Ing. Oľga Patoprstá - pre študentov Fakulty zdravotníctva KU

+421 918 337 416
Olga.Patoprsta[zavinac]ku.sk


Bc. Jarmila Bellová - pre študentov PF KU FF KU a TF KU

+421 907 840 972
Jarmila.Bellova[zavinac]ku.sk

 

 

Úradne hodiny

Pondelok: od  8.00 do 11.00 h
Utorok: od  8.00 do 11.00 h
Streda: od 13.00 do 15.00 h
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: nestránkový deň

 

__________________________________________

 

 • §96b zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

ŽIADOSŤ O TEHOTENSKÉ ŠTIPENDIUM

 

PRÍLOHY K ŽIADOSTI:

 1. Lekárske potvrdenie o tom, že začal 27. týždeň pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom (Lehotník na výplatu tehotenského štipendia).
 2. Potvrdenie sociálnej poisťovne o tom, že nevznikol nárok na výplatu tehotenského.

 

Žiadosť a prílohy zasielajte na adresu:
Rektorát Katolíckej univerzity v Ružomberku
Hrabovská cesta 1A
034 01 Ružomberok

 

Nárok na tehotenské štipendium:

Vzniká tehotnej študentke, ktorá má trvalý pobyt v Slovenskej republike a nemá nárok na výplatu tehotenského v období od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom sa priznáva tehotenské stipendium, najmä na účel pokrytia zvýšených výdavkov spojených so zdravotným stavom študentky, špeciálnymi materiálnymi potrebami a s prípravou na narodenie dieťaťa.

 • za študentku na účely tehotenského štipendia sa považuje aj osoba, ktorej bolo štúdium prerušené z dôvodu tehotenstva,
 • tehotenské štipendium sa priznáva na základe písomnej žiadosti študentky od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola podaná žiadosť,
 • ak podmienky na poskytnutie tehotenského štipendia boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca, v ktorom bola žiadosť doručená, tehotenské štipendium patrí za celý kalendárny mesiac,
 • výška tehotenského štipendia je 200 eur mesačne (vláda môže ustanoviť nariadením inú výšku tehotenského štipendia),
 • tehotenské štipendium sa poskytuje aj za mesiace júl a august,
 • vysoká škola poskytuje tehotenské štipendium v mesačnej výške najneskôr desiaty deň príslušného kalendárneho mesiaca na bankový účet vedený v Slovenskej republike, ktorého číslo uvedie študentka v žiadosti o priznanie tehotenského štipendia.

Nárok na tehotenské štipendium zaniká:

 • vznikom nároku na výplatu rodičovského príspevku po narodení dieťaťa na dieťa, na ktoré študentka poberá tehotenské štipendium,
 • vznikom nároku na výplatu tehotenského,
 • skončením tehotenstva,
 • skončením štúdia.

Študentka oznámi vysokej škole uvedené skutočnosti do desiatich pracovných dní odo dňa, kedy k nim prišlo.

 

Osoba, ktorej bolo za rovnaké obdobie poskytnuté tehotenské štipendium a vyplatené tehotenské, je povinná vrátiť vysokej škole poskytnuté tehotenské štipendium za príslušné obdobie.

Do pozornosti dávame projekt www.studentskefinancie.sk, v rámci ktorého sú zverejnené informatívne online kalkulačky na výpočet výšky sociálneho štipendia a študentskej pôžičky.

 

Vyhláška o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl
a novelizované znenie č. 227/2012
a novelizované znenie č. 235/2013,
novelizované znenie č.157/2014.

 

Žiadosť o priznanie sociálneho štipendia v akademickom roku 2020/2021
(Žiadosť TLAČIŤ VO FORMÁTE A3)

 

Študent je povinný bezodkladne nahlásiť akúkoľvek zmenu v osobných údajoch príslušnej referentke pre sociálne štipendiá.

 

Prílohy k žiadosti

 

K žiadosti o sociálne štipendium je potrebné doložiť nasledovné doklady (dokumenty slúžia ako vzory):


1. Potvrdenie o poberaní prídavkov na deti z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny (aktuálne - menovite).

2. Potvrdenie o návšteve školy nezaopatrených súrodencov ZŠ, SŠ, VŠ (aktuálne).

3. Ak predtým žiadateľ študoval na inej VŠ, doloží potvrdenie o poberaní (nepoberaní) sociálneho štipendia.

4. Výpis z daňového priznania z Daňového úradu alebo Ročné zúčtovanie preddavkov na daň od zamestnávateľa za minulý kalendárny rok od spoločne posudzovaných osôb.

5. Potvrdenie od zamestnávateľa o poskytnutej náhrade príjmu pri dočasnej práceneschopnosti (prvých 10 dní potvrdí zamestnávateľ na „Ročnom zúčtovaní preddavkov na daň“) a nemocenských dávkach zo Sociálnej poisťovne od 1. januára minulého roku doteraz od spoločne posudzovaných osôb.

6. Ak je spoločne posudzovaná osoba ku dňu podania žiadosti súvisle najmenej 4 mesiace dočasne pracovne neschopná, doloží potvrdenie o výške denného vymeriavacieho základu nemocenského zo Sociálnej poisťovne.

7. Potvrdenie o výške dôchodku (starobný, invalidný, vdovský, sirotský, výsluhový a i.) zo Sociálnej poisťovne za celý minulý kalendárny rok. Ak bol dôchodok priznaný v tomto alebo minulom roku, tak aj "Rozhodnutie o priznaní dôchodku" a aktuálnu výšku dôchodku a čestné vyhlásenie, že po dobu najmenej 3 mesiacov pred podaním žiadosti nemal iný príjem okrem: starobného, invalidného a výsluhového dôchodku. Pokiaľ nie je doklad o pozostalostných dôchodkoch doložiť úmrtný list.

8. Potvrdenie o dobe evidencie (celá evidencia) z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny a dávky v nezamestnanosti (od začiatku evidencie na ÚPSVaR) spolu s potvrdením o výplate dávok nemocenského poistenia (od 1. januára minulého roku doteraz) zo Sociálnej poisťovne od spoločne posudzovaných osôb.

9. Potvrdenie o sociálnych dávkach: hmotná núdza (prípadne aktuálna), príspevok za opatrovanie, náhradná starostlivosť, náhradné výživné a rodičovský príspevok z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny, materská dovolenka zo Sociálnej poisťovne od 1. januára minulého roku doteraz od spoločne posudzovaných osôb. Ak materské alebo rodičovský príspevok bol priznaný v tomto alebo minulom roku, doložiť čestné vyhlásenie, že po dobu najmenej 3 mesiacov pred podaním žiadosti nemal iný príjem okrem: materského alebo rodičovského príspevku.

10. Ak je rodič (manžel/ka) žiadateľa dobrovoľne nezamestnaný, žiadateľ o tejto skutočnosti predloží čestné vyhlásenie rodiča (manžel/ka) a predloží potvrdenie o dobrovoľnej nezamestnanosti ("Priebeh poistiek poistenca") zo zdravotnej poisťovne.

11. Právoplatný rozsudok o rozvode a výške upravenej vyživovacej povinnosti od rodiča(ov), resp. manžela (overená fotokópia zo súdu).

12. Potvrdenie o príjme študenta a jeho nezaopatrených súrodencov nad 18 rokov (študujúcich na SŠ a dennou formou na VŠ) t.j. Výpis z daňového priznania z Daňového úradu alebo Ročné zúčtovanie preddavkov na daň alebo Potvrdenie o zúčtovaných a vyplatených príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti od zamestnávateľa za minulý kalendárny rok.

13. Preukaz zdravotne ťažko postihnutej osoby (overená fotokópia).

 

Študent je povinný zdokladovať VŠETKY príjmy za celý predchádzajúci kalendárny rok o každej spoločne posudzovanej osobe.

 

Predložené dokumenty musia byť originály alebo overené kópie.

 

Pokiaľ študent poberajúci štipendium preruší alebo ukončí štúdium v priebehu akademického roka, túto skutočnosť musí neodkladne nahlásiť na oddelení sociálnych štipendií z dôvodu zastavenia vyplácania sociálneho štipendia. Ak si túto povinnosť študent nesplní a bude mu sociálne štipendium naďalej vyplácané neoprávnene, bude od neho vymáhané právnou cestou!wsicon_pdf Vzory čestných vyhlásení a ostatné dokumenty

 

 
jún 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU