MOBILITA ZAMESTNANCOV ERASMUS+ KA103 školenie (2020/2021)

  I. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA

  Program ERASMUS+ umožňuje profesionálny rozvoj zamestnancov univerzity realizáciou krátkodobých pobytov na partnerských vysokoškolských inštitúciách v zahraničí. Podporuje získavanie a výmenu pracovných skúseností.

   

  II. CIEĽOVÁ SKUPINA

  Mobility s cieľom školenia sa môže zúčastniť administratívny zamestnanec (pracovná zmluva na plný úväzok) Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorý:

  • je občanom Slovenskej republiky alebo krajiny Európskeho spoločenstva, alebo ostatných krajín, ktoré participujú v programe.

   

  III. OSOBITNÉ PODMIENKY

  • Mobility zamestnancov sa uskutočňujú na základe medziinštitucionálnych dohôd medzi partnerskými univerzitami, ktoré majú pridelenú Erasmus chartu (ECHE). Mobility sa môžu uskutočniť aj na tých univerzitách, s ktorými nie je podpísaná dohoda o spolupráci, ale vysokoškolské inštitúcie sú držiteľmi ECHE. Zoznam partnerských univerzít, na ktorých je možné realizovať mobilitu, je zverejnený vo výzve na podávanie prihlášok na mobilitu - školenie na príslušný akademický rok.
  • Prijímajúca vysoká škola (VŠ) vopred písomne odsúhlasí program mobility hosťujúceho pracovníka (tlačivo Program mobility – školenie/Mobility Agreement). Dokument následne potvrdí priamy nadriadený uchádzača o mobilitu a ako posledný inštitucionálny Erasmus koordinátor KU (v prípade, že prijímajúca inštitúcia požaduje kópiu kompletne podpísaného Programu mobility - školenie/Mobility agreement, zamestnanec jej túto kópiu pošle).
  • Mobilitu v tej istej inštitúcií môžu realizovať maximálne 3 pracovníci toho istého zamerania.
  • Neodporúča sa uchádzať o mobilitu v inštitúcii, v ktorej už zamestnanec školenie uskutočnil v uplynulých rokoch existencie programu Erasmus+.

   

  IV. VÝBER PRACOVNÍKOV

  Zamestnanci sú vybratí na základe nasledujúcich podmienok:

  • kvalita programu školenia s dôrazom na prínos mobility pre pracovníka, vysielajúce pracovisko i samotnú univerzitu
  • frekvencia zahraničných ciest – pri výbere uchádzačov majú prednosť pracovníci, ktorí nerealizovali mobilitu s finančnou podporou v uplynulých 3 akademických rokoch
  • pri výbere uchádzačov majú prednosť pracovníci, ktorí plánujú realizovať mobilitu v rámci programu Erasmus prvýkrát
  •  prednosť majú nepedagogickí zamestnanci (1 bod), prednostne tí, ktorí sa zúčastnia na Staff Week (1 bod) a tí zamestnanci, ktorých mobilita bude zameraná na rozvoj pedagogických zručností/tvorbu študijných programov a účasť na Staff Week

   

  V. TRVANIE MOBILITY

  Mobilita Erasmus+  trvá 3-5 pracovných dní. Na cestu môže byť pridelený ďalší deň.

  Virtuálna mobilita trvá min. 2 dni.

   

  VI. INFORMOVANIE VYSIELAJÚCEJ A PRIJÍMAJÚCEJ INŠTITÚCIE

  Zamestnanec je povinný informovať prijímajúcu i vysielajúcu inštitúciu o akejkoľvek zmene súvisiacej s mobilitou v predstihu.

  VII. FINANČNÁ PODPORA

  Grant na mobilitu pracovníkov VŠ je príspevkom na náklady pracovníkov VŠ v rámci programu Erasmus+.

  Po predložení príslušných dokumentov v stanovenom termíne a po podpise finančnej zmluvy, bude poslaný na účet vybraného uchádzača.

  Z grantu je možné uhrádzať 2 typy nákladov:

  • pobytové náklady zahŕňajú náklady na ubytovanie v hostiteľskej krajine, stravu, poistenie, prepravu v mieste pobytu (metro, autobus a pod.) a stanovené sú na dni práce/aktivity a dní cesty:

  Prijímajúca krajina                                                                            Sadzba na deň v €

  Dánsko, Fínsko, Island, Írsko, Luxembursko, Švédsko,                       

  Spojené kráľovstvo, Lichtenštajnsko, Nórsko                                     135 €

   

  Rakúsko, Belgicko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko,

  Grécko, Španielsko, Cyprus, Holandsko, Malta, Portugalsko               120 €

   

  Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Estónsko, Lotyšsko,

   Litva, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko,  105 €

  Severné Macedónsko, Turecko

  • cestovné náklady sa určujú podľa vzdialenostných pásiem, sadzby sú stanovené podľa počtu km:
  Vzdialenostné pásma Čiastka
  Medzi 10 - 99 km 20 €
  Medzi 100 – 499 km 180 €
  Medzi 500 – 1999 km 275 €
  Medzi 2000 – 2999 km 360 €
  Medzi 3000 – 3999 km 530 €
  Medzi 4000 – 7999 km 820 €
  8000 km a viac 1 100 €

   

   

   

   

   

   

   

   

  Kalkulačka na určenie vzdialenostného pásma:

  https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

  Pri realizácií virtuálnej mobility pracovník nemá nárok na grant. 

