logo kuRUŽOMBEROK (22. októbra 2018) – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 3 v spojení s § 103 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách zaregistrovalo štatút Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorý bol schválený akademickým senátom na jeho zasadnutí konanom dňa 25. septembra 2018. Štatút Katolíckej univerzity v Ružomberku je základným normatívno-právnym, organizačným a riadiacim predpisom.

 

Rámcovo ustanovuje, aká je organizačná štruktúra KU, aké sú platné podmienky štúdia, ale aj to, ako funguje akademická samospráva. Preto prijatie nového štatútu KU je významným medzníkom v jej vývoji, ktorý reflektuje nové legislatívne podmienky. Nový štatút prichádza po desiatich rokoch platnosti predchádzajúceho základného vnútorného dokumentu našej alma mater.

 

Rozhodnutie o registrácii štatútu ministerstvom školstva bolo doručené do elektronickej schránky KU v piatok 12. októbra. Štatút tak nadobúda účinnosť do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia o jeho registrácii. Súčasne všetky právne akty, ktoré boli prijaté na KU, musia byť do 6 mesiacov od registrácie upravené v súlade so znením nového štatútu.

 

Katolícka univerzita v Ružomberku je verejná vysoká škola. Podľa nového platného štatútu KU reprezentuje prítomnosť Katolíckej cirkvi v spoločnosti, a to nielen rešpektovaním katolíckej náuky, ale aj bádaním, službou Božiemu ľudu a dialógom s ľuďmi dobrej vôle. Cieľom je vychovať vzdelaného a mravného odborníka.

 

Katolícka univerzita v Ružomberku zachováva akademické práva a slobody – vychádzajúc z Kristovho ducha ako prameňa jednoty. Preto sa členom akademickej obce zaručuje sloboda, úprimný dialóg, vzájomný rešpekt a obrana práv každého človeka.

 

Štatút tiež spresňuje činnosť akademického senátu, správnej rady, rektora, vedeckej rady a tiež rámcovo ustanovuje podmienky na prijímanie študentov, cudzincov či na poskytnutie sociálnej podpory.

 

Keďže KU spravuje majetok a hospodári s finančnými prostriedkami zverenými Katolíckou cirkvou a štátom, musí rešpektovať právne predpisy o hospodárení pre verejné inštitúcie a má mať minimálne vyrovnané hospodárenie. Základným dokumentom pre hospodárenie je ročný rozpočet schválený akademickým senátom a správnou radou.

august 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU