Systém kvality

  Katolícka univerzita v Ružomberku je univerzita, ktorá stavia na kvalite vzdelávania a výskumu, formácii na základe kresťanských princípov, otvorenom dialógu v duchu akademických tradícií a angažovanosti v spoločnosti.
  Systém kvality

  Systém vnútorného zabezpečovania kvality na Katolíckej univerzite v Ružomberku (ďalej „KU“) je tvorený súborom vzájomne prepojených princípov, pravidiel a postupov, ktorých cieľom je dosahovanie vynikajúcich výsledkov a sústavné zlepšovanie činností KU v oblasti vzdelávania, výskumu a s nimi súvisiacich činností.

  Systém zabezpečovania a hodnotenia kvality je vytvorený v zmysle požiadaviek zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, reflektujúc medzinárodne uznávané normy ESG (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area), smernice upravujúce implementáciu európskeho systému transferu a kumulácie kreditov (European Credit Transfer and Accumulation System – ECTS label), Dodatku k diplomu (Diploma Supplement – DS label) a kritériá komplexného systému manažérstva kvality podľa európskeho modelu CAF (The Common Assessment Framework).

  Pri tvorbe vnútorného systému boli využité výsledky a výstupy z projektov, ktoré sa v oblasti kvality na KU realizovali (Posilnenie kultúry kvality na KU, Zvýšenie kvality vzdelávania, výskumu a systému riadenia na KU, Budovanie dobrej praxe v oblasti systému vnútorného zabezpečovania kvality na Pedagogickej fakulte KU).

  Do zaisťovania kvality sú zapojení vnútorní a vonkajší aktéri, hlavne z radov študentov, absolventov, akademických a výskumných pracovníkov a ďalších strategických skupín, za účelom poskytnutia a posilňovania spätnej väzby a získania celkového pohľadu na uskutočňovanie činností univerzity s cieľom ich neustáleho zlepšovania, hlavne v oblasti prípravy konkurencieschopného absolventa, ktorého vedomosti, poznatky a zručnosti budú na úrovni súčasného vedeckého poznania uplatniteľného na trhu práce.

  Základným dokumentom KU vo vzťahu ku kvalite je Politika kvality KU, ktorá obsahuje:

  • základné nástroje na dosiahnutie hlavného cieľa vnútorného systému kvality KU,
  • charakteristiku vzťahu medzi vysokoškolským vzdelávaním a výskumom na KU,
  • organizácia vnútorného systému univerzity,
  • rozdelenie zodpovednosti súčastí KU v oblasti kvality,
  • charakteristiku zapojenia študentov do vnútorného systému kvality,
  • spôsoby zavádzania, používania, monitorovania a prehodnocovania zásad,
  • propagáciu a šírenie dobrého mena KU.

  Postupy kvality na KU sa uplatňujú v nasledovných oblastiach:

  • vzájomné prepojenie vzdelávania a výskumu,
  • pravidelné monitorovanie a hodnotenie študijných programov,
  • kontrolu a monitorovanie pedagogického procesu,
  • dotazníkové prieskumy názorov študentov, absolventov na oblasť vzdelávania,
  • hodnotenie študentov a pedagógov,
  • hodnotenie kvality v oblasti vedy, výskumu a umenia,
  • hodnotenie v oblasti medzinárodných vzťahov a internacionalizácie,
  • zapojenie študentov do vnútorného systému kvality,
  • zabezpečovanie materiálnych, technických a informačných zdrojov na podporu vzdelávania študentov zodpovedajúcich potrebám študijných programov,
  • zverejňovanie aktuálnych, objektívnych, kvantitatívnych a kvalitatívnych informácií o študijných programoch.

  Rada kvality Katolíckej univerzity v Ružomberku

  schválená na 6. zasadnutí Vedeckej rady KU dňa 02. decembra 2021 Uznesením č. 5,

  aktualizovaná na základe Uznesení č. 6 a č. 7 z 8. zasadnutia Vedeckej rady KU konaného dňa 30. mája 2022

  aktualizovaná na základe Uznesenia Vedeckej rady KU č. 1/2023 k 2. hlasovaniu „per rollam"  dňa 03. apríla 2023

  Člen RK Meno, priezvisko, tituly
  3 odborníci s preukázateľnými skúsenosťami v systémoch riadenia kvality alebo kvalite vzdelávania, ktorí nie sú zamestnancami KU
  1. odborník v systémoch kvality doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD.
  2. odborník v systémoch kvality Ing. Milada Macholová
  3. odborník v systémoch kvality prof. Ing. Štefan Hittmár, CSc.
  2 odborníci z oblastí spadajúcich do študijných odborov, v ktorých má univerzita oprávnenie na uskutočňovanie študijných programov, ktorí nie sú zamestnancami KU
  4. odborník zo študijných odborov KU prof. ThDr. Anton Adam, PhD.
  5. odborník zo študijných odborov KU MUDr. Gémeš Juraj
  2 zástupcovia študentov
  6. študent Mgr. Beáta Pošteková (PF 3. st.)
  7. študent Ondrej Martinkovič (TF)
  4 zástupcovia externých zainteresovaných strán, z toho 2 zástupcovia zamestnávateľov a 2 zástupcovia absolventov KU
  8. zástupca zamestnávateľov Mgr. Branislav Tréger, PhD.
  9. zástupca zamestnávateľov plk. MUDr. Jozef Sille
  10. zástupca absolventov KU PhDr. Andrea Predajňová (FF)
  11. zástupca absolventov KU Mgr. Adriana Simová (FZ)
  1 zástupca KBS
  12. zástupca KBS ThDr. Jozef Ondovčák, PhD.
  4 zástupcovia fakúlt KU, (za každú fakultu 1 zástupca) navrhnutých dekanom príslušnej fakulty
  13. zástupca FZ KU doc. PhDr. Mgr. Vladimír Littva, PhD.
  14. zástupca TF KU prof. ThBibl.Lic. ThDr. Anton Tyrol, PhD. (predseda)
  15. zástupca FF KU doc. PhDr. Viera Kováčová, PhD.
  16. zástupca PF KU RNDr. Štefan Tkačik, PhD.
  1 zamestnanec KU (tajomník RK)
  17. tajomník RK Mgr. Daniela Vrabková

  Riadiaci výbor pre kvalitu na Katolíckej univerzite v Ružomberku

  schválený dňa 10.02.2022 v zmysle Článku 5 Štatútu RVK KU, aktualizovaný dňa 16.11.2022

  Člen RVK Meno, priezvisko, tituly
  1. predseda RVK KU prof. Ing. Kristína Zgodavová, PhD.
  2. prorektor pre vedu a umenie doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD.
  3. prorektor pre vzdelávanie PhDr. ThLic. Martin Taraj, PhD.
  4. prorektorka pre zahraničné vzťahy a mobility doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.
  5. kvestor PaedDr. Ján Kamoďa, PhD.
  6. zástupca FZ KU doc. PhDr. Helena Kadučáková, PhD.
  7. zástupca TF KU doc. ThDr. Ján Jenčo, PhD.
  8. zástupca FF KU Mgr. Ivan Koniar, PhD.
  9. zástupca PF KU PaedDr. Peter Krška, PhD.
  10. zástupca študentov Martin Junek
  11. zástupca zamestnávateľov PhDr. Eva Višňovcová, MPH (ÚVN SNP)
  12. tajomník RVK Mgr. Daniela Vrabková