  VIII. PREDKLADANIE SPRÁV A DOKLADOV

   

  PRED MOBILITOU:

   

  Pracovník KU odovzdá minimálne 2 týždne pred vycestovaním na Referáte pre zahraničné vzťahy a mobility KU (Rektorát, Hrabovská cesta 1A, 043 01 Ružomberok) nasledujúce dokumenty a dohodne si termín podpísania Zmluvy o finančnej podpore, na základe ktorej mu bude vyplatený grant:

  • cestovný príkaz  (podpísaný priamym nadriadeným) - sa považuje za zmluvu medzi pracovníkom a KU
  • formulár pre bankové údaje
  • dohoda o použití súkromného motorového vozidla s prílohami (v prípade, že pracovník cestuje vlastným motorovým vozidlom)
  • kópiu poistenia (odporúčame aj poistenie nákladov v prípade storna).

   

  Pri VIRTUÁLNEJ MOBILITE pracovník KU čo najskôr pred realizáciou mobility kontaktuje  Referáte pre zahraničné vzťahy a mobility KU (Michaela Moldová Chovancová, PhD., mob: +421 918 337 411, e-mail: michaela.moldova.chovancova@ku.sk) a dohodne sa na podpísaní Zmluvy o realizácií mobility Erasmus+.

  PO MOBILITE:                                                                                         

       Najneskôr do 10 dní po návrate z mobility odovzdá pracovník na Referáte pre zahraničné vzťahy a mobility KU tieto dokumenty:

  • vyúčtovanie pracovnej cesty
  • cestovné doklady
  • doklad o ubytovaní na meno pracovníka
  • certifikát z prijímajúcej inštitúcie, ktorým sa potvrdí začiatok a koniec pobytu
  • správa zo zahraničnej služobnej cesty
  • on-line správa (pokyn na jej vyplnenie dostane zamestnanec e-mailom po skončení pracovnej cesty).

  Pri VIRTUÁLNEJ MOBILITE pracovník KU odovzdá tieto dokumenty:

  • certifikát z prijímajúcej inštitúcie, ktorým sa potvrdí začiatok a koniec pobytu
  • správa zo zahraničnej služobnej cesty
  • on-line správa (pokyn na jej vyplnenie dostane zamestnanec e-mailom po skončení pracovnej cesty).

   

  Záujemcovia o mobilitu/y predložia nasledujúce dokumenty, vzhľadom na COVID-19 emailom: michaela.moldova.chovancova@ku.sk

  Dokumenty:

  1. Prihláška

  2. Originál/sken tlačiva Programu mobility – školenie/Mobility ageement potvrdený prijímajúcou inštitúciou a priamym nadriadeným:

  Pre mobility do Českej a Poľskej republiky je možné (v závislosi od toho, ako si to vyžaduje prijímajúca inštitúcia) použiť formulár Program mobility – školenie v slovenskom jazyku.

  Pre mobility do ostatných krajín programu je určený formulár Mobility agreement v anglickom jazyku.

  Pre flexibilný manažment a realizáciu mobilít s ohľadom na COVID-19 sa uchádzači môžu prihlasovať aj opakovane či už na virtuálnu alebo fyzickú mobilitu do týchto termínov:

   

  Termín odovzdania prihlášok:                                    Termín možného začiatku mobility:

  Priebežne  (najneskôr do 31.01.2022)                          Tri týždne po odovzdaní dokumentov

   

   Z dôvodu pretrvávajucej epidemiologickej situácie, môžu zamestnanci absolvovať aj tzv. VIRTUÁLNU MOBILITU (mobilita prebieha online, zamestnanci fyzicky nevycestujú do zahraničia na partnerskú inštitúciu).

  Pri tomto type mobility nie je nárok na grant. Zamestnanec po absolvovaní mobility získa Certifikát z partnerskej inštitúcie a mobilita mu bude uznaná.

   

  Po zvolení prijímajúcej univerzity zo zoznamu zahraničných univerzít zamestnanec kontaktuje univerzitného, resp. fakultného koordinátora programu Erasmus na prijímajúcej univerzite alebo vedúceho príslušného pracoviska tejto inštitúcie a dohodne si podrobnosti mobility a podpísanie Programu mobility – školenie/Mobility ageement.

  Dĺžka mobility: 3 pracovné dni (Česko, Maďarsko, Poľsko), 5 pracovných dní (ostatné krajiny) + 1 deň je vyčlenený na cestu.

  Dĺžka virtuálnej mobility: min. 2 dni.

   

  Výsledky výberového konania budú zverejnené na stránke KU najneskôr do 30 dní od posledného dňa podávania prihlášok. Informáciu o pridelení/nepridelení grantu na fyzickú mobilitu dostanú uchádzači na univerzitný e-mail. Výška grantu sa vypočíta na základe stanovených pobytových a cestovných nákladov. Grant je príspevkom na náklady pracovníkov v rámci programu Erasmus+. Po predložení príslušných dokumentov v stanovenom termíne a po podpise finančnej zmluvy, bude poslaný na účet vybraného uchádzača.

  Viac informácii získate:

  Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU

  Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok, m. č. 1.05

  tel.: +421 444 304 693, mob.: +421 918 337 411

  e-mail: michaela.moldova.chovancova@ku.sk

  Mobility budú realizované podľa aktuálneho vývoja situácie s COVID-19 a na základe usmernení národných autorít a zahraničných inštitúcií.

  Prosíme, aby ste si pred zahraničnou cestou overili informácie platné pre jednotlivé krajiny, napr. na webových sídlach:

  Informácie o ochorení COVID−19

  Obmedzenia na hraniciach a podmienky vstupu do krajín na stránkach Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR