfku

baner ccvpfku

studia scientifica

alumni klub ku banner 

kto vie nech uci baner