25 rokov vlkolinecV dňoch 24. a 25. októbra 2018 Katolícka univerzita v Ružomberku a Mesto Ružomberok v spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brne, Biosférickou rezerváciou Dolní Morava, o.p.s, Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre a OZ Vlkolínec zorganizovali pod záštitou MUDr. Igora Čombora, PhD., primátora Mesta Ružomberok a doc. Ing. Jaroslava Demka, CSc., rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku, konferenciu: 25. výročie zápisu lokality Vlkolínec do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

 

Sprievodnými podujatiami konferencie boli workshop, výstava a návšteva novootvoreného Domu UNESCO vo Vlkolínci. Konferencia sa realizovala v rámci projektu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A-SK-CZ/20/16/02: „Pamiatky svetového dedičstva UNESCO v živote obcí, miest a regiónov“ (doba riešenia: september 2017-jún 2019), ktorého cieľom je zvýšiť kvalitatívnu úroveň cezhraničnej spolupráce formou výmeny skúseností a príkladov dobrej praxe pri správe kultúrneho a prírodného dedičstva nadregionálneho významu, a to prírodného parku Mikulčický Luh a lokality svetového dedičstva UNESCO Vlkolínec.

 

konferencia4

Otvorenie výstavy posterov v priestoroch Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku (Foto: Anton Kulan)

 

Na konferencii a workshope sa zúčastnilo viac ako 45 odborníkov zo štátnej správy a jej odborných organizácií, regionálnej a miestnej samosprávy, univerzít, podnikateľského sektora a tretieho sektora. Konferenciu otvorila panelová diskusia, v ktorej sa pozornosť zamerala na otázky a výzvy súvisiace so zachovaním svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO a využitím značky UNESCO pre rozvoj udržateľného cestovného ruchu.

 

konferencia1

Príhovor doc. Ing. Jaroslava Demka, CSc., rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku

(Foto: Anton Kulan)

 

konferencia2

Históriu lokality Vlkolínec priblížil riaditeľ Krajského pamiatkového úradu v Žiline doc. Ing. Miloš Dudáš., CSc. (Foto: Anton Kulan)

 

Prednášky sa venovali historickému vývoju lokality a krajinných štruktúr Vlkolínca., aktuálnemu stavu spravovania územia Vlkolínca a návrhom pripravovaných revitalizačných plánov. Uviedli sa aj príklady práce dobrovoľníkov, ktorí sa podieľajú na záchrane vlkolínskych objektov a na obnove senníkov. Medzi nich patria aj členovia Sekcie pre ochranu ľudovej architektúry a jej zázemia pri Slovenskom zväze ochrancov prírody a krajiny. Ich záslužnú prácu ocenil čestným uznaním podpredseda Žilinského samosprávneho kraja pán RNDr. Peter Dobeš.

 

konferencia3

Peter Kresánek preberá ocenenie z rúk podpredsedu ŽSK RNDr. Petra Dobeša

(Foto: Ivana Tomčíková)

 

Konferenciu a workshop obohatili príspevky riešiteľov projektu INTERREG SK-CZ a pozvaných hostí z Českej republiky. Odzneli príspevky partnerov projektu o skúsenostiam z 15-ročného spravovania územia Biosférickej rezervácie Dolní Morava, o.p.s. a o vývoji kultúrnej krajiny Biosférickej rezervácie Dolní Morava, o.p.s. V rámci workshopu boli predstavené aj úspešné príklady dobrej praxe zo spravovania územia Chránenej krajinnej oblasti a Biosférickej rezervácie Poľana a prínosu tohto územia pre miestne samosprávy. Výstupy z konferencie a workshopu potvrdili, že sa riešiteľom projektu podarilo vybudovať fungujúce partnerstvo s regionálnymi a miestnymi partnermi.

 

konferencia5

Účastníci konferencie a workshopu v novootvorenom Dome UNESCO vo Vlkolínci

(Foto: Libor Lněnička)

 

Spolupráca Mesta Ružomberok a Katolíckej univerzity v Ružomberku a ďalších slovenských a českých partnerov projektu s Občianskym združením Vlkolínec, Krajským pamiatkovým úradom Žilina, Mestskými lesmi Ružomberok, s. r. o., Správou Národného parku Veľká Fatra, Poľnohospodárskym družstvom Ludrová, organizáciami miestnych záhradkárov v Ružomberku a vo Vlkolínci a s ďalšími subjektmi dáva vysokú garanciu, že sa dosiahnuté výsledky projektu postupne premietnu do nových plánovacích dokumentov pre mestskú časť Ružomberok – Vlkolínec a prispejú k zlepšeniu kvality života miestnych obyvateľov a k skvalitneniu služieb pre návštevníkov tejto výnimočnej lokality UNESCO.

 

Mária Kozová

august 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU