Obsah článku

Adresa:

Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta v Košiciach Katedra systematickej teológie
Oddelenie dogmatiky a morálky
Hlavná 89
041 21 Košice

 

 

Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta v Košiciach Katedra systematickej teológie
Oddelenie biblických vied
Hlavná 89
041 21 Košice

 

Kontakt:

+421 55 6836 161

 

Vedúci katedry:
doc. Dr. Vladimír Juhás PhD.

 

Sekretariát katedry:

 

ŠTRUKTÚRA FUNKČNÝCH MIEST:

Funkčné miesto profesor:
prof. ThBibl.Lic. ThDr. Anton Tyrol, PhD. (SK)

Funkčné miesto docent:
doc. Dr. Vladimír Juhás PhD.

prof. Róbert Lapko, Th.D.,PhD
prof. ThDr. PaedDr. SSLic. František Trstenský, PhD. (SK)
Odborní asistenti:

prof. ThDr. PaedDr. Jozef Bieľak, PhD. (SK)

Dr. Juraj Feník, S.T.D.

Dr. Pavol Hrabovecký, S.T.D.
JUDr. ThLic. Lukáš Sekerák, PhD.

doc. ThDr. Joachim Nowak, PhD. (SK)

ThLic. Jozef Kohut, PhD.

ThDr. Martin Koleják, PhD. (SK)

ThDr. Štefan Novotný, PhD.

ThLic. František Fudaly, PhD. (SK)

Denní doktorandi:

Mgr. Ondrej Lazúr

 

 


 

doc. Dr. Vladimír JUHÁS, PhD.

telefón: 055/6836361 alebo 055/6836372

e-mail: vladojuhas@gmail.com

 

doc. ThDr. Radoslav Lojan, M.A., PhD.

email: radoslav.lojan@ku.sk

 

Dr. Pavol Hrabovecký, S.T.D.

email: pavol.hrabovecky@ku.sk

 

 


 

vedúci oddelenia:

prof. Róbert Lapko, Th.D.,PhD.

telefón: +421 55 6836 161

 

 

ŠTRUKTÚRA FUNKČNÝCH MIEST:

 

funkčné miesto profesor:

prof. ThBibl.Lic. ThDr. Anton Tyrol, PhD.

anton.tyrol[zavinac]ku.sk

 

funkčné miesto docent:
prof. Róbert Lapko, Th.D.,PhD.

robert.lapko[zavinac]ku.sk

  

prof. ThDr. PaedDr. František Trstenský, PhD.

frantisek.trstensky[zavinac]ku.sk

  

odborní asistenti:
Dr. Juraj Feník, S.T.D.

juraj.fenik[zavinac]ku.sk

 

 ThDr. Štefan Novotný, PhD.

stefan.novotny[zavinac]ku.sk

 

 doktorandi:

 

 


 

 

VÝSKUM V BIBLICKÝCH VEDÁCH

1. Práca na sérii komentárov k biblickým knihám (spolupráca s Teologickou fakultou Trnavskej univerzity)
- Komentár k biblickej knihe Exodus (Juhás, Lapko, Pigula, Tyrol)
- Komentár ku Knihe žalmov (51-100) (Juhás, Lapko, Pigula, Tyrol)
- Komentár k Markovmu evanjeliu (Fenik, Juhás, Novotný, Pigula, Trstenský)

2. Digitálna prezentácia Kamaldulského prekladu Biblie (Olejník, Trstenský, Tyrol) webstránka projektu: kb.kapitula.sk

3. Monografia Papyrusy Bodmer VIII, XIV, XV. Historický, textovokritický a exegetický výskum (Novotný, Trstenský, Fenik)

4. Komentovaná bibliografická online príručka náuky o rodine (Novotný, Pigula, Fenik, Vojtko, Lapko)

 


 

PUBLIKÁCIE

Rok 2012

Pavlove_listy_z_vazeniaFrantišek Trstenský, Pavlove listy z väzenia. Exegeticko-teologická analýza. Svit : KBD 2012, ISBN 978-80-89120-36-9 (224 strán)

Kniha je venovaná exegeticko-teologickej analýze štvorice novozákonných listov Filipanom, Filemonovi, Kolosanom a Efezanom, ktoré apoštol národov poslal z väzenia. Analýza každého zo štvorice listov je rozdelená do dvoch častí. Prvá časť predstavuje historické okolnosti, otázku autorstva, miesto a čas kompozície, literárnu štruktúru a osobitosti konkrétneho listu. Druhá časť rozoberá jednotlivé verše, pričom sa pozornosť sústreďuje na obsah a použitú literárnu formu, štruktúry, slová a obrazy.

 

 

Rok 2011

zivot_apostola_pavlaFrantišek Trstenský, Život apoštola Pavla. Svit : KBD 2011, ISBN 978-80-89120-33-8 (345 strán)
Kniha obsahuje celistvé informácie o apoštolovi Pavlovi a interpretáciu biblických textov, zaoberá sa archeologickými údajmi a predkladá užitočnú fotografickú dokumentáciu.

 

 

 

Rok 2010

Komentar_k_JAkubovmu_listuFrantišek Trstenský, Komentár k Jakubovmu listu. Svit : KBD 2010, ISBN 978-80-89120-25-3 (127 strán)

Publikácia predstavuje komentár k Jakubovmu listu. Kniha sa delí na dve hlavné časti. Prvá časť je zameraná na všeobecné informácie o tomto novozákonnom spise. Približuje dobu a miesto vzniku, literárny žáner, štýl a štruktúru ako aj hlavné teologické témy. Venuje sa otázke identifikácie autora Jakubovho listu s novozákonnými nositeľmi mena Jakub a vysvetľuje rôzne prístupy k listu v priebehu dejín. Druhá časť obsahuje exegézu jednotlivých kapitol.

 

Rok 2009

Kumran_a_jeho_zvitkyFrantišek Trstenský, Kumrán a jeho zvitky. Svit : KBD 2009, ISBN 978-80-89120-18-5 (246 strán)

Kniha opisuje históriu zvitkov od Mŕtveho mora v zornom uhle histórie, archeológie a teológie. Kniha umožňuje komplexné uvedenie čitateľovi do najdôležitejšieho biblického objavu v 20. storočí.

 

 

Amare_il_SignoreFrantišek Trstenský, Amare il Signore per vivere. Studio esegetico di Dt 30,1-10. Roma 2009, 104 pages, ISBN 978–88–548–2607–6 (104 strán)
Publikácia analyzuje časť textu z Knihy Deuteronómium, ktorá sa venuje Moabskej zmluve. V prvej časti je priblížená história výskumu tejto knihy., Druhá kapitula podáva exegetickú a teologickú analýzu vybraných veršov Dt 30,1-10.

 

 

Rok 2008

Rozumiet_Matusovmu_evanejliuFrantišek Trstenský, Rozumieť Matúšovmu evanjeliu. Svit : KBD 2008, ISBN 978-80-89120-16-4 (212 strán)

Kniha ponúka komplexný úvod do Matúšovho evanjelia. Jednotlivé kapitoly sa zaoberajú úvodnými poznámkami, prameňmi a teologickým posolstvom evanjelistu a analýzou Ježišových podobenstiev a zázrakov a pridáva aj kapitolu s rozborom vybraných textov.

 

Svet_Noveho_zakonaFrantišek Trstenský, Svet Nového zákona. Svit : KBD 2008, ISBN 978-80-89120-17-8 (166 strán)

Je to praktická publikácia určená na úvodné štúdium Nového zákona. Kniha podáva základné informácie o evanjeliách v súhrnnom pohľade na tieto spisy a ich porovnanie, ďalej podrobnejšie vysvetľuje niektoré židovské zvyky, sviatky, skupiny, hnutia, a uvádza aj niektoré sociálno-náboženské prvky života z Ježišových čias.

Rok 2011

AAA
Family and marriage in the book of Tobit : sociological and anthropological aspects / Róbert Lapko. - Kraków : Wydawnictwo Karmelitów Bosych, 2011. - 110 s. - Slov. verzia: Lapko, Róbert. Rodina a manželstvo v knihe Tobiáš : sociologické a antropologické aspekty. Svit : KBD Svit, 2011. 111 s. ISBN 978-80-89120-31-4. - ISBN 878-83-7604-131-5.

AAB
Život apoštola Pavla / František Trstenský. - [1. vyd.]. - Svit : Katolícke biblické dielo, 2011. - 348 s. - ISBN 978-80-89120-33-8.

Spišská diecéza a jej biskupi / František Dlugoš, Ľubomír Hromjak, Ľubomír Pekarčík. - [1. vyd.]. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2011. - 143 s. - ISBN 978-80-8084-695-4.

ADE
The perception of the biblical text and its adaptation to the reader´s circumstances / František Trstenský. In: Malabar theological review. - ISSN 0974-8679. - Vol.6, No.1(2011), s. 3-13.

 

Ďalšie výstupy sú zverejnené vo výročnej správe katedry za rok 2011

 


 

František Trstenský - Úvod do Knihy Žalmov

František Trstenský - Kumrán a jeho zvitky

František Trstenský - Rozumieť Matúšovmu evanjeliu

František Trstenský - Na ceste do Damasku

 


 

NÁSTENKA

Hosťovské prednášky v Rige

Katedra histórie a biblických vied sa v roku 2011 aktívne zapojila do spolupráce s Teologickým inštitútom v Lotyšsku v Rige, ktorý je afiliovaným pracoviskom Lateránskej univerzity v Ríme. Členovia katedry prof. Tyrol, Doc. Lapko, Doc. Trstenský a ThDr. Fenik mali týždňové prednášky v každom semestri z biblických predmetov, keďže tamojšiemu inštitútu chýbajú odborníci v daných predmetoch. Preto sa s prosbou o kvalifikovaných vyučujúcich obrátili na našu fakultu. Prednášky boli v anglickom, talianskom a poľskom jazyku. Aj v roku 2012 sa bude pokračovať v tejto aktivite.

Hosťovské prednášky z Izraela
Ďalšou výraznou aktivitou je pozvanie profesorov z Fakulty biblických vied a archeológie v Jeruzaleme, vystúpili so svojimi prednáškami na pôde Teologickej fakulty v Košiciach a Teologického inštitútu. Po predchádzajúcich profesoroch, ktorými boli F. Manns, E. Alliata, v roku 2011 pricestoval prof. P. Kaswalder, ktorý je odborník na biblické archeológiu a starozákonné knihy deuteronomistického diela. Na marec 2012 sú naplánované prednášky ďalšieho profesora z tejto fakulty prof. C. Bottiniho, ktorý je odborník na Evanjelium podľa Lukáša, Skutky apoštolov a Jakubov list.

Fakultný projekt
Katedra histórie a biblických vied začala v roku 2011 spoluprácu so Slovenskou národnou knižnicou (SNK) so sídlom v Martine. SNK poskytla svoje priestory a prístroje na na digitalizáciu tejto Biblie. Taktiež digitalizovala faksimile Bodmerovho papyrusu, ktorý sa nachádza v knižnici TF. V rámci vnútrofakultného projektu sa pripravuje monografia, ktorá priblíži komplexným spôsobom tento papyrus.

 


 

Letná škola jazykov Biblie 2013

Katedra histórie a biblických vied Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku ponúka záujemcom o Sväté písmo, biblické a orientálne jazyky mesačný kurz gréčtiny, hebrejčiny a sýrčiny v rámci projektu Letná škola jazykov Biblie 2013 (LŠJB 2013). Kurzy sa uskutočnia v sídle Teologickej fakulty KU (Hlavná 89, Košice) v lete 2013 v nasledujúcich termínoch:

Kurz gréčtiny pre začiatočníkov s časovou dotáciou 80 vyučovacích hodín (4 hodiny denne, pondelok – piatok) v termíne 12. august – 6. september 2013.

Kurz hebrejčiny pre pokročilých s časovou dotáciou 40 vyučovacích hodín (2 hodiny denne, pondelok – piatok) v termíne 19. august – 13. september 2013.

Kurz sýrčiny pre začiatočníkov s časovou dotáciou 40 vyučovacích hodín (2 hodiny denne, pondelok – piatok) v termíne 19. august – 13. september 2013.

„Náplňou kurzu hebrejčiny bude lektúra vybraných naratívnych a poetických textov hebrejskej Biblie a tak bude kurz určený pre záujemcov už ovládajúcich hebrejskú gramatiku prebranú v štandardných úvodných kurzoch. Absolventi získajú certifikát na úrovni pokročilý. Kurzy gréčtiny a sýrčiny budú mať charakter úvodu a nebudú predpokladať predošlú znalosť týchto jazykov. Ich cieľom bude zvládnutie základnej gramatiky nevyhnutnej pre lektúru pôvodných textov. Absolventi získajú certifikát na úrovni mierne pokročilý,“ povedal doc. Róbert Lapko, Th.D., PhD., organizátor a garant LŠJB 2013, prorektor KU poverený zodpovednosťou za zahraničné vzťahy, mobility a formáciu.

Kurz hebrejčiny a sýrčiny povedie SSL., SOAL. Peter Juhás, PhD. absolvent Pontificio Istituto Biblico v Ríme a vyučujúci na Teologickej fakulte KU a na Ludwig-Maximilians-Universität v Mníchove. Kurz gréčtiny povedie Juraj Feník, S.T.D., absolvent The Catholic University of America v USA a vyučujúci na Teologickej fakulte KU.

Poplatok za kurz gréčtiny je 100 EUR a za kurz hebrejčiny a sýrčiny 50 EUR. Bližšie informácie a možnosť záväzného prihlásenia sa do 12. júna 2013 na e-mailovej adrese lsjb2013@centrum.sk. Ubytovanie a stravu si môžu záujemcovia objednať v Kňazskom seminári sv. Karola Boromejského (Hlavná 91, Košice; tel. 055 68 36 173). Projekt LŠJB 2013 je pokračovaním minuloročného pilotného ročníka, ktorý úspešne ukončilo 10 absolventov zo Slovenska a Poľska.

 
Letná škola jazykov Biblie 2012
Možnosť zdokonaliť sa v znalosti Svätého písma ponúka záujemcom pilotný ročník Letnej školy jazykov Biblie 2012, ktorý organizuje Katedra histórie a biblických vied. Intenzívny mesačný kurz sa uskutoční v sídle fakulty v Košiciach (Hlavná 89) v dvoch termínoch – pre záujemcov o štúdium biblickej hebrejčiny od 13. augusta do 7. septembra 2012 a pre záujemcov o štúdium biblickej gréčtiny od 27. augusta 2012 do 21. septembra 2012. Organizátorom projektu je člen našej katedry doc. Robert Lapko. Projekt otvára dvere pre seriózne štúdium a poznanie Svätého písma, dejín a kultúry Blízkeho východu, napomáha zintenzívneniu dialógu s inými kresťanskými cirkvami a židovskou náboženskou obcou. Kurz povedú dvaja členovia našej katedry - Peter Juhás a Juraj Feník.
Peter Juhás, ThDr., S.S.L.
 

 

KONZULTAČNÉ HODINY

 

doc. Dr. Vladimír JUHÁS, PhD.

Pondelok 10.15 – 11.30

Štvrtok 10.15 – 11.30


ThDr.Radoslav Lojan, M.A., PhD.

Utorok 13:00 - 15:00


doc. Róbert Lapko, Th.D.,PhD.

Štvrtok 10:00 - 11:30


Dr. Juraj Feník

Utorok 10:30 - 12:30

Streda 10:00 - 11:00, 14:15 - 15:15


ThDr. Štefan Novotný, PhD.

Streda 11:00 - 12:00

Štvrtok 9:00 - 10:00


Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach, Teologický inštitút, Spišská Kapitula 12, 053 04 Spišské Podhradie


doc. ThDr. František Trstenský, PhD.

Pondelok 14:00 - 15:00

Utorok 9:00 - 11:00


 


 

Výročná správa katedry za rok 2012

 

 

apríl 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

Vrátnica
+421 55 68 36 111
Štúdium
+421 55 68 36 122
Dekanát
+421 55 68 36 100

 

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

faculty of theology

deutschtf

prijimacie konanie 2021 2022

el prihlaska tf white

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

baner ochrana maloletych

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